Ktl-icon-tai-lieu

bài thực tập kế toán

Được đăng lên bởi Lọ Lem Láu Cá
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1215 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề tốt nghiệp

GVHD: Hồ Văn Hiệp
LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do lựa chon đề tài
Trong công cuộc đổi mới đất nước, để phát triển nền kinh tế Đảng và Nhà
nước ta chủ trương chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế quản lý tập trung, quan liêu
bao cấp sang cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước, nhằm đưa nước
ta hoà nhập cùng với sự phát triển của các khu vực trên thế giới. Để thực hiện chủ
trương trên Nhà nước ta đang tiếp tục mở rộng giao lưu thương mại với nhiều nước
trên thế giới để nắm bắt được những kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội. Đồng
thời cũng nhằm tìm kiếm các cơ hội đầu tư và thu hút đầu tư nước ngoài để phát
triển kinh tế nước nhà.
Việc đưa nền kinh tế nước ta cùng hoà nhập với nền kinh tế của các khu vực
trên thế giới đã đặt ra cho các công ty, doanh nghiệp của nước ta những cơ hội và
cũng nhiều thách thức. Về cơ hội, đó là chúng ta có thêm đối tác, tiếp thu được tiến
bộ khoa học kỹ thuật công nghệ khoa học quản lý, tiềm năng vốn đầu tư nước ngoài
để phát triển bản thân công ty, doanh nghiệp và góp phần phát triển nền kinh tế.
Bên cạnh đó cũng đem lại cho ta nhiều thách thức lớn, đó là sự cạnh tranh khốc liệt,
việc chạy theo lợi nhuận đã khiến cho nhiều công ty, doanh nghiệp không từ bất cứ
thủ đoạn nào để làm cho doanh nghiệp mình tồn tại, sự biến động và sự nhạy bén
của thị trường rất lớn, khả năng chi phối nền kinh tế của Nhà nước còn hạn chế.
Trong nền kinh tế thị trường với sự quản lý và điều tiết của Nhà nước, kế
toán với chức năng của mình có vai trò đặt biệt quan trọng trong việc phản ánh và
cung cấp thông tin kinh tế tài chính của Nhà nước. Nó là công cụ quan trọng trong
việc kiểm tra và chấp hành ngân sách nhà nước.
Để tồn tại và phát triển theo các quy luật vận hành cuả nền kinh tế đầy khó
khăn đó, các công ty, doanh nghiệp phải năng động về mọi mặt, phải biết tận dụng
các biện pháp kinh tế một cách linh hoạt khéo léo và hiệu quả. Trong đó không thể
thiếu quan tâm đến công tác kế toán nói chung và kế toán nguyên vât liệu,công cụ
dụng cụ nói riêng bởi lẽ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ là yếu tố cơ bản cấu thành
nên giá thành sản phẩm, tổ chức kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tốt sẽ
đảm bảo cung cấp đầy đủ kịp thời nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất,kiểm tra
việc giám sát chấp hành các định mức dự trữ, tiêu hao nguyên vật liệu, công cụ
dụng cụ trong quá trình sản xuất góp phần giảm bớt chi phí nâng cao lợi nhuận cho
công ty.
SVTH: Lê Thị Kim Vân

Trang 1

Chuyên đề tốt nghiệp

GVHD: Hồ Văn Hiệp

Nhận thức rõ được ...
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Hồ Văn Hiệp
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do lựa chon đề tài
Trong công cuộc đổi mới đất nước, để phát triển nền kinh tế Đảng Nhà
nước ta chủ trương chuyển đổi nền kinh tế từ chế quản tập trung, quan liêu
bao cấp sang cơ chế thị trường có sđiều tiếtmô của Nhà nước, nhằm đưa nước
ta hoà nhập cùng với s phát triển củac khu vực trên thế giới. Đthực hiện chủ
trương trên Nhà nước ta đang tiếp tục mở rộng giao lưu thương mại với nhiều nước
trên thế giới để nắm bắt được những kinh nghiệm phát triển kinh tế hi. Đồng
thời cũng nhằm tìm kiếm các hội đầu thu hút đầu nước ngoài để phát
triển kinh tế nước nhà.
Việc đưa nền kinh tế nước ta cùng hoà nhập với nền kinh tế của các khu vực
trên thế giới đã đặt ra cho các công ty, doanh nghiệp của nước ta những hội
cũng nhiều thách thức. Về cơ hội, đó là chúng ta có thêm đối tác, tiếp thu được tiến
bộ khoa học kỹ thuật công nghệ khoa học quản lý, tiềm năng vốn đầu tư nước ngoài
để phát triển bản thân công ty, doanh nghiệp góp phần phát triển nền kinh tế.
Bên cạnh đó cũng đem lại cho ta nhiều thách thức lớn, đó là sự cạnh tranh khốc liệt,
việc chạy theo lợi nhuận đã khiến cho nhiều công ty, doanh nghiệp không từ bất cứ
thủ đoạn nào để làm cho doanh nghiệp mình tồn tại, s biến động sự nhạy n
của thị trường rất lớn, khả năng chi phối nền kinh tế của Nhà nước còn hạn chế.
Trong nền kinh tế thị trường với sự quản điều tiết của Nhà nước, kế
toán với chức năng của mình vai trò đặt biệt quan trọng trong việc phản ánh
cung cấp thông tin kinh tế tài chính của Nhà nước. ng cụ quan trọng trong
việc kiểm tra và chấp hành ngân sách nhà nước.
Để tồn tại và phát triển theo các quy luật vận hành cuả nền kinh tế đầy khó
khăn đó, các công ty, doanh nghiệp phải năng động về mọi mặt, phải biết tận dụng
các biện pháp kinh tế một cách linh hoạt khéo o hiệu quả. Trong đó không thể
thiếu quan tâm đến công tác kế toán nói chung kế toán nguyên vât liệu,công c
dụng cụ nói riêng bởi lẽ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ là yếu tố cơ bản cấu thành
nên g thành sản phẩm, tổ chức kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng c tốt sẽ
đảm bảo cung cấp đầy đủ kịp thời nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất,kiểm tra
việc giám t chấp hành các định mức dự trữ, tiêu hao nguyên vật liệu, công cụ
dụng ctrong q trình sản xuất góp phần giảm bớt chi pnâng cao lợi nhuận cho
công ty.
SVTH: Lê Thị Kim Vân Trang 1
bài thực tập kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài thực tập kế toán - Người đăng: Lọ Lem Láu Cá
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
bài thực tập kế toán 9 10 6