Ktl-icon-tai-lieu

Báo Cáo Đồ Án Tốt Nghiệp Hay Nhất

Được đăng lên bởi drdung-bka
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 1489 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Nguyễn Văn Dũng - Đồ Án Tốt Nghiệp
Chương 1................................................................................................................................................ 3
Tổng quan về mật mã ........................................................................................................................... 3
1.1

Giới thiệu tổng quan ............................................................................................................... 3

1.2

Tình hình triển khai ................................................................................................................. 5

1.2.1

Trên thế giới .................................................................................................................... 5

1.2.2

Việt Nam ......................................................................................................................... 8

1.3

Nhu cầu thực tế ..................................................................................................................... 10

1.4

Tổng quan mật mã, khái niệm hệ mã .................................................................................... 11

1.4.1 Tổng quan mật mã................................................................................................................ 11
1.4.2

Khái niệm hệ mã ........................................................................................................... 12

Chương 2.............................................................................................................................................. 15
Hệ thống mật mã khóa công khai, chứng thư số .............................................................................. 15
2.1

Hệ thống mật mã khóa công khai.......................................................................................... 15

2.1.1 Giới thiệu ............................................................................................................................ 15
2.2

Hệ thống khóa công khai RSA .............................................................................................. 20

2.2.1 Ý tưởng ................................................................................................................................ 21
2.2.2

Thuật toán RSA ............................................................................................................ 22

2.2.3

Một số ứng dụng cơ bản của hệ thống mật mã khóa công khai .......................
Nguyễn Văn Dũng - Đồ Án Tt Nghip
Page 1
Chương 1................................................................................................................................................ 3
Tng quan v mt ........................................................................................................................... 3
1.1 Gii thiu tng quan ............................................................................................................... 3
1.2 Tình hình trin khai ................................................................................................................. 5
1.2.1 Trên thế gii .................................................................................................................... 5
1.2.2 Vit Nam ......................................................................................................................... 8
1.3 Nhu cu thc tế ..................................................................................................................... 10
1.4 Tng quan mt mã, khái nim h .................................................................................... 11
1.4.1 Tng quan mt mã................................................................................................................ 11
1.4.2 Khái nim h........................................................................................................... 12
Chương 2.............................................................................................................................................. 15
H thng mt mã khóa công khai, chứng thư số .............................................................................. 15
2.1 H thng mt mã khóa công khai .......................................................................................... 15
2.1.1 Gii thiu ............................................................................................................................ 15
2.2 H thng khóa công khai RSA .............................................................................................. 20
2.2.1 Ý tưởng ................................................................................................................................ 21
2.2.2 Thut toán RSA ............................................................................................................ 22
2.2.3 Mt s ng dụng cơ bn ca h thng mt mã khóa công khai .................................... 24
2.2.4 Mt s vấn đề xung quanh thut toán RSA ................................................................... 25
2.2.5 Điểm yếu ca gii thut RSA ............................................................................................... 28
2.2.6 Đánh giá về an toàn ca thut toán RSA ....................................................................... 29
2.3 Ưu điểm và nhược điểm ca h mt mã khóa công khai ...................................................... 29
2.4 Chứng thư số ......................................................................................................................... 31
2.4.1 Tng quan v chứng thư số ........................................................................................... 31
2.4.2 Quy trình cp chứng thư số ........................................................................................... 33
2.4.3 Li ích s dng chứng thư số ........................................................................................ 33
Chương 3.............................................................................................................................................. 34
Qun lý chứng thư .............................................................................................................................. 34
3.1 Các kiến trúc PKI .................................................................................................................. 34
3.1.1 Kiến trúc CA đơn .......................................................................................................... 36
3.1.2 Kiến trúc phân cp ........................................................................................................ 39
3.1.3 Kiến trúc CA lưới .......................................................................................................... 43
3.1.4 Kiến trúc CA lai……………………………… ...…………………………………46
3.1.5 Kết lun ................................................................................................................................ 49
3.2 Kho sát tiêu chun chứng thư .............................................................................................. 50
Báo Cáo Đồ Án Tốt Nghiệp Hay Nhất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo Cáo Đồ Án Tốt Nghiệp Hay Nhất - Người đăng: drdung-bka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Báo Cáo Đồ Án Tốt Nghiệp Hay Nhất 9 10 168