Ktl-icon-tai-lieu

Bài tiểu luận  Môn: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Đề tài: Tìm hiểu đường lối công nghiệp hóa của Đảng ta trong thời kỳ đổi

Được đăng lên bởi Khỉ Kòi Kọc
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 51051 lần   |   Lượt tải: 172 lần
Tiểu luận Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bài tiểu luận 
Môn: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đề tài: Tìm hiểu đường lối công nghiệp hóa của Đảng ta trong thời kỳ đổi
mới
Giáo viên hướng dẫn
Sinh viên thực hiện
MSSV
Lớp
Nhóm

:
:
:
:
:

Đào Thị Phú
Bùi Duy Khánh
10013173
DHTH6TH
2

Thanh hóa, ngày 07 tháng 06 năm 2012 

Tiểu luận Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tiểu luận Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Mục lục
Phần mở đầu

2

Nội dung

4

I.CÔNG NGHIỆP HOÁ THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI

4

1. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa:

4

2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân

8

II. CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ THỜI KỲ ĐỔI MỚI

10

1. Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa.

10

2. Mục tiêu, quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

15

3. Nội dung và định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát 17
triển kinh tế tri thức
4. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân:

24

Kết luận

31

Bùi Duy Khánh – DHTH6TH
MSSV: 10013173

 3

Tiểu luận Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

PHẦN MỞ ĐẦU
Trong xu thế  hội nhập kinh tế  quốc tế, Việt Nam ta đang trên đường  
phát triển công nghiệp hóa – hiện đại hóa (CNH–HĐH) đất nước. Việc đặt 
nhiệm vụ  bảo vệ  chủ  quyền và toàn vẹn lãnh thổ  đất nước là tiêu chí hàng  
đầu thì một vấn đề không kém phần quan trọng và cần thiết là phát triển nền 
kinh tế  thị  trường định hướng xã hội chủ  nghĩa. Bởi vì khi một đất nước  
nghèo nàn, lạc hậu thì cũng đồng nghĩa với đất nước đó sẽ  là con nợ, sẽ  lệ 
thuộc, và thậm chí có thể  trở thành thuộc địa của những nước khác. Vì thế,  
để phát triển kinh tế thì chúng ta cần phát huy và tận dụng rất nhiều nguồn  
lực như: nguồn lực tự nhiên, nguồn nhân lực, vốn đầu tư, khoa học kỹ thuật 
– công nghệ tiên tiến hiện đại…
Sau khi được tìm hiểu môn học đường lối cách mạng của Đảng cộng 
sản Việt Nam, dưới sự  chỉ dạy tận tình của Thầy giáo bộ  môn chúng tôi đã 
phần nào hiểu rõ hơn về  tầm quan trọng của những chính sách, đường lối 
đúng đắn của Đảng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đặc biệt  
tâm đắc là những đường lối về  công nghiệp hóa, hiện đại hóa, con đường  
giúp chúng ta thoát khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu, đưa nước ta trở thành 
một nước có nền kinh tế  vững mạnh, có thể  sánh vai cùng các cường quốc 
năm châu.
Với mong muốn học hỏi và chia sẻ  những hiểu biết nhỏ  bé của mình 
về  những đường lối chính sách của Đảng vế  công ...
Ti u lu n Đ ng l i cách m ng c a Đ ng C ng s n Vi t Nam ườ
TR NG Đ I H C CÔNG NGHI PƯỜ
THÀNH PH H CHÍ MINH
Bài ti u lu n
Môn: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đề tài: Tìm hiểu đường lối công nghiệp hóa của Đảng ta trong thời kỳ đổi
mới
Giáo viên hướng dẫn : Đào Thị Phú
Sinh viên thực hiện : Bùi Duy Khánh
MSSV : 10013173
Lớp : DHTH6TH
Nhóm : 2
Thanh hóa, ngày 07 tháng 06 năm 2012
Bài tiểu luận  Môn: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Đề tài: Tìm hiểu đường lối công nghiệp hóa của Đảng ta trong thời kỳ đổi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tiểu luận  Môn: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Đề tài: Tìm hiểu đường lối công nghiệp hóa của Đảng ta trong thời kỳ đổi - Người đăng: Khỉ Kòi Kọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Bài tiểu luận  Môn: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Đề tài: Tìm hiểu đường lối công nghiệp hóa của Đảng ta trong thời kỳ đổi 9 10 276