Ktl-icon-tai-lieu

Báng tính cầu BTCT

Được đăng lên bởi phamtaigtvt
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1332 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1.Ho¹t t¶i tiªu chuÈn:

1.1.C¸c sè liÖu thiÕt kÕ
HL93 + T¶i träng ngêi ®i bé 3kN/m2

2.ChiÒu dµi nhÞp (m):
ChiÒu dµi nhÞp tÝnh to¸n (m) Ltt =
3.Khæ cÇu ®êng «t« (m):
4.ChiÒu réng lÒ ngêi ®i bé (m):
5.Lo¹i liªn kÕt sö dông:
6. DÇm chñ:
7. Lo¹i mÆt c¾t ngang dÇm chñ:
8. Lo¹i thÐp

19
m
18.4
m
10.5
m
2
m
Bu l«ng cêng ®é cao
MÆt c¾t ghÐp tæ hîp hµn
Ch÷ I
ThÐp hîp kim thÊp cÊp 345

9. Bªt«ng b¶n mÆt cÇu cã f'c =
30
Mpa
10. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÇu cña Bé GTVT: 22 TCN 272-05
1.2.Sè liÖu cña bª t«ng lµm b¶n mÆt cÇu
1.Bªt«ng lµm b¶n mÆt cÇu cÊp :
A
2. Cêng ®é nÐn quy ®Þnh cña bªt«ng f'c =
30
Mpa
3. M« ®uyn ®µn håi cña bªt«ng Ec =
29440.1 Mpa
4. Tû träng cña bªt«ng gc =
25
kN/m3
5. ChiÒu dµy cña b¶n mÆt cÇu ts =
200
mm
6. ChiÒu dµy líp phñ tw =
70
mm
7. Tû träng vËt liÖu lµm líp phñ =
22.5
kN/m3
8. ChiÒu dµy líp phßng níc =
5
mm
9. Tû träng vËt liÖu lµm líp phßng níc =
0.72
kN/m3
10. ChiÒu cao vót =
120
mm
11. §é dèc cña vót =
1:1
* Chó ý r»ng trong ®ã Ec ®îc tÝnh theo c«ng thøc :

Ec 0,043c1,5  fc'  29440.1

Theo ®iÒu 5.4.2.3
1.3.Sè liÖu cña thÐp dÇm chñ
1.M« ®un ®µn håi cña thÐp (®iÒu 6.4.1) Es =
200000
Mpa
2. ThÐp hîp kim thÊp cêng ®é cao M270M = CÊp 345W
3. Cêng ®é chÞu kÐo nhá nhÊt, Fu =
485
Mpa
4. Cêng ®é ch¶y nhá nhÊt, Fy =
345
Mpa
5. Tû träng cña thÐp gs =
78.5
kN/m3
1.4.Lùa chän h×nh d¹ng vµ kÝch thíc mÆt c¾t:
KÝch thíc dÇm chñ:
1.Sè lîng dÇm chñ n =
6
2.Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dÇm chñ S =
2400
3.ChiÒu dµi phÇn hÉng de =
1750
4.ChiÒu cao dÇm chñ D =
1500

Trang 1

mm
mm
mm

5.ChiÒu réng b¶n c¸nh trªn Bft =
6.ChiÒu dµy b¶n c¸nh trªn tft =
7.ChiÒu réng b¶n c¸nh díi Bfb =
8.ChiÒu dµy b¶n c¸nh díi tfb=
9.ChiÒu dµy sên dÇm tw =
10.ChiÒu cao sên dÇm Dw =

