Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo DTM nhà máy chế biến mủ cao su.pdf

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 457 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Baùo caùo ÑTM Nhaø maùy cheá bieán muû cao su Soá 2 - Coâng ty 75 - Toång coâng ty 15
_____________________________________________________________________

MÔÛ ÑAÀU
Trong coâng cuoäc coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc ta, cuøng vôùi caùc
ngaønh kinh teá khaùc, nhu caàu söû duïng nguyeân lieäu cao su ngaøy caøng lôùn vaø môû
roäng keå caû trong nöôùc vaø thò tröôøng quoác teá. Cao su laø maët haøng xuaát khaåu coù giaù
trò, giaù 1 taán muû cao su sô cheá töø 800 - 900 USD vaøo naêm 1990 (giaù FOB) ñaõ taêng
leân 1.250 USD naêm 1996. Möùc tieâu thuï cao su thieân nhieân ôû caùc nöôùc coâng
nghieäp ñang phaùt trieån ñaït toång coäng 5.115.000 taán/naêm. Vôùi thò tröôøng trong
nöôùc, ñeán naêm 2000 saûn löôïng muû nguyeân lieäu chæ ñaït khoaûng 70.000 taán/naêm,
nhöng döï baùo khaû naêng tieâu thuï seõ taêng leân 100.000 taán/naêm. Ñeå haïn cheá söï maát
caân ñoái giöõa cung vaø caàu caàn phaûi coù keá hoaïch ñaàu tö laâu daøi phaùt trieån caây cao
su.
Toång coâng ty 15 tröïc thuoäc Boä Tö leänh Quaân khu 5, hoaït ñoäng saûn xuaát kinh
doanh trong nhieàu lónh vöïc: troàng vaø cheá bieán muû cao su, saûn xuaát phaân vi sinh,
kinh doanh nhaø haøng khaùch saïn..., trong ñoù coù Coâng ty 75 tröïc thuoäc Toång coâng ty
15 laø moät doanh nghieäp Nhaø nöôùc coù nhieäm vuï troàng vaø cheá bieán muû cao su phuïc
vuï cho nhu caàu trong nöôùc vaø xuaát khaåu.
Hoaït ñoäng troàng, khai thaùc vaø cheá bieán muû cao su cuûa Coâng ty 75 trong nhöõng
naêm qua ñaõ mang laïi hieäu quaû cao, ñaõ goùp phaàn ñoùng goùp ñaùng keå cho ngaân saùch
ñòa phöông, taïo coâng aên vieäc laøm cho nhieàu ngöôøi lao ñoäng. Tuy nhieân vieäc cheá
bieán muû cao su taïi nhaø maùy cuûa Coâng ty ñaõ taïo neân nguoàn gaây oâ nhieãm moâi
tröôøng ñoái vôùi khu vöïc xaõ Iakrieâng vaø Ia Kreâ (thuoäc huyeän Ñöùc Cô).
Vì vaäy, vieäc ñaùnh giaù taùc ñoäng do hoaït ñoäng cuûa nhaø maùy cheá bieán muû naøy
gaây neân ñoái vôùi moâi tröôøng ñaát, nöôùc, khoâng khí vaø caùc heä sinh thaùi laø yeâu caàu
caáp baùch vaø caàn thieát theo quy ñònh cuûa Luaät baûo veä moâi tröôøng.
Thöïc hieän Luaät baûo veä moâi tröôøng, Nghò ñònh 175/CP cuûa Chính phuû, Coâng ty
75 ñaõ tieán haønh laäp Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng (ÑTM) cho nhaø maùy
cheá bieán muû cao su. Baùo caùo naøy laø cô sôû phaùp lyù cho caùc cô quan quaûn lyù Nhaø
nöôùc veà baûo veä moâi tröôøng giaùm saùt vaø quaûn lyù, ñoàng thôøi cuõng laø caên cöù ñeå
Coâng ty thöïc hieän nghieâm chænh caùc bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng....
