Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo ban chỉ đạo công tác dân tộc và tôn giáo

Được đăng lên bởi khon-dieu
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 6690 lần   |   Lượt tải: 4 lần
HUYỆN ỦY BÙ ĐĂNG
BCĐ CÔNG TÁC DT-TG
*
Số: -BC/BCĐ
MẬT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bù Đăng, ngày tháng 04 năm 2013

BÁO CÁO
Công tác Dân tộc, tôn giáo quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II/2013
I. Khái quát tình hình dân tộc, tôn giáo quý I năm 2013:
1. Tình hình dân tộc:
1.1 Tình hình chung:
Bù Đăng có 23 dân tộc chiếm 37,15% dân số trong toàn huyện. Trong đó, các dân tộc
S’tiêng, M’nông và Châu Mạ là dân tộc bản địa, sống xen kẽ với các dân tộc trên địa bàn.
Quý I năm 2013 tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự lãnh đạo đúng đắn
của Huyện ủy, sự quản lý điều hành của UBND huyện, công tác phối hợp giữa các ngành
một cách chặt chẽ và đồng bộ, tính đồng thuận trong nhân dân được phát huy; do vậy, kinh
tế huyện nhà tiếp tục phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên,
các chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc, miền núi được chú
trọng và quan tâm. Ý thức chấp hành luật trong nhân dân huyện nhà nói chung bà con dân
tộc thiểu số nói riêng từng bước được nâng lên. Song bên cạnh đó vẫn còn một số hộ đồng
bào dân tộc thiểu số vì những hoàn cảnh, cuộc sống khác nhau phải bán điều non, vay tiền
với lãi suất cao, cầm cố đất dẫn đến nhiều hộ không còn đất sản xuất nên gặp khó khăn
trong cuộc sống.
1.2. Thực hiện chính sách dân tộc:
Tình hình an ninh nông thôn, an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội vùng sâu, vùng
xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản ổn định; tình hình khiếu kiện liên quan đến đất
đai trong diện thu hồi không còn. Đồng bào các dân tộc đón tết Nguyên đán Quý tỵ năm
2013 an toàn, tiết kiệm. Việc thực hiện Chỉ thị số 14/2010/CT-UBND ngày 15/9/2010 của
UBND tỉnh Bình Phước về “tăng cường các biện pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng bán
điều non, vay lãi suất cao, cầm cố đất, bán đất trong vùng dân tộc thiểu số”, trong thời gian
qua, nhiều cơ quan, ban ngành, địa phương đã quan tâm phối hợp thực hiện và tổ chức rà
soát, thống kê, lập danh sách tham mưu đề xuất hướng ngăn chặn, xử lý.
Thực hiện các chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở và nước sinh hoạt cho các hộ đồng
bào dân tộc thiểu số thụ hưởng được Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm. Tuy
nhiên, việc thực hiện hỗ trợ đất sản xuất cho các hộ không còn đất sản xuất (bị thu hổi đất
để thực hiện các dự án) còn chậm, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân dẫn đến
đời sống của một bộ phận hộ đồng bào dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn. Các công trình
cấp nước tập trung khi đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả chưa cao.
1.3. Tì...
HUYỆN ỦY BÙ ĐĂNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BCĐ CÔNG TÁC DT-TG Bù Đăng, ngày tháng 04 năm 2013
*
Số: -BC/BCĐ
MẬT
BÁO CÁO
Công tác Dân tộc, tôn giáo quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II/2013
I. Khái quát tình hình dân tộc, tôn giáo quý I năm 2013:
1. Tình hình dân tộc:
1.1 Tình hình chung:
Bù Đăng có 23 dân tộc chiếm 37,15% dân số trong toàn huyện. Trong đó, các dân tộc
S’tiêng, M’nông Châu Mạ dân tộc bản địa, sống xen kẽ với các dân tộc trên địa bàn.
