Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo đề tài Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của kiểm toán nhà nước.pdf

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 291 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KiÓm to¸n nhµ n−íc
_________________________________________________________

B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi nghiªn cøu

hoµn thiÖn quy tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch
kiÓm to¸n hµng n¨m cña kiÓm to¸n nhµ n−íc

chñ nhiÖm ®Ò tµi

phan thanh s¸u

Hµ Néi - 2003

PhÇn më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
Mét trong nh÷ng nhiÖm vô cña KiÓm to¸n Nhµ n−íc lµ x©y dùng kÕ ho¹ch
kiÓm to¸n hµng n¨m tr×nh Thñ t−íng ChÝnh phñ phª duyÖt . §©y lµ giai ®o¹n
cùc kú quan träng, quyÕt ®Þnh ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña KTNN, ®ång thêi
nh»m gióp cho Thñ t−íng ChÝnh phñ cã c¨n cø ®Ó phª duyÖt kÕ ho¹ch kiÓm
to¸n ®−îc kÞp thêi, ®óng môc tiªu,vµ ®óng ®èi t−îng kiÓm to¸n.
T¹i ®iÒu 2 NghÞ ®Þnh sè 70/CP ngµy 11/7/1994 nay lµ NghÞ ®Þnh sè
93/2003/N§-CP ngµy 13/8/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh nhiÖm vô cña KiÓm
to¸n Nhµ n−íc lµ : "X©y dùng ch−¬ng tr×nh kÕ ho¹ch kiÓm to¸n hµng n¨m tr×nh
Thñ t−íng ChÝnh phñ phª duyÖt...".Trong nh÷ng n¨m qua, kÓ tõ khi KTNN ®−îc
thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng, thùc hiÖn nhiÖm vô cña ChÝnh phñ giao, c«ng t¸c
x©y dùng kÕ ho¹ch kiÓm to¸n hµng n¨m mÆc dï ch−a cã nhiÒu kinh nghiÖm,
nh−ng b−íc ®Çu còng ®· h×nh thµnh ®−îc c¸c b−íc x©y dùng kÕ ho¹ch kiÓm to¸n
tõ viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu, néi dung kiÓm to¸n ®Õn viÖc x¸c ®Þnh ®èi t−îng kiÓm
to¸n ...
Tuy nhiªn, viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch kiÓm to¸n hµng n¨m l©u nay míi chØ
h×nh thµnh mét c¸ch tù nhiªn, ch−a cã mét quy tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ.
ChÝnh v× vËy dÉn ®Õn nh÷ng bÊt cËp trong viÖc x¸c ®Þnh ®èi t−îng kiÓm
to¸n,thËm chÝ ph¶i ®iÒu chØnh nhiÒu lÇn lµm ¶nh h−ëng ®Õn thêi gian vµ ho¹t
®éng cña KiÓm to¸n Nhµ n−íc.
Tõ thùc tr¹ng nh÷ng bÊt cËp hiÖn nay, viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi "Quy tr×nh
x©y dùng kÕ ho¹ch kiÓm to¸n hµng n¨m cña KTNN" ®ang lµ mét nhu cÇu cÊp
b¸ch vµ cã ý nghÜa thùc tiÔn lín ®èi víi c¬ quan KiÓm to¸n Nhµ n−íc.
2. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi
Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ nghiªn cøu c¬ së lý luËn vÒ viÖc x©y
dùng kÕ ho¹ch kiÓm to¸n hµng n¨m cña KiÓm to¸n Nhµ n−íc . Nghiªn cøu ®Ó
®−a ra c¸c quan ®iÓm, ®Þnh h−íng vÒ viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch kiÓm to¸n hµng
1

n¨m, trªn c¬ së ®ã ®−a ra c¸c c¨n cø , môc tiªu, néi dung vµ quy tr×nh x©y dùng
kÕ ho¹ch kiÓm to¸n hµng n¨m cña KiÓm to¸n Nhµ n−íc.
Môc ®Ých chÝnh cña ®Ò tµi lµ nghiªn cøu ®Ó lùa chän c¸c ®èi t−îng, ®¬n vÞ
kiÓm to¸n sao cho chÝnh x¸c, kh¸ch quan vµ mang tÝnh ®¹i diÖn, tÝnh ®iÓn h×nh
®Ó thùc hiÖn kiÓm to¸n, ®¸p øng yªu cÇu bøc thiÕt hiÖn nay cña Quèc héi, ChÝnh
phñ nãi chung còng nh− cña c¬ quan KiÓm to¸n Nhµ n−íc nãi riªng.
3. §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
§Ò tµi nµy...
KiÓm to¸n nhµ níc
_________________________________________________________
B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi nghiªn cøu
hoµn thiÖn quy tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch
kiÓm to¸n hµng n¨m cña kiÓm to¸n nhµ níc
chñ nhiÖm ®Ò tµi
phan thanh s¸u
Hµ Néi - 2003
Báo cáo đề tài Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của kiểm toán nhà nước.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo đề tài Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của kiểm toán nhà nước.pdf - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Báo cáo đề tài Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của kiểm toán nhà nước.pdf 9 10 282