Ktl-icon-tai-lieu

BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN NĂM 2014

Được đăng lên bởi luongbangwuang
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 478 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG BỘ HUYỆN TÂN THẠNH
Chi bộ Trường THPT Tân Thạnh
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tân Thạnh, ngày tháng năm 2014

BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN NĂM 2014
Họ và tên: ........................................................... Ngày sinh: ..../..../.............
Chức vụ Đảng: ………………………………………………………………
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ……………………………………………
Đơn vị công tác: Trường THPT Tân Thạnh
Chi bộ: Trường THPT Tân Thạnh
1/ Về tư tưởng chính trị :
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
2/ Phẩm chất đạo đức, lối sống :
Tinh thần học tập nâng cao trình độ:
............................................................................................................................
..............................................................................................................................
ĐẢNG BỘ HUYỆN TÂN THẠNH 

Tân Thạnh, ngày tháng năm 2014
 !"#$%&'
()*+,-........................................................... Ngày sinh: ..../..../.............
./)01-………………………………………………………………
./)0/23456789*+:-……………………………………………
;)</=+>/-Trường THPT Tân Thạnh
-Trường THPT Tân Thạnh
&?6++@/2+<-
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
$?AB/C+898./7DEFE-
Tinh thần học tập nâng cao trình độ:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh mạnh: chống quan liêu , tham
nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
1
BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN NĂM 2014 - Trang 2
BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN NĂM 2014 - Người đăng: luongbangwuang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN NĂM 2014 9 10 7