Ktl-icon-tai-lieu

Bán linh kiên

Được đăng lên bởi Hà Hiếu
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 992 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Viện Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông

BÁO CÁO
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HĐT

Đề tài:Phân tích hệ thống bán máy tính và
linh kiện điện tử
Sinh viên thực hiện :
Ngô Ngọc Đức

– 20080738

Bùi Tuấn Điêp

-- 20080663

Nguyễn Văn Dương – 20086082
Nguyễn Huy Dưỡng – 20080575
Nguyễn Văn Kiên - 20081453
Giáo viên hướng dẫn :
TS :Nguyễn Hữu Đức

Hà Nội, Tháng 5 năm 2012

MỤC LỤC
Mục Lục .............................................................................................................. 1
PHẦN I: KHẢO SÁT SƠ BỘ NGHIỆP VỤ ...................................................... 6
1.1.

Mô tả chung về hệ thống nghiệp vụ ..................................................... 6

1.2.

Danh sách các quy trình nghiệp vụ ...................................................... 7

1.3.

Đặc tả các quy trình nghiệp vụ............................................................. 7

1.3.1. Nghiệp vụ bán hàng ........................................................................ 7
1.3.1.1. Đặc tả quy trình nghiệp vụ bán hàng ....................................... 7
1.3.1.2. Sơ đồ nghiệp vụ quy trình bán hàng ........................................ 8
1.3.2. Nghiệp vụ nhập hàng ...................................................................... 9
1.3.2.1. Đặc tả quy trình nghiệp vụ nhập hàng ..................................... 9
1.3.2.2. Sơ đồ quy trình nghiệp vụ nhập hàng .................................... 10
1.4.

Mô hình hóa các lớp lĩnh vực............................................................. 10

1.4.1. Các lớp lĩnh vực ............................................................................ 10
1.4.2. Hóa đơn bán hàng ......................................................................... 11
1.4.3. Báo cáo kiểm kê ............................................................................ 11
1.4.4. Phiếu đặt hàng ............................................................................... 12
1.4.5. Phiếu nhập hàng ............................................................................ 16
1.4.6. Hóa đơn nhập hàng ....................................................................... 16
1.5.

Biểu đồ các lớp lĩnh vực .................................................................... 16

PHẦN II: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG ............................................................... 17
2.1.

Các đối tác và ca sử dụng ................................................................... 17

2.1.1. Các đối tác.................
ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI
Vin Công Ngh Thông Tin và Truyn Thông
BÁO CÁO
PHÂN TÍCH THIT K HĐT
Đề tài:Phân tích h thng bán máy tính và
linh kiện điện t
Sinh viên thc hin :
Ngô Ngọc Đức 20080738
Bùi Tuấn Điêp -- 20080663
Nguyễn Văn Dương – 20086082
Nguyễn Huy Dưỡng 20080575
Nguyễn Văn Kiên - 20081453
Giáo viên hướng dn :
TS :Nguyn Hữu Đc
Hà Nội, Tháng 5 năm 2012
Bán linh kiên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bán linh kiên - Người đăng: Hà Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Bán linh kiên 9 10 723