Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc phố cổ Hà Nội qua Hoạt động du lịch

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 301 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PRESERVE AND PROMOTE THE OF HANOI’S OLD QUARTER
ARCHITECTURE THROUGH TOURISM ACTIVITIES
A big characteristic of Hanoi in comparison to other cities in Vietnam that most
visitors can’t help stopping in their tour is “Old Streets”, where still store cultural –
historical values which are crystallized over 1000 last year history. But the main
characteristic of Hanoi old streets are architecture but at least it is an evidence of
Hanoi development stage and a big contribution to Hanoi tourism development.
Hanoi Old Streets is typical of Vietnam traditional architecture. The
harmonious, lively combination between architecture and daily life utility is a
suddenness and surprise to visitors. So, Hanoi Old streets are a valued tourist place, a
cultural tourist environment which is attractive to visitors. However, these values have
been falling into oblivion and disappeared because of many objective and subjective
reasons. In the overall analysis of Hanoi Old streets architecture, our article give a
panorama and suggest some measures to preserve and bring into play Hanoi Old
Streets architecture values through Hanoi tourism.
BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ
KIẾN TRÚC KHU PHỐ CỔ HÀ NỘI QUA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
Vũ Anh Tú1
1.

Giá trị kiến trúc khu phố cổ Hà Nội
Hà Nội là thủ đô có bề dày lịch sử lâu đời. Nếu tính từ khi Thục Phán lập nước

Âu Lạc xây thành Cổ Loa đến nay thì địa danh này đã được trên 2000 năm, còn tính từ
khi Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Đại La, thì kinh thành đã hơn nghìn năm tuổi.
Mặc dù trải qua nhiều biến động suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm với các triều
đại khác nhau, nhưng giá trị văn hoá truyền thống vật thể và phi vật thể, giá trị kiến
trúc khu phố cổ, giá trị văn hoá phường nghề, nét ẩm thực tao nhã… của Hà Nội vẫn
luôn chứng tỏ một vị thế văn hoá của một đô thị lớn.
Nét độc đáo lớn của Hà Nội so với nhiều thành phố khác ở Việt Nam mà ít du
khách có thể bỏ qua trong các chuyến du lịch của mình là thăm thú và thưởng ngoạn
1

TS, Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam

278

“khu phố cổ”. Khu phố này đã trở thành niềm tự hào của người dân Hà Nội, nơi lưu
giữ những giá trị lịch sử-văn hoá, kiến trúc độc đáo và riêng có của Hà Nội.
Khu phố cổ Hà Nội đã hình thành từ rất sớm, gắn liền với lịch sử ra đời và phát
triển của thủ đô. Mặc dù chỉ là một bộ phận nhỏ của kinh thành xưa kia nhưng đây
chính là khu vực kinh tế sầm uất với cư dân đô thị đông đúc nhất trong toàn kinh thành
Thăng Long. Vào khoảng thế kỷ XIII, thợ thủ công các làng nghề từ khắp mọi nơi...
278
PRESERVE AND PROMOTE THE OF HANOI’S OLD QUARTER
ARCHITECTURE THROUGH TOURISM ACTIVITIES
A big characteristic of Hanoi in comparison to other cities in Vietnam that most
visitors can’t help stopping in their tour is Old Streets”, where still store cultural
historical values which are crystallized over 1000 last year history. But the main
characteristic of Hanoi old streets are architecture but at least it is an evidence of
Hanoi development stage and a big contribution to Hanoi tourism development.
Hanoi Old Streets is typical of Vietnam traditional architecture. The
harmonious, lively combination between architecture and daily life utility is a
suddenness and surprise to visitors. So, Hanoi Old streets are a valued tourist place, a
cultural tourist environment which is attractive to visitors. However, these values have
been falling into oblivion and disappeared because of many objective and subjective
reasons. In the overall analysis of Hanoi Old streets architecture, our article give a
panorama and suggest some measures to preserve and bring into play Hanoi Old
Streets architecture values through Hanoi tourism.
BO TN, PHÁT HUY GIÁ TR
KIN TRÚC KHU PH C NI QUA HOT ĐNG DU LCH
Vũ Anh
1
1. Giá tr kiến trúc khu ph c Hà Ni
Ni th đô có b dày lch s lâu đời. Nếu tính t khi Thc Phán lp nước
Âu Lc xây thành C Loa đến nay tđịa danh này đã được trên 2000 năm, còn tính t
khi Công Un di đô t Hoa Lư v Đại La, thì kinh thành đã hơn nghìn năm tui.
Mc dù tri qua nhiu biến đng suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm với các triều
đại khác nhau, nhưng giá tr văn hoá truyn thng vt th phi vt th, giá tr kiến
trúc khu ph c, giá tr văn hoá phường ngh, nét m thc tao nhã… ca Ni vn
luôn chng t mt v thế văn hoá ca mt đô th ln.
Nét độc đáo lớn của Nội so với nhiều thành phố khác Việt Nam ít du
khách có th b qua trong các chuyến du lch ca mình là thăm thú thưởng ngon
1
TS, Vin Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam
Báo cáo Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc phố cổ Hà Nội qua Hoạt động du lịch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc phố cổ Hà Nội qua Hoạt động du lịch - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Báo cáo Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc phố cổ Hà Nội qua Hoạt động du lịch 9 10 57