Baùo caùo ÑTM Nhaø maùy cheá bieán muû cao su Soá 2 - Coâng ty 75 - Toång coâng ty 15
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________
Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info
TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
1
MÔÛ ÑAÀU
Trong coâng cuoäc coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc ta, cuøng vôùi caùc
ngaønh kinh tkhaùc, nhu caàu söû duïng nguyeân lieäu cao su ngaøy caøng lôùn vaø môû
roäng keå caû trong nöôùc vaø thò tröôøng quoác teá. Cao su laø maët haøng xuaát khaåu cgiaù
trò, giaù 1 taán muû cao su chtöø 800 - 900 USD vaøo naêm 1990 (giaù FOB) ñaõ taêng
leân 1.250 USD naêm 1996. Möùc tieâu thuï cao su thieân nhieân ôû caùc nöôùc coâng
nghieäp ñang phaùt trieån ñaït toång coäng 5.115.000 taán/naêm. Vôùi thò tröôøng trong
nöôùc, ñeán naêm 2000 saûn löôïng mnguyeân lieäu chæ ñaït khoaûng 70.000 taán/naêm,
nhöng döï baùo khaû naêng tieâu thuï seõ taêng leân 100.000 taán/naêm. Ñhaïn cheá söï maát
caân ñoái giöõa cung vaø caàu caàn phaûi coù keá hoaïch ñaàu laâu daøi phaùt trieån caây cao
su.
Toång coâng ty 15 tröïc thuoäc Boä leänh Quaân khu 5, hoaït ñoäng saûn xuaát kinh
doanh trong nhieàu lónh vöïc: troàng vaø cheá bieán muû cao su, saûn xuaát phaân vi sinh,
kinh doanh nhaø haøng khaùch saïn..., trong ñoù coù Coâng ty 75 tröïc thuoäc Toång coâng ty
15 laø moät doanh nghieäp Nhaø nöôùc coù nhieäm vuï troàng vcheá bieán muû cao su phuïc
vuï cho nhu caàu trong nöôùc vaø xuaát khaåu.
Hoaït ñoäng troàng, khai thaùc vaø cheá bieán muû cao su cuûa Coâng ty 75 trong nhöõng
naêm qua ñaõ mang laïi hieäu quaû cao, ñaõ goùp phaàn ñoùng goùp ñaùng keå cho ngaân saùch
ñòa phöông, taïo coâng aên vieäc laøm cho nhieàu ngöôøi lao ñoäng. Tuy nhieân vieäc cheá
bieán muû cao su taïi nhaø maùy cuûa Coâng ty ñtaïo neân nguoàn gaây nhieãm moâi
tröôøng ñoái vôùi khu vöïc xaõ Iakrieâng vaø Ia Kreâ (thuoäc huyeän Ñöùc Cô).
vaäy, vieäc ñaùnh giaù taùc ñoäng do hoaït ñoäng cuûa nhaø maùy cheá bieán mnaøy
gaây neân ñoái vôùi moâi tröôøng ñaát, nöôùc, khoâng khí vaø caùc hsinh thaùi laø yeâu caàu
caáp baùch vaø caàn thieát theo quy ñònh cuûa Luaät baûo veä moâi tröôøng.
Thöïc hieän Luaät baûo vmoâi tröôøng, Nghò ñònh 175/CP cuûa Chính phuû, Coâng ty
75 ñaõ tieán haønh laäp Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng TM) cho nhmaùy
cheá bieán muû cao su. Baùo caùo naøy laø sôû phaùp lcho caùc quan quaûn lNh
nöôùc veà baûo veä moâi tröôøng giaùm saùt vaø quaûn lyù, ñoàng thôøi cuõng l caên cöù ñeå
Coâng ty thöïc hieän nghieâm chænh caùc bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng.
Báo cáo DTM nhà máy chế biến mủ cao su.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo DTM nhà máy chế biến mủ cao su.pdf - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Báo cáo DTM nhà máy chế biến mủ cao su.pdf 9 10 957