Ktl-icon-tai-lieu

Bài tiểu luận xã hội học tội phạm

Được đăng lên bởi Nghiệp Phan
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 5883 lần   |   Lượt tải: 8 lần
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

TIỂU LUẬN
Môn: Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Chủ đề: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa trong thời kì đổi mới (từ 1986 đến nay)

Họ và tên: Phan Quốc Nghiệp
Mã số SV: 1353801010057
LỚP: K1B
GVHD: ThS. Lê Trung Nghĩa

Hà Nội, 2014
1

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

CHUYÊN ĐỀ:
XÃ HỘI HỌC TỘI PHẠM
DANH SÁCH THÀNH VIÊN
Thanh Thảo
I)
Khái
tội
1)

STT

Họ và tên

Lớp

1

Phan Quốc Nghiệp

K1B

2

Nguyễn Thị Ngọc

K1B

3

Nguyễn Thị Đoan Trang

K1B

4

Bùi Đức Hiếu

K1B

5

Lê Mạnh Khởi

K1B

6

Nguyễn Tuấn Anh

K1B

7

Nguyễn Thành Đông

K1B

8

Phạm Việt Hoàng

K1B

9

Ngô Đức Đạt

K1B

2

GVHD: Phùng
quát về xã hội học
phạm.
Khái niệm.
Xã hội học tội
phạm là ngành xã
hội nghiên cứu
những quy luật và
tính quy luật của
quá trình phát sinh,
phát triển của hiện
tượng tội phạm
trong xã hội, các
hiện tượng xã hội
gần gũi, tác động
trực tiếp tới hiện

2)

3)

tượng tội phạm, các nguyên nhân, điều kiện làm xuất hiện tội phạm và
các biện pháp đấu tranh phòng trống hiện tượng tội phạm.
Nội dung nghiên cứu.
 Nội dung nghiên cứu cơ bản của xã hội học tội phạm bao gồm:
 Nghiên cứu hiện tượng tội phạm với tư cách là hiện tượng
xã hội.
 Nghiên cứu một số hiện tượng xã hội gần gũi hoặc ảnh
hưởng nhất định làm phát sinh hiện tượng tội phạm trong
xã hội.
 Nghiên cứu các nguyên nhân sâu xa, khách quan và các
điều kiện kinh tế- xã hội dẫn tới hiện tượng tội phạm.
 Trên cơ sở nghiên cứu đó, đề xuất và xây dựng các biện
pháp đấu tranh, ngăn chặn và phòng chống hiện tượng tội
phạm, các hiện tượng, hành vi sai lệch.
 Ngoài những nội dung nghiên cứu cơ bản thuộc đối tượng của xã
hội học tội phạm nói trên, ở những mức độ khác nhau, các nhà xã
hội học tội phạm còn chú ý nghiên cứu một số vấn đề như:
 Nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của xã hội học
tội phạm, tìm hiểu và ghi nhận những đóng góp của các
nhà xã hội học tiền bối với sự phát triển của xã hội học
ngày nay.
 Phân tích và thực hiện các hoạt động thông kê, dự báo
tình hình và các xu hướng biến đổi, phát triển của hiện
tượng xã hội trong từng giai đoạn phát triển của xã hội.
 Nghiên cứu nhằm tìm ra những phương pháp phân tích,
điều tra xã hội học về các vấn đề xã hội của hiện tượng xã
hội tội phạm mang tính khoa học sâu sắc và có giá trị thực
tiễn cao.
Mục đích nghiên cứu.
 Đề xuất và xây dựng các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn và
phòng chống hiện tượng tội phạm, c...
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI
TIỂU LUẬN
Môn: Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Chủ đề: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa trong thời kì đổi mới (từ 1986 đến nay)
Họ và tên: Phan Quốc Nghiệp
Mã số SV: 1353801010057
LỚP: K1B
GVHD: ThS. Lê Trung Nghĩa
Hà Nội, 2014
1
Bài tiểu luận xã hội học tội phạm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tiểu luận xã hội học tội phạm - Người đăng: Nghiệp Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Bài tiểu luận xã hội học tội phạm 9 10 768