Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Điểm định chuẩn (Benchmarking) đánh giá điểm đến du lịch. Vận dụng đối với địa bàn Hà Nội

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 352 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DESTINATION BENCHMARKING –
THEORETICAL FRAMEWORK AND APPLICATION
FOR EVALUATION HANOI AS A TOURIST DESTINATION

Benchmarking theory is not new in the evaluation of the capacity of the
organization or industries. However, benchmarking has not been applied in the
evaluation

of

a

destination

or

any

industry.This

paper

has attempted

to discuss the possible scope of destination management and approaches to it. It has
also provided a rationale for destination benchmarking’s contribution to achieving and
maintaining destination competitiveness. In line with the guidelines provided by
the benchmarking literature and the proposed model, a series of proposals have
also been suggested to achieve

success

in destination benchmarking. The

performance measurement theory has been briefly reviewed,

along with its

possible application to tourist destinations and the potential use of internal, external
and generic benchmarking.

NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT ĐỊNH CHUẨN
ĐỐI VỚI ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH (DESTINATION BENCHMARKING).
ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH HÀ NỘI
Trần Thị Minh Hòa 1
Đỗ Thúy Quỳnh 2
1.

Lý thuyết định chuẩn đối với điểm đến du lịch

1.1. Khái niệm định chuẩn (benchmarking)
Benchmarking có thể được xem như là một triết lý quản lý, thịnh hành từ những
năm 1970, 1980, 1990. Bằng cách nào mà ý tưởng về benchmarking phát triển? Nó bắt
nguồn từ đâu?
1
2

PGS. TS., Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
HVCH, Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

54

Có thể ý tưởng đó bắt nguồn từ khi một người lần đầu nhìn sang ngôi nhà hàng
xóm và nghĩ “Sao nhà hàng xóm có kiến trúc ít bị dột nước hơn nhà mình, liệu mình
cũng nên xây một cái như vậy không?” hoặc anh ta nhìn sang mảnh vườn của nhà
hàng xóm và tự hỏi “Tại sao cây cối của anh ấy lại cho nhiều trái cây hơn của mình?
Tại sao anh ấy lại làm nhiều điều khác với mình như vậy?
Chúng ta cũng thường thấy các vị vua ngày xưa và cả ngày nay, thường hay cử
các “gián điệp” sang học hỏi, thực chất là thăm dò xem loại vũ khí nào đang được đối
thủ phát triển, chiến lược nào đang được đối thủ triển khai. Đấy chính là một phần của
hoạt động benchmarking.
Lý thuyết định chuẩn về bản chất đơn giản được xây dựng dựa trên so sánh hiệu
suất, xác định khoảng cách và những thay đổi trong quá trình quản lý. (Watson, 1993).
Nguyên tắc đầu tiên để xác định khoảng cách của việc thực hiện với sản xuất và tiêu
dùng trong tổ chức và sau đó phát triển phương pháp để rút ngắn chúng.
Trong một số trường hợp, benchmarki...
54
DESTINATION BENCHMARKING –
THEORETICAL FRAMEWORK AND APPLICATION
FOR EVALUATION HANOI AS A TOURIST DESTINATION
Benchmarking theory is not new in the evaluation of the capacity of the
organization or industries. However, benchmarking has not been applied in the
evaluation of a destination or any industry.This paper has attempted
to discuss the possible scope of destination management and approaches to it. It has
also provided a rationale for destination benchmarking’s contribution to achieving and
maintaining destination competitiveness. In line with the guidelines provided by
the benchmarking literature and the proposed model, a series of proposals have
also been suggested to achieve success in destination benchmarking. The
performance measurement theory has been briefly reviewed, along with its
possible application to tourist destinations and the potential use of internal, external
and generic benchmarking.
NGHIÊN CU LÝ THUYT ĐỊNH CHUN
ĐỐI VI ĐIM ĐN DU LCH (DESTINATION BENCHMARKING).
ÁP DNG ĐÁNH GIÁ ĐIM ĐN DU LCH HÀ NI
Trn Th Minh Hòa
1
Đỗ Thúy Qunh
2
1. Lý thuyết định chun đối vi đim đến du lch
1.1. Khái nim định chun (benchmarking)
Benchmarking có th được xem như là mt triết lý qun lý, thnh hành t nhng
năm 1970, 1980, 1990. Bng cách nào mà ý tưng v benchmarking phát trin? Nó bt
ngun t đâu?
1
PGS. TS., Trường Đại hc Khoa hc Xã hi và Nhân văn
2
HVCH, Khoa Du lch hc, Trường Đại hc Khoa hc Xã hi và Nhân văn
Báo cáo Điểm định chuẩn (Benchmarking) đánh giá điểm đến du lịch. Vận dụng đối với địa bàn Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Điểm định chuẩn (Benchmarking) đánh giá điểm đến du lịch. Vận dụng đối với địa bàn Hà Nội - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Báo cáo Điểm định chuẩn (Benchmarking) đánh giá điểm đến du lịch. Vận dụng đối với địa bàn Hà Nội 9 10 283