Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo địa chất hồ chứa nước khê tân

Được đăng lên bởi Phan Quốc Tâm
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1158 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hệ thống tưới Khe Tân – tỉnh Quảng Nam

DAĐT

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT
ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
TIỂU DỰ ÁN CẢI THIỆN NÔNG NGHIỆP CÓ TƯỚI
TỈNH QUẢNG NAM
HỆ THỐNG TƯỚI KHE TÂN – TỈNH QUẢNG NAM
CHƯƠNG I:
GIỚI THIỆU CHUNG

I.1. GIỚI THIỆU
Công trình Hồ chứa nước Khe Tân là hệ thống thủy lợi lớn thứ 2 của tỉnh Quảng
Nam sau hệ thống thủy lợi Phú Ninh, được khởi công xây dựng từ năm 1986 và cơ bản
hoàn thành vào năm 1992. Theo thiết kế, công trình có nhiệm vụ tưới cho 3500 ha đất
sản xuất nông nghiệp của các xã Đại Chánh, Đại Minh, Đại Thắng, Đại Tân, Đại Phong
và Đại Cường thuộc địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
 Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính (theo tài liệu cũ):
- Diện tích lưu vực
: F=88 Km²
- Diện tích lòng hồ ứng với MNDBT : Fth=6 Km²
- Cấp công trình
: cấp IV
- Tuổi thọ
: T=50 năm
- Tần suất tưới
: P=75%
- Lượng nước bình quân nhiều năm
: X0=2100 mm
- Tổng lượng trung bình năm
: W0=108,43x106 m³
- Tổng lượng dòng chảy kiệt trong năm
: Wk=80x106 m³
- Lũ thiết kế P=1,5%
: Q1,5%=825 m³/s
- Tổng lượng lũ ứng với tần suất P=1,5%
: W1,5%=31,55x106 m³
- Tổng lượng lũ ứng với tần suất P=1,0%
: W1,0%=33,47x106 m³
- Cao trình mực nước chết (MNC)
: 14,1 m
- Cao trình mực nước dâng bình thường (MNDBT) : 21,6 m
- Cao trình mực nước dâng gia cường (MNDGC)
: 23,9 m
- Dung tích chết
: Wc=7,5x106 m³
- Dung hữu ích
: Whq=46,5x106 m³
- Dung phòng lũ
: Wpl=18 x 106 m³
 Khu tưới:
- Diện tích phục vụ tưới 3.500 ha với 2.900 ha lúa và 600 ha hoa màu.
- Hệ số tưới thiết kế tại mặt ruộng
: q = 1,1 l/s/ha
- Hệ số lợi dụng kênh mương
:  = 0,55
Tiểu dự án cải thiện Nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Nam

Trang 1

Hệ thống tưới Khe Tân – tỉnh Quảng Nam

DAĐT

* Thành phần và quy mô công trình:
a) Khu đầu mối:
 Đập chính: Đập chính chắn qua khe cầu, đập được xây dựng bằng đất đồng chất
chân khay, sân phủ thượng lưu.
Cao trình đỉnh đập : +25,8m.
Chiều rộng mặt đập B = 6m, chiều cao đập lớn nhất 22,4m; chiều dài 1700m.
Mái thượng lưu được bảo vệ bằng đá lát khan, có cơ ở cao trình 17m; bề rộng cơ 2m; độ
dốc mái trên cơ m = 3; dưới cơ m = 3,5.
Mái hạ lưu được bảo vệ bằng trồng cỏ; thiết kế thoát nước kiểu áp mái và kiểu lăng trụ
tại lòng khe chính; có cơ ở cao trình 17m; bề rộng cơ 2,5m; độ dốc mái trên cơ m = 2,5;
dưới cơ có m = 2,75.
 Đập phụ : có 2 đập phụ
Đập phụ 1 :
+ Cao trình đỉnh đập : +25,8 m;
+ Chiều rộng mặt đập : 5m;
+ Chiều dài đập
: 1.493 m;
Đập phụ 2 (kết hợp tràn sự cố) :
+ Cao trình đỉnh đập : +24,4 m;
+ Chiều rộng mặt đập : 5 m;
+ Chiều dài đập
: 160 m;
 Mặ...
Hệ thống tưới Khe Tân – tỉnh Quảng Nam DAĐT
BÁO CÁO KT QU KHO SÁT
ĐA CHT CÔNG TRÌNH
TIỂU DỰ ÁN CẢI THIỆN NÔNG NGHIỆP TƯỚI
TỈNH QUẢNG NAM
HỆ THỐNGỚI KHE TÂN TỈNH QUẢNG NAM
CƠNG I:
GIỚI THIU CHUNG
I.1. GIỚI THIỆU
 !
"#$ %&"'()*+,-./#0123456!
747/#011879)9':#4;7<=>>(?
$!+ ?@A+BCDA'CDE'CDF'CD'CD%7
4CDG H(I6 CDJH' !"#8
AK)9)L MNO7 PQR
S TN 4- RUV22#W
S TNX4E"TY RUV3#W
S ?@ R?@Z[
S  \] RV=>/#
S ^$ ? R%V_=`
S J6a b /# Rc
>
V0>>##
S \ 6/# Rd
>
V0>2'e<+0>3#f
S \,X!)7/# Rd)V2>+0>3#f
S JP9)9%V0'=` R0'=`V2=#fg$
S \P4^$ ?%V0'=` Rd0'=`V<0'==+0>3#f
S \P4^$ ?%V0'>` Rd0'>`V<<'e_+0>3#f
S 7#-9OE"Q R0e'0#
S 7#-,6GOE"TYQ R0'3#
S 7#-,GOE"ThQ R<'1#
S T N9 RdV_'=+0>3#f
S T i N RdaVe3'=+0>
3
#f
S T @XP Rd@V02+0>
3
#f
 R
S TN@;4;<8=>>481>>&43>>7# 8
S $9)9D#j H RaV0'0g$g
S $,;)K#5 RV>'==
Tiểu dự án cải thiện Nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Nam 0
Báo cáo địa chất hồ chứa nước khê tân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo địa chất hồ chứa nước khê tân - Người đăng: Phan Quốc Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Báo cáo địa chất hồ chứa nước khê tân 9 10 232