Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo chuyên đề

Được đăng lên bởi Cobe Kieuky
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 697 lần   |   Lượt tải: 0 lần
cải cách hành chính
Ban ChØ ®¹o c¶i c¸ch hµnh chÝnh cña ChÝnh phñ
Tæ Th!
(
Víi sù hç trî cña UNDP
)
-----***-----
B¸o c¸o chuyªn ®Ò nhãm 3:
§¸nh gi¸ c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ n!íc trong
lÜnh vùc tæ chøc bé m¸y hµnh chÝnh nhµ n!íc -
vai trß, chøc n¨ng, tr¸ch nhiÖm vµ c¬ cÊu
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nhãm tr!ëng:
ThS. Bïi §øc BÒn
C¸c thµnh viªn chÝnh:
TS. Vò V¨n Th¸i
CN. NguyÔn §øc ChiÕn
CN. NguyÔn ThÞ Kh¸nh
CN. L¹i Thanh Xu©n
CN. Ph¹m Minh T¹o
CN. §µo Hång Minh
Hµ Néi, th¸ng 6 n¨m 2000
báo cáo chuyên đề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo chuyên đề - Người đăng: Cobe Kieuky
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
báo cáo chuyên đề 9 10 964