Ktl-icon-tai-lieu

BẢN CHẤT LỰC QUÁN TÍNH

Được đăng lên bởi Bancua Macarong
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1588 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Con đường mới của vật lý học

BẢN CHẤT LỰC QUÁN TÍNH

BẢN CHẤT LỰC QUÁN TÍNH
Vũ Huy Toàn
Công ty CONINCO-MI, Email: vuhuytoan@conincomi.vn

Tóm tắt
Cho đến nay, mặc dù vật lý học được xem là đã tiến những bước dài trong việc tìm
hiểu bản chất các lực cơ bản của tự nhiên nhằm tiến tới thống nhất chúng, nhưng bản
chất của lực quán tính vẫn còn là một ẩn số. Trên cơ sở phân tích hiện tượng quán tính
theo quan điểm “tồn tại phụ thuộc lẫn nhau” của Đạo Phật và của Chủ nghĩa Duy vật
biện chứng có tính đến đặc tính véc tơ của động năng, tác giả đã chứng minh một cách
rõ ràng sự tồn tại thực sự của lực quán tính chứ không phải là “ảo” như bấy lâu nay vẫn
quan niệm. Về thực chất, bản chất của “lực quán tính” đã được khám phá: nó là kết quả
"phản ứng" của cả vũ trụ với tác động lên vật đã gây ra gia tốc chuyển động cho nó. "Kẻ
dấu mặt" này cuối cùng cũng đã lộ diện nhờ "khối lượng quán tính phụ thuộc" chứ
không phải chỉ là theo "nguyên lý Mach" với cái gọi là "trường quán tính" mang tính
nhân tạo, không có trong thực tế.

Từ khoá: Lực quán tính, lực ly tâm, chuyển động theo quán tính.

I. XUẤT PHÁT ĐIỂM
Cho đến nay, mặc dù vật lý học được xem là "đã tiến những bước dài" trong
việc tìm hiểu bản chất các lực cơ bản của tự nhiên nhằm tiến tới thống nhất chúng,
nhưng “lực quán tính” vẫn còn là một “cái gai” trong con mắt những người thật sự
yêu thích vật lý, bởi bản thân quan niệm về sự tồn tại của nó ngay từ buổi “bình
minh” cho tới nay không nhất quán, gây quá nhiều nhiều tranh cãi [1, 2, 3].
Hãy xem quan điểm của Newton về lực này:
“Một lực bẩm sinh của vật chất là khả năng chống đỡ vốn có của nó mà nhờ đó bất kể
một vật thể riêng rẽ nào cũng đều tự mình duy trì trạng thái đứng yên hay chuyển động
thẳng đều… Do quán tính mà đối với bất kể một vật nào cũng đều không dễ đưa nó ra khỏi
trạng thái đứng yên hay chuyển động. Cho nên “lực bẩm sinh” này lẽ ra phải được gọi
thẳng tuột ra là “lực quán tính”. Lực này được vật thể hiện duy nhất khi có một lực khác đặt
lên nó gây nên sự thay đổi trạng thái của nó. Sự thể hiện của lực này có thể được xem xét
theo hai cách: vừa là sự chống đỡ, vừa là sự tấn công. Như là sự chống đỡ vì vật chống lại
lực tác động lên nó khi cố duy trì trạng thái của mình; như là sự tấn công vì cũng vật thể đó
ra sức làm thay đổi trạng thái của vật cản khi một cách khó khăn để khắc phục lực chống
trả của vật cản này. Sự chống đỡ thường đặc trưng cho các vật đứng yên, còn sự tấn công –
cho các vật chuyển động.”[4]

Như vậy, với Newton "lực quán tính" l...
BN CHT LC QUÁN TÍNH Con đường mi ca vt lý hc
Created by Vu Huy Toan Hà ni, 02/2012
1
BN CHT LC QUÁN TÍNH
Vũ Huy Toàn
Công ty CONINCO-MI, Email: vuhuytoan@conincomi.vn
Tóm tt
Cho đến nay, mc vt hc được xem đã tiến nhng bước dài trong vic tìm
hiu bn cht các lc cơ bn ca t nhiên nhm tiến ti thng nht chúng, nhưng bn
cht ca lc quán tính vn còn mt n s. Trên cơ s phân tích hin tượng quán tính
theo quan đim “tn ti ph thuc ln nhau” ca Đạo Pht ca Ch nghĩa Duy vt
bin chng tính đến đặc tính véc tơ ca động năng, tác gi đã chng minh mt cách
rõ ràng s tn ti thc s ca lc quán tính ch không phi là “o” như by lâu nay vn
quan nim. V thc cht, bn cht ca “lc quán tính” đã được khám phá: là kết qu
"phn ng" ca c vũ tr vi tác động lên vt đã gây ra gia tc chuyn động cho nó. "K
du mt" này cui cùng cũng đã l din nh "khi lượng quán tính ph thuc" ch
không phi ch theo "nguyên Mach" vi cái gi "trường quán tính" mang tính
nhân to, không có trong thc tế.
T khoá: Lc quán tính, lc ly tâm, chuyn động theo quán tính.
I. XUT PHÁT ĐIM
Cho đến nay, mc vt hc được xem "đã tiến nhng bước dài" trong
vic tìm hiu bn cht các lc cơ bn ca t nhiên nhm tiến ti thng nht chúng,
nhưng “lc quán tính” vn còn là mt “cái gai” trong con mt nhng người tht s
yêu thích vt , bi bn thân quan nim v s tn ti ca nó ngay t bui “bình
minh” cho ti nay không nht quán, gây quá nhiu nhiu tranh cãi [1, 2, 3].
Hãy xem quan đim ca Newton v lc này:
Mt lc bm sinh ca vt cht là kh năng chng đ vn có ca mà nh đó bt k
mt vt th riêng r nào cũng đều t mình duy trì trng thái đng yên hay chuyn động
thng đều… Do quán tính đối vi bt k mt vt nào cũng đều không d đưa ra khi
trng thái đứng yên hay chuyn đng. Cho nên “lc bm sinh” này l ra phi được gi
thng tut ra là “lc quán tính”. Lc này được vt th hin duy nht khi có mt lc khác đặt
lên gây nên s thay đổi trng thái ca . S th hin ca lc này th được xem t
theo hai ch: va s chng đỡ, va s tn công. Như s chng đỡ vt chng li
lc tác động lên khi c duy trì trng thái ca mình; như là s tn công cũng vt th đó
ra sc làm thay đổi trng thái ca vt cn khi mt cách khó khăn để khc phc lc chng
tr ca vt cn này. S chng đỡ thường đặc trưng cho các vt đứng yên, còn s tnng
cho các vt chuyn động.”
[4]
Như vy, vi Newton "lc quán tính" là lc “tht” hoàn toàn, ch điu nó ch
nguyên nhân “t nó” mt quan nim đin hình v tính "tn ti t thân" ca
BẢN CHẤT LỰC QUÁN TÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẢN CHẤT LỰC QUÁN TÍNH - Người đăng: Bancua Macarong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
BẢN CHẤT LỰC QUÁN TÍNH 9 10 324