Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Góp phần nghiên cứu phương pháp luận triết học của Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 351 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn 24 (2008) 89-98

Góp phần nghiên cứu phương pháp luận triết học của
Hồ Chí Minh
Lại Quốc Khánh*
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Nhận ngày 25 tháng 5 năm 2008

Tóm tắt. Bài viết góp phần làm rõ phương pháp luận triết học của Hồ Chí Minh thông qua nghiên
cứu ba quan điểm biện chứng của Hồ Chí Minh là: quan điểm “thiên biến vạn hóa”, quan điểm
“tùy cơ ứng biến” và quan điểm “dĩ bất biến ứng vạn biến”. Quan điểm “thiên biến vạn hóa” bao
gồm hai nội dung chính: Khẳng định đặc tính của hiện thực là không ngừng vận động, biến đổi và
yêu cầu nhận thức và hoạt động thực tiễn của chủ thể cần phải không ngừng biến đổi, uyển
chuyển, linh hoạt. Quan điểm “tuỳ cơ ứng biến” chỉ cho chủ thể thấy phải xuất phát từ việc nghiên
cứu và nhận thức đúng về bản chất, quy luật biến hoá của đổi tượng, lấy đó làm cơ sở để nhận thức
và hành động một cách quyền biến. Quan điểm “dĩ bất biến ứng vạn biến” khẳng định “bất biến”
và “biến hóa” là những đặc tính phổ quát của hiện thực khách quan; chủ thể hành động muốn đạt
được hiệu quả trong bối cảnh và trước đối tượng luôn luôn biến đổi thì phải nhận thức và nắm
chắc quy luật bất biến để kiên định lập trường, mục tiêu, lý tưởng của mình, có như vậy mới có thể
ứng biến hiệu quả. Tác giả khẳng định: Được thể hiện dưới hình thức ngôn ngữ triết học truyền
thống phương Đông, song trong các quan điểm nói trên, có thể thấy rõ sự kết hợp giữa “chất” biện
chứng duy vật của chủ nghĩa Mác, “chất” biện chứng nhân văn của triết học truyền thống phương
Đông, và đặc biệt là phong cách tư duy biện chứng của Hồ Chí Minh trên cơ sở biện chứng khách
quan của dân tộc và thời đại. Chính điều đó làm nên giá trị của phương pháp luận triết học của Hồ
Chí Minh.

*

Nghiên cứu phương pháp luận triết học
của Hồ Chí Minh là một chủ đề quan trọng
trong những nghiên cứu của chuyên ngành
Hồ Chí Minh học. Bản thân những giá trị to
lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh - những giá trị
có sức sống trường tồn, được thực tiễn cách
mạng Việt Nam kiểm nghiệm, đã nói lên
rằng, với tầm vóc của một học thuyết cách

mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh được xây dựng
trên một nền tảng thế giới quan và phương
pháp luận triết học rất vững chắc. Nhưng thế
giới quan và phương pháp luận triết học ấy là
gì? Đây chính là vấn đề mà những người
nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh phải làm
rõ nếu muốn hiểu thấu đáo tư tưởng của
Người.
Những nghiên cứu về phương pháp luận
triết học của Hồ Chí Minh đã đạt đượ...
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học hội và Nhân văn 24 (2008) 89-98
89
Góp phần nghiên cứu phương pháp luận triết học của
Hồ Chí Minh
Lại Quốc Khánh*
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Nhận ngày 25 tháng 5 năm 2008
Tóm tắt. Bài viết góp phần làm rõ phương pháp luận triết học của Hồ Chí Minh thông qua nghiên
cứu ba quan điểm biện chứng của Hồ Chí Minh : quan điểm “thiên biến vạn hóa”, quan điểm
“tùy ứng biếnquan điểm “dĩ bất biến ứng vạn biến”. Quan điểm “thiên biến vạn hóa” bao
gồm hai nội dung chính: Khẳng định đặc tính của hiện thực không ngừng vận động, biến đổi
yêu cầu nhận thức hoạt động thực tiễn của chủ thể cần phải không ngừng biến đổi, uyển
chuyển, linh hoạt. Quan điểm “tuỳ cơ ứng biến” chỉ cho chủ thể thấy phải xuất phát từ việc nghiên
cứu và nhận thức đúng về bản chất, quy luật biến hoá của đổi tượng, lấy đó làm cơ sở để nhận thức
hành động một cách quyền biến. Quan điểm “dĩ bất biến ứng vạn biến” khẳng định “bất biến”
“biến hóa” những đặc tính phổ quát của hiện thực khách quan; chủ thể hành động muốn đạt
được hiệu quả trong bối cảnh trước đối tượng luôn luôn biến đổi thì phải nhận thức nắm
chắc quy luật bất biến để kiên định lập trường, mục tiêu, lý tưởng của mình, có như vậy mới có thể
ứng biến hiệu quả. Tác giả khẳng định: Được thể hiện dưới hình thức ngôn ngữ triết học truyền
thống phương Đông, song trong các quan điểm nói trên, có thể thấy rõ sự kết hợp giữa “chất” biện
chứng duy vật của chủ nghĩa Mác, chất” biện chứng nhân văn của triết học truyền thống phương
Đông, đặc biệt phong ch duy biện chứng của Hồ Chí Minh trên sở biện chứng khách
quan của dân tộc và thời đại. Chính điều đó làm nên giá trị của phương pháp luận triết học của Hồ
Chí Minh.
*
Nghiên cu phương pháp luận triết học
của HChí Minