Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Bảo trì hệ thống mạng OSPFv3 và DualStack trong IPv6.pdf

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 655 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-

----------

– Stack
trong IPv6

C13QM15
13204301
13204285
13204296

.............................................. 3
........................................................................... 3
......................................................................... 4
........................................................ 5
............................................................................ 5
.............................................................................. 6
Cisco ................................................................ 7
................................................... 7
........................................... 8
................................................................................................. 3
-STACK TRONG IPv6 .................................... 17
............................................................................................. 17
-

............................................ 18

2.3 Dual-Stack trong Cisco ....................................................................... 18
2.4

............................................................................................... 19

Trang 2

ịnh tuyến theo tr

t giao thứ

ết (RFC 2740)

ể ịnh tuyế

sử d

ết kế ể ch

t trị

th

a IPv4. OSPFv3 v n sử d ng giải thuật

j

ể

ịnh tuyế

ng bả

) ể

nh t SPF (Shortest-Path F

ải thuậ
ế

ắn
p quả

ận. D

tin c a
ổ

p LSA, OSPF sẽ

t giao thứ

ng topology m ng.

ịnh tuyến theo tr

ẩn mở

d

c khi trao

thiết bị ịnh tuyến c a nhi

ó

ư c sử d

ĩ

ản xu

,

ó

t giao thứ
ả

tuyến n i (IGP) t

ở r ng c
ó

chậ
ế

ếu t quan tr

ểm c

ó

pv
m ng nhỏ

t cả

c quy n.

Nế

q

c triển khai

ả trong nhi u RFC c a IETF (Internet

c m

Engineering Task Force). Chuẩn mở ở

ế

ửd

ỉ gi i h n trong 15 hop, h i t
q ế

chậ

ịnh ch

b
t giao thứ

th ng m ng hi
ế

ó

ịnh

ó
ắc ph

ịnh tuyến m
ó
ng vừ

ể

, ó

ả

ở r ng,

ừ
n.

Trang 3

1.2 Hoạ động của OSPFv3
t giao thứ
ó
ư

ết (link-

ịnh tuyến cho IPv6. Ho

ng c

t s

t giao thứ

),

state quyế

Tr
ó

am

,

ả

ó ư c kết n i t ,
li

link-state (LSDB). N i dung từ
kết quả cu

or

bả

ó

,

b
ó

ến

a interface

b

ư c lan truy
(LSAs). M t tậ

i quan h

ậ

im

Ở

ết kết n i từ ngu

n kế

ết bị m

ịnh tuyến

ết bị m ng. M t giao thức link-

ư ng d

ịnh tuyế

nd

i m t giao thức vector khoả

ế)

m

ó

a

ịnh tuyến kết n i v i m

ó

Link-state advertisements

ỗ

ư c lưu tr trong m

ở d li

ó ư c sử d ng cho thuậ

ở d li u
j

,

ịnh tuyến OSPF.

Trang 4

...
-


----------


 Stack
trong IPv6
 
 C13QM15
- 
 13204301
 13204285
 13204296


Báo cáo Bảo trì hệ thống mạng OSPFv3 và DualStack trong IPv6.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Bảo trì hệ thống mạng OSPFv3 và DualStack trong IPv6.pdf - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Báo cáo Bảo trì hệ thống mạng OSPFv3 và DualStack trong IPv6.pdf 9 10 417