Ktl-icon-tai-lieu

bài thực tập về thuế

Được đăng lên bởi Phuc Nguyen
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1613 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Trường……………………..
Khoa……………………..

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Kế toán thanh toán thuế
GTGT và thuế TNDN tại Công
ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Đồng Tâm
Luận văn tốt nghiệp kế toán

-1-

§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU.................................................................................3
PHẦN THỨ NHẤT:........................................................................6
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ
THƯƠNG MẠI ĐỒNG TÂM............................6
I, Tình hình thực tế ở Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại
Đồng Tâm.........................................................................................6
1, Khái quát lịch sử phát triển..........................................................6
2.1, Nâng cao hiệu quả quản lý tiền tệ..........................................8
Lợi nhuận = Tổng doanh thu – Tổng chi phí.................................9
Sơ đồ quy trình công nghệ của Công ty....................................13
II, Tổ chức công tác kế toán ở Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại...................................................................................13
SƠ ĐỒ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT
KÝ CHUNG..................................................................................14
PHẦN THỨ 2:...............................................................................19
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP.................................19
I, Lý luận chung về hạch toán kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế
thu...................................................................................................19
Thu nhập doanh nghiệp.................................................................19
PHẦN THỨ 3................................................................................55
NHỮNG Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH
TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP
DOANH NGHIỆP Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG
MẠI ĐỒNG TÂM..........................................................................55
I, Nhận xét về hoạt động của bộ máy kế toán của Công ty..........55
PHẦN THỨ 4................................................................................59
KẾT LUẬN....................................................................................59

-2-

§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

LỜI NÓI ĐẦU
Trong nề...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Trường……………………..
Khoa……………………..
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Kế toán thanh toán thuế
GTGT và thuế TNDN tại Công
ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Đồng Tâm
Luận văn tốt nghiệp kế toán
- -
§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
1
bài thực tập về thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài thực tập về thuế - Người đăng: Phuc Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
bài thực tập về thuế 9 10 946