Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG THỦY ĐIỆN KRONG HNANG

Được đăng lên bởi anhphong04
Số trang: 172 trang   |   Lượt xem: 4062 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Thuỷ điện Krông Hnăng

TKKT

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU................................................................................................................... 9
CHƯƠNG 1............................................................................................................13
MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN...................................................................................13
1.1. TÊN DỰ ÁN.................................................................................................13
1.2. TÊN CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN....................................................................13
1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN.....................................................................13
1.3.1. Hồ chứa.....................................................................................................13
1.3.2. Khu mặt bằng xây dựng công trình..........................................................13
1.3.3. Mỏ vật liệu................................................................................................14
1.3.4. Khu tái định canh, định cư........................................................................14
1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN.........................................................15
1.4.1. Quy mô hạng mục công trình và công nghệ:...........................................15
1.4.2. Biện pháp thi công chính..........................................................................23
1.4.3. Khối lượng thi công chính xây dựng công trình......................................25
1.4.4. Mô tả quá trình vận hành công trình........................................................28
1.4.5. Các hạng mục công trình khác.................................................................29
1.5. VỐN ĐẦU TƯ.............................................................................................30
1.6. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN.................................................................30
CHƯƠNG 2............................................................................................................31
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI...................31
2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG...........................................31
2.1.1. Điều kiện địa lý, địa chất..........................................................................31
2.1.2. Đặc trưng khí tượng - thủy văn................................................................39
2.1.3. Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên............................
Thuỷ điện Krông Hnăng TKKT
MỤC LỤC
MỞ ĐU...................................................................................................................9
CHƯƠNG 1............................................................................................................13
TTÓM TT D ÁN...................................................................................13
1.1. TÊN DỰ ÁN.................................................................................................13
1.2. TÊN CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN....................................................................13
1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN.....................................................................13
1.3.1. Hồ chứa.....................................................................................................13
1.3.2. Khu mặt bằng xây dựng công trình..........................................................13
1.3.3. Mỏ vật liệu................................................................................................14
1.3.4. Khu tái định canh, định cư........................................................................14
1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN.........................................................15
1.4.1. Quy mô hạng mục công trình và công nghệ:...........................................15
1.4.2. Biện pháp thi công chính..........................................................................23
1.4.3. Khối lượng thi công chính xây dựng công trình......................................25
1.4.4. Mô tả quá trình vận hành công trình........................................................28
1.4.5. Các hạng mục công trình khác.................................................................29
1.5. VỐN ĐẦU TƯ.............................................................................................30
1.6. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN.................................................................30
CHƯƠNG 2............................................................................................................31
ĐIỀU KIỆN TNHIÊN, I TRƯỜNG VÀ KINH T- XÃ HỘI...................31
2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG...........................................31
2.1.1. Điều kiện địa lý, địa chất..........................................................................31
2.1.2. Đặc trưng khí tượng - thủy văn................................................................39
2.1.3. Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên.......................................46
2.1.4. Hiện trạng môi trường sinh thái...............................................................52
2.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ -HỘI...............................................................62
2.2.1. Điều kiện kinh tế.......................................................................................62
2.2.2. Điều kiện xã hội........................................................................................65
CHƯƠNG 3............................................................................................................66
ĐÁNH GIÁ C ĐỘNG I TRƯỜNG............................................................66
3.1. NGUỒN GÂYC ĐỘNG........................................................................66
3.1.1. Nguồn gây tác động trong giai đoạn thi công..........................................66
3.1.2. Nguồn gây tác động giai đoạn đầu tích nước và vận hành công trình.....79
3.1.3. Sự cố môi trường do dự án gây ra............................................................89
3.2. ĐỐI TƯỢNG, QUY MÔ BỊ TÁC ĐỘNG..................................................91
3.2.1. Đối tượng, quy mô bị tác động giai đoạn thi công...................................91
3.2.2. Đối tượng, quy mô bị tác động giai đoạn đầu tích nước và vận hành.....93
3.2.3. Đối tượng, quy mô bị tác động do sự cố môi trường...............................95
3.3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG.............................................................................95
3.3.1. Đánh giá tác động.....................................................................................95
3.3.2. Kết luận...................................................................................................117
3.4. ĐÁNH GIÁ VỀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG..........................................125
3.4.1. Đánh giá độ tin cậy của các phương pháp........................................125
Báo cáo đánh giá tác động môi trường 1
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG THỦY ĐIỆN KRONG HNANG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG THỦY ĐIỆN KRONG HNANG - Người đăng: anhphong04
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
172 Vietnamese
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG THỦY ĐIỆN KRONG HNANG 9 10 371