Ktl-icon-tai-lieu

Bài tiểu luận : Mối Quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp

Được đăng lên bởi Lữ Phương Toàn
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 734 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT
----------

BÀI TIỂU LUẬN
MÔN: KINH TẾ VĨ MÔ NÂNG CAO
ĐỀ TÀI:
MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT VÀ
THẤT NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ
Bài viết cá nhân:
Sinh viên: LỮ PHƯƠNG TOÀN
Lớp: Cao học Kinh tế học
Khóa: K.14

Giáo viên hướng dẫn:
PGS.TS NGUYỄN VĂN LUÂN

Năm 2015

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU...............................................................................................................1
CHƯƠNG I - CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ LẠM PHÁT, THẤT NGHIỆP..................2
1. Lạm phát...................................................................................................................2
1.1. Khái niệm...............................................................................................................2
1.2. Các thước đo lạm phát...........................................................................................3
1.3. Phân loại lạm phát.................................................................................................4
1.5. Các nguyên nhân gây ra lạm phát........................................................................5
1.6. Biện pháp kiềm chế lạm phát................................................................................8
2. Thất nghiệp...............................................................................................................8
2.1. Khái niệm...............................................................................................................8
2.2. Các chỉ tiêu thể hiện tình trạng thất nghiệp.........................................................8
2.3. Phân loại thất nghiệp và các loại thất nghiệp......................................................9
2.4. Tác hại của thất nghiệp........................................................................................11
2.5. Nguyên nhân của thất nghiệp..............................................................................11
2.6. Biện pháp giảm thất nghiệp.................................................................................12
CHƯƠNG II – MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP TRONG
NỀN KINH TẾ.............................................................................................................. 13
2.1. Phân tích mối quan hệ lạm phát và thất nghiệp.................................................13
2.2. Kết luận.................................................................................................................16
TÀI LIỆU THAM KHẢO..................
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

----- -----

MÔN: KINH TẾ VĨ MÔ NÂNG CAO

 
!"
#$%$&'()*+,*
-$*+%$.*/"
0123+4($*+'&+4(
+52678
$)3%$.*+90*:;<*
-6-=> ?@
ABCD7E
Bài tiểu luận : Mối Quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tiểu luận : Mối Quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp - Người đăng: Lữ Phương Toàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bài tiểu luận : Mối Quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp 9 10 77