Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Du lịch Việt Nam đầu thế kỷ XX

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn 26 (2010) 164-173

Du lịch Việt Nam đầu thế kỷ XX
Trần Viết Nghĩa*
Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQG Hà Nội
336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Nhận ngày 27 tháng 5 năm 2010

Tóm tắt. Đến đầu thế kỷ XX, thực dân Pháp đã phát triển các hoạt động du lịch ở Việt Nam. Ban
đầu chúng cử những nhà khoa học người Pháp đi tìm khắp Việt Nam những nơi có khí hậu mát mẻ
để xây dựng các khu nghỉ dưỡng cho các quan chức thực dân. Một số nơi có phong cảnh đẹp, khí
hậu mát mẻ đã được các nhà khoa học Pháp phát hiện ra như Hạ Long, Sa Pa, Tam Đảo, Mẫu Sơn,
Ba Vì, Đồ Sơn, Sầm Sơn, Bạch Mã, Nha Trang, Đà Lạt, và Vũng Tầu. Những địa danh này đã
được người Pháp xây dựng thành các khu nghỉ dưỡng, về sau phát triển thành các đô thị và trung
tâm du lịch nổi tiếng. Nhiều du khách nước ngoài, đặc biệt là du khách châu Âu đã đến các địa
điểm du lịch ở Việt Nam. Ở Việt Nam bắt đầu hình thành sở thích đi du lịch. Thực dân Pháp
không chỉ khai thác du lịch như một ngành kinh tế, mà còn sử dụng nó để thu hút các nhà đầu tư
ngoại quốc vào Việt Nam. Thông qua các hoạt động du lịch, nhiều người Việt Nam đã biết đến
nhiều địa danh du lịch nổi tiếng ở Việt Nam và trên thế giới. Du lịch trở thành cầu nối văn hoá
Việt Nam với nhiều nền văn hoá trên thế giới.

Trong lịch sử châu Âu đã có nhiều thương
nhân, giáo sĩ và nhà thám hiểm đi khám phá
nhiều vùng đất ngoại Âu. Nhưng phải đến thế
kỷ XIX, du lịch mới trở thành một ngành kinh
tế ở châu Âu. Đây là thời kỳ các nước thực dân
phương Tây đã cơ bản phân chia xong các
thuộc địa trên thế giới. Do đó, các nhà kinh
doanh du lịch ở châu Âu đã có điều kiện tổ
chức các tua (tour) du lịch cho các du khách
châu Âu đi tham quan các thuộc địa. Người
châu Âu lúc này đã có một sự hiểu biết đáng kể
về các vùng đất trên thế giới thông qua các
công trình nghiên cứu địa lý của các nhà khoa
học và các nhà thám hiểm. Các tác phẩm văn
học của Jules Verne, Rudyard Kipling, Julien

Viaud được coi là những cuốn sách hướng dẫn
du lịch. Thêm vào đó là sự quảng bá tích cực
của báo chí, tiêu biểu như các tờ La Revue des
deux mondes (Tạp chí hai thế giới),
L’Illustration (Báo ảnh) và Le Tour du mond
(Vòng quanh thế giới), đã kích thích những
người châu Âu vốn hiếu kỳ đi khám phá và tìm
hiểu những vùng đất mới đầy kỳ bí và hấp dẫn
mà họ chưa từng được đặt chân đến.

*

Sau khi chiếm được Việt Nam, chính quyền
thuộc địa đã cử nhiều đoàn thám hiểm đi khảo
sát và tìm kiếm khắp Việt Nam những nơi có
...
Tp chí Khoa hc ĐHQGHN, Khoa hc hi Nhân văn 26 (2010) 164-173
164
Du lch Vit Nam đầu thế k XX
Trn Viết Nghĩa*
Khoa Lch s, Trường Đại hc Khoa hc Xã hi & Nhân văn, ĐHQG Hà Ni
336 Nguyn Trãi, Thanh Xuân, Hà Ni
Nhn ngày 27 tháng 5 năm 2010
Tóm tt. Đến đầu thế k XX, thc n Pháp đã phát trin các hot động du lch Vit Nam. Ban
đầu chúng c nhng nhà khoa hc người Pháp đi tìm khp Vit Nam nhng nơi khí hu mát m
để xây dng các khu ngh dưỡng cho các quan chc thc dân. Mt s nơi phong cnh đẹp, khí
hu mát m đã được các nhà khoa hc Pháp phát hin ra như H Long, Sa Pa, Tam Đảo, Mu Sơn,
Ba Vì, Đồ Sơn, Sm Sơn, Bch , Nha Trang, Đà Lt, và Vũng Tu. Nhng địa danh này đã
được người Pháp xây dng thành các khu ngh dưỡng, v sau phát trin thành các đô th và trung
tâm du lch ni tiếng. Nhiu du khách nước ngoài, đặc bit du khách châu Âu đã đến các địa
đim du lch Vit Nam. Vit Nam bt đầu hình thành s thích đi du lch. Thc n Pháp
không ch khai thác du lch như mt ngành kinh tế, mà còn s dng nó để thu hút các nhà đầu tư
ngoi quc vào Vit Nam. Thông qua các hot động du lch, nhiu người Vit Nam đã biết đến
nhiu địa danh du lch ni tiếng Vit Nam và trên thế gii. Du lch tr thành cu ni văn hoá
Vit Nam vi nhiu nn văn hoá trên thế gii.
*
Trong lch s châu Âu đã có nhiu thương
nhân, giáo sĩ và nhà thám him đi khám phá
nhiu vùng đất ngoi Âu. Nhưng phi đến thế
k XIX, du lch mi tr thành mt ngành kinh
tế châu Âu. Đây là thi k các nước thc dân
phương y đã cơ bn phân chia xong các
thuc địa trên thế gii. Do đó, các nhà kinh
doanh du lch châu Âu đã có điu kin t
chc các tua (tour) du lch cho các du khách
châu Âu đi tham quan các thuc địa. Người
châu Âu lúc này đã mt s hiu biết đáng k
v các vùng đất trên thế gii thông qua các
công trình nghiên cu địa lý ca các nhà khoa
hc và các nhà thám him. Các tác phm văn
hc ca Jules Verne, Rudyard Kipling, Julien
_______
*
*
E-mail: nghiatv@vnu.edu.vn
Viaud được coi là nhng cun sách hướng dn
du lch. Thêm vào đó là s qung bá tích cc
ca báo chí, tiêu biu như các t La Revue des
deux mondes (Tp chí hai thế gii),
L’Illustration (Báo nh) và Le Tour du mond
(Vòng quanh thế gii), đã kích tch nhng
người châu Âu vn hiếu k đi khám phá và tìm
hiu nhng vùng đất mi đầy k và hp dn
mà h chưa tng được đặt chân đến.
Sau khi chiếm được Vit Nam, chính quyn
thuc địa đã c nhiu đoàn thám him đi kho
sát và tìm kiếm khp Vit Nam nhng nơi có
địa hình đẹp, khí hu phù hp vi vic ngh
dưỡng và du lch. Qua các cuc kho sát đó, các
nhà thám him đã khám phá ra nhiu địa danh
lý tưởng như Đà Lt, Nha Trang, Sa Pa, Tam
Đảo, Mu Sơn, Đồ Sơn, Sm Sơn, Bch Mã,
Báo cáo Du lịch Việt Nam đầu thế kỷ XX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Du lịch Việt Nam đầu thế kỷ XX - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Báo cáo Du lịch Việt Nam đầu thế kỷ XX 9 10 573