Quý I năm 2013 tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sựnh đạo đúng đắn
của Huyện ủy, sự quản điều hành của UBND huyện, công c phối hợp giữa các ngành
một cách chặt chẽ đồng bộ, tính đồng thuận trong nhân dân được phát huy; do vậy, kinh
tế huyện nhà tiếp tục phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên,
các chính sách an sinh hội, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc, miền núi được chú
trọng quan tâm. Ý thức chấp hành luật trong nhân dân huyện nhà nói chung con dân
tộc thiểu số nói riêng từng bước được nâng lên. Song bên cạnh đó vẫn còn một số hộ đồng
bào dân tộc thiểu số những hoàn cảnh, cuộc sống khác nhau phải bán điều non, vay tiền
với lãi suất cao, cầm c đất dẫn đến nhiều h không còn đất sản xuất n gặp khó khăn
trong cuộc sống.
1.2. Thực hin chính sách dân tc:
Tình hình an ninh nông thôn, an ninh chính trị-trật tự an toàn hội vùng sâu, vùng
xa, vùng đồng o dân tộc thiểu số bản ổn định; tình hình khiếu kiện liên quan đến đất
đai trong diện thu hồi không còn. Đồng bào các dân tộc đón tết Nguyên đán Quý tỵ năm
2013 an toàn, tiết kiệm. Việc thực hiện Chỉ thị số 14/2010/CT-UBND ngày 15/9/2010 của
UBND tỉnh Bình Phước về “tăng cường các biện pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng bán
điều non, vay lãi suất cao, cầm cố đất, bán đất trong vùng dân tộc thiểu số”, trong thời gian
qua, nhiều quan, ban ngành, địa phương đã quan tâm phối hợp thực hiện tổ chức
soát, thống kê, lập danh sách tham mưu đề xuất hướng ngăn chặn, xử lý.
Thực hiện các chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở và nước sinh hoạt cho các hộ đồng
bào dân tộc thiểu số thụ hưởng được Đảng, chính quyền từ huyện đến sở quan tâm. Tuy
nhiên, việc thực hiện hỗ trợ đất sản xuất cho các hộ không còn đất sản xuất (bị thu hổi đất
để thực hiện các dự án) còn chậm, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân dẫn đến
đời sống của một bộ phận hộ đồng bào dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn. Các công trình
cấp nước tập trung khi đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả chưa cao.
1.3. Tình hình an ninh trong vùng đồng bào dân tộc:
Vào lúc 9 giờ 30’ ngày 08/04/2013, sau khi có khoảng 30 người dân tộc thiểu số trong
đó (20 người trú tại thôn 2, xã Đoàn Kết và 10 người trú tại thôn 4, xã Đồng Nai) kéo đến
nhà ông Điểu Thanh (nguyên là cán bộ Công an huyện Phước Long cũ, hiện là đảng viên
sinh hoạt tại chi bộ thôn 2, xã Đồng Nai) hộ khẩu thường trú tại thôn 02, xã Đồng Nai để
tìm hiểu ai là người đã bắn chết ông Điểu SBất (là đối tượng biệt kích thám báo, chế độ
ngụy quyền Sài gòn). Khi biết vụ việc xảy ra, ông Điểu Thanh đã điện thoại báo cho ông
Điểu Khung (nguyên là cán bộ nghỉ hưu) và ông Điểu Xuân Lập (Bí thư chi bộ thôn 2) để
đến cùng chứng kiến sự việc. Khi được ông Điểu Khung và ông Điểu Xuân ̣p giải thích
về tình hình sự việc do lịch sử để lại, nhưng một số đối tượng như: Thị Dơi (em gái Điểu
báo cáo ban chỉ đạo công tác dân tộc và tôn giáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo ban chỉ đạo công tác dân tộc và tôn giáo - Người đăng: khon-dieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
báo cáo ban chỉ đạo công tác dân tộc và tôn giáo 9 10 576