Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Du lịch Văn hóa tại Việt Nam

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 286 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ISSUES RELATED TO CULTURAL TOURISM DEVELOPMENT
IN VIETNAM
With more than 4000 year of history, consisting of 55 different nations, and
playing an important role in economic-cultural exchange of the world during its
history, Vietnam has been known as a country of diverse and profound culture. Culture
is considered an essential resource contributing to the tourism development in
Vietnam. Such cultural tourism development in Vietnam offers advantages to the
preservation and promotion of cultural values. However, tourism produces risks and
threats to cultural heritage. This article mentions current issued related to cultural
tourism development in Vietnam and suggests recommendations for the sustainable
development of such tourism.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA
TẠI VIỆT NAM
Phạm Trương Hoàng 1
Phạm Thị Thanh Hường2
Với hơn 4000 năm lịch sử, là nơi sinh sống của 55 dân tộc khác nhau cùng với
vị trí quan trọng trong giao lưu kinh tế và văn hóa của thế giới trong suốt chiều dài lịch
sử, Việt Nam được biết tới như một đất nước có nền văn hóa phong phú, giầu bản sắc.
Văn hóa là một nguồn tài nguyên quan trọng cho phát triển du lịch tại Việt Nam. Phát
triển du lịch văn hóa tại Việt Nam đem lại nhiều tích cực cho bảo tồn và phát huy các
giá trị văn hóa. Tuy vậy, du lịch cũng mang tới không ít những rủi ro và nguy cơ cho
những di sản văn hóa. Bài viết này đề cập tới một số vấn đề đặt ra trong phát triển du
lịch văn hóa tại Việt Nam hiện nay và đề xuất một số ý kiến nhằm phát triển bền vững
loại hình du lịch nhiều ý nghĩa này.

1
2

TS, Đại học Kinh tế Quốc dân
Văn phòng UNESCO Hà Nội

68

1. Du lịch văn hóa và phát triển du lịch văn hóa
Du lịch văn hóa (Cultural Tourism) là loại hình du lịch chuyên biệt đang ngày
càng trở nên phổ biến. Du lịch văn hóa dựa trên nhu cầu của khách du lịch tới tìm
hiểu, khám phá những giá trị văn hóa của điểm đến du lịch, khám phá những nét đẹp
trong đời sống xã hội của địa phương từ lịch sử tới hiện tại. Nó đem lại cho khách du
lịch những hiểu biết mới lịch sử, lối sống, về lao động, sáng tạo, về trí tuệ và tài hoa
của con người; làm giầu thêm kiến thức của họ về đời sống xã hội nhân loại. Chính bởi
những ý nghĩa này, du lịch văn hóa được xem là loại hình du lịch « cao cấp », phục vụ
những nhu cầu du lịch hướng tới những giá trị tinh thần sâu sắc.
Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO, 2011) đưa ra hai định nghĩa du lịch văn
hóa. Hiểu theo nghĩa hẹp, du lịch văn hóa bao gồm « hoạt động của những người với
động cơ chủ yếu là ...
68
ISSUES RELATED TO CULTURAL TOURISM DEVELOPMENT
IN VIETNAM
With more than 4000 year of history, consisting of 55 different nations, and
playing an important role in economic-cultural exchange of the world during its
history, Vietnam has been known as a country of diverse and profound culture. Culture
is considered an essential resource contributing to the tourism development in
Vietnam. Such cultural tourism development in Vietnam offers advantages to the
preservation and promotion of cultural values. However, tourism produces risks and
threats to cultural heritage. This article mentions current issued related to cultural
tourism development in Vietnam and suggests recommendations for the sustainable
development of such tourism.
MT S VN Đ TRONG PHÁT TRIN DU LCH VĂN HÓA
TI VIT NAM
Phm Trương Hoàng
1
Phm Th Thanh Hường
2
Vi hơn 4000 năm lch s, nơi sinh sng ca 55 dân tc khác nhau cùng vi
v trí quan trng trong giao lưu kinh tế và văn hóa ca thế gii trong sut chiu dài lch
s, Vit Nam được biết ti như mt đất nước nn văn hóa phong phú, giu bn sc.
Văn hóa mt ngun tài nguyên quan trng cho phát trin du lch ti Vit Nam. Phát
trin du lch văn hóa ti Vit Nam đem li nhiu tích cc cho bo tn phát huy các
giá tr văn hóa. Tuy vy, du lch cũng mang ti không ít nhng ri ro nguy cơ cho
nhng di sn văn hóa. Bài viết này đề cp ti mt s vn đ đt ra trong phát trin du
lch văn hóa ti Vit Nam hin nay đề xut mt s ý kiến nhm phát trin bn vng
loi hình du lch nhiu ý nghĩa này.
1
TS, Đại hc Kinh tế Quc dân
2
Văn phòng UNESCO Hà Ni
Báo cáo Du lịch Văn hóa tại Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Du lịch Văn hóa tại Việt Nam - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Báo cáo Du lịch Văn hóa tại Việt Nam 9 10 26