Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo bài tập lớn : Xây dựng website bán áo quần

Được đăng lên bởi Tuấn Tom
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 513 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
----------------------

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
ĐỀ TÀI:
Xây dựng website bán sách.
Giáo viên hướng dẫn:

Nguyễn Hải Năng
Nhóm sinh viên thực hiện:

Vũ Thị Yến

Tháng 5 năm 2008

MỤC LỤC

Đề tài: Website bán sách
Sv_thực hiện: Vũ Thị Yến

LỜI NÓI ĐẦU...................................................................................................1
Phần I : KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÂY DỰNG.........................................2
CHỨC NĂNG HỆ THỐNG.....................................................................................2
I.MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI.................................................................................2
II.KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG.............................................................................2
III.Xây dựng Website bán sách.............................................................................5
IV.Chức năng của website....................................................................................6
V.Xây dựng 1 số trang chính và chức năng của trang.........................................7
Phần II : XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG, LUỒNG DỮ
LIỆU VÀ TKCS DŨ LIỆU....................................................................................13
I.Biểu đồ phân cấp chức năng.............................................................................13
II.Biểu đồ luồng dữ liệu......................................................................................13
III.Sơ đồ thuật toán chức năng bán hàng............................................................19
IV.Chức năng quản trị.........................................................................................20
V.Mô hình quan hệ E_R.....................................................................................20
VI.Thiết kế cơ sở dữ liệu....................................................................................21
VII.Thiết kế bảng................................................................................................22
VIII.Chuẩn hoá cơ sở dữ liệu..............................................................................26

2

Đề tài: Website bán sách
Sv_thực hiện: Vũ Thị Yến

LỜI NÓI ĐẦU
Chúng ta đang sống trong những năm đầu của thế kỉ XXI, thế kỉ phát triển của
nghành công nghệ thông tin (CNTT). Vì vậy việc tiếp cận và cập nhật công nghệ
này đã, đang và sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích và thuận tiện trong công
việc: tiết kiệm thời gian c...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
----------------------
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
ĐỀ TÀI:
Xây dựng website bán sách.
Giáo viên hướng dẫn:
Nguyễn Hải Năng
Nhóm sinh viên thực hiện:
Vũ Thị Yến
Tháng 5 năm 2008
MỤC LỤC
Báo cáo bài tập lớn : Xây dựng website bán áo quần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo bài tập lớn : Xây dựng website bán áo quần - Người đăng: Tuấn Tom
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Báo cáo bài tập lớn : Xây dựng website bán áo quần 9 10 339