Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Được đăng lên bởi duyennguyenkt03
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 4100 lần   |   Lượt tải: 29 lần
BÀI TIỂU LUẬN
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
ĐỀ TÀI:

MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN
HỌC VIỆN CN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TP.HCM
VỀ DỊCH VỤ GIỮ XE TẠI TRƯỜNG
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. HOÀNG LỆ CHI
NHÓM THỰC HIỆN:
1. NGUYỄN THỊ THÚY ANH
2. NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN
3. NGÔ THỊ HUỲNH LAN
4. PHAN THỊ KIM NGÂN
5. VÕ THỊ HUỲNH NHƯ
6. NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG
7. LÊ THỊ THI THƠ
8. LÊ THỊ KIM THOA
9. NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN
10. NGUYỄN THỊ NGỌC BẢO TRÂM
11. TRẦN THỊ XÊ ÚT

Trang 1

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU....................................................................................................................... 3
NHẬP ĐỀ.............................................................................................................................. 4
I. GIỚI THIỆU....................................................................................................................5
1.

Lí do hình thành đề tài....................................................................................................5

2.

Mục tiêu nghiên cứu.......................................................................................................5

3.

Câu hỏi nghiên cứu.........................................................................................................5

4.

Phạm vi nghiên cứu........................................................................................................5

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT......................................................................................................6
1.

Tính chất dịch vụ............................................................................................................6

2.

Định nghĩa sự hài lòng của khách hàng.........................................................................7

3.

Quan hệ giữa chất lượng và sự hài lòng.........................................................................8

4.

Mô hình nghiên cứu......................................................................................................10

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...............................................................................14
1. Phương pháp định lượng..............................................................................................14
2. Phương pháp thu thập dữ liệu.......................................................................................15

BẢNG KHẢO SÁT............................................................................................................. 16
IV. KẾT LUẬN.......
BÀI TIỂU LUẬN
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
ĐỀ TÀI:
MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN
HỌC VIỆN CN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TP.HCM
VỀ DỊCH VỤ GIỮ XE TẠI TRƯỜNG
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. HOÀNG LỆ CHI
NHÓM THỰC HIỆN:
1. NGUYỄN THỊ THÚY ANH
2. NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN
3. NGÔ THỊ HUỲNH LAN
4. PHAN THỊ KIM NGÂN
5. VÕ THỊ HUỲNH NHƯ
6. NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG
7. LÊ THỊ THI THƠ
8. LÊ THỊ KIM THOA
9. NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN
10. NGUYỄN THỊ NGỌC BẢO TRÂM
11. TRẦN THỊ XÊ ÚT
Trang 1
BÀI TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - Người đăng: duyennguyenkt03
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
BÀI TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 9 10 608