400
mm
40
mm
600
mm
40
mm
30
mm
1420
mm
11.BÒ réng lan can =
500
mm
12.BÒ réng d¶i ph©n c¸ch =
0
mm
13.Tæng bÒ réng cña cÇu =
15500
mm
14.DiÖn tÝch dÇm thÐp A =
82600
mm2
* Chó ý: D¶i ph©n c¸ch ®îc sö dông lµ d¶i ph©n c¸ch mÒm.
2. KÝch thíc lan can
Tù chän
3. KÝch thíc dÇm ngang
Sè lîng dÇm ngang =
50
Sè lîng dÇm ngang theo ph¬ng däc cÇu =
10
Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dÇm ngang =
2044
mm
ChiÒu cao dÇm ngang hn =
750
mm
ChiÒu dµi mét dÇm ngang =
2330
mm
BÒ réng b¶n c¸nh dÇm ngang bn =
200
mm
ChiÒu dµy b¶n c¸nh dÇm ngang =
25
mm
ChiÒu dµy sên dÇm ngang =
20
mm
ChiÒu cao sên dÇm ngang =
700
mm
DiÖn tÝch mÆt c¾t dÇm ngang An =
24000
mm2
Khèi lîng c¸c dÇm ngang =
219.49
kN
TÜnh t¶i r¶i ®Òu trªn 1 dÇm chñ lµ =
1.988
kN/m

Trang 2

TÝnh ®Æc trng h×nh häc cña mÆt c¾t dÇm
1. X¸c ®Þnh chiÒu réng h÷u hiÖu cña b¶n c¸nh:
1.1....
Trang 1
1.1.C¸c sè liÖu thiÕt kÕ
1.Ho¹t t¶i tiªu chuÈn:
2.ChiÒu dµi nhÞp (m): 19 m
18.4 m
10.5 m
2 m
5.Lo¹i liªn kÕt sö dông:
6. DÇm chñ: MÆt c¾t ghÐp tæ hîp hµn
7. Lo¹i mÆt c¾t ngang dÇm chñ: Ch÷ I
8. Lo¹i thÐp
ThÐp hîp kim thÊp cÊp 345
9. Bªt«ng b¶n mÆt cÇu cã f'c = 30 Mpa
10. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÇu cña Bé GTVT: 22 TCN 272-05
1.2.Sè liÖu cña bª t«ng lµm b¶n mÆt cÇu
1.Bªt«ng lµm b¶n mÆt cÇu cÊp : A
30 Mpa
29440.1 Mpa
25
200 mm
70 mm
7. Tû träng vËt liÖu lµm líp phñ = 22.5
5 mm
0.72
10. ChiÒu cao vót = 120 mm
11. §é dèc cña vót = 1:1
29440.1
Theo ®iÒu 5.4.2.3
1.3.Sè liÖu cña thÐp dÇm chñ
200000 Mpa
CÊp 345W
485 Mpa
345 Mpa
78.5 kN/m3
6
2.Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dÇm chñ S = 2400 mm
1750 mm
4.ChiÒu cao dÇm chñ D = 1500 mm
HL93 + T¶i träng ng êi ®i bé 3kN/m2
ChiÒu dµi nhÞp tÝnh to¸n (m) L
tt
=
3.Khæ cÇu ® êng «t« (m):
4.ChiÒu réng lÒ ng êi ®i bé (m):
Bu l«ng c êng ®é cao
2. C êng ®é nÐn quy ®Þnh cña bªt«ng f'c
=
3. M« ®uyn ®µn håi cña bªt«ng E
c
=
4. Tû träng cña bªt«ng g
c
=
kN/m
3
5. ChiÒu dµy cña b¶n mÆt cÇu ts
=
6. ChiÒu dµy líp phñ tw
=
kN/m
3
8. ChiÒu dµy líp phßng n íc
=
9. Tû träng vËt liÖu lµm líp phßng n íc = kN/m
3
* Chó ý r»ng trong ®ã Ec ® îc tÝnh theo c«ng thøc :
1.M« ®un ®µn håi cña thÐp (®iÒu 6.4.1) E
s
=
2. ThÐp hîp kim thÊp c êng ®é cao M270M =
3. C êng ®é chÞu kÐo nhá nhÊt, F
u
=
4. C êng ®é ch¶y nhá nhÊt, F
y
=
5. Tû träng cña thÐp g
s
=
1.4.Lùa chän h×nh d¹ng vµ kÝch th íc mÆt c¾t:
KÝch th íc dÇm chñ:
1.Sè l îng dÇm chñ n =
3.ChiÒu dµi phÇn hÉng d
e
=
1,5 '
0,043
c c c
E f
Báng tính cầu BTCT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báng tính cầu BTCT - Người đăng: phamtaigtvt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Báng tính cầu BTCT 9 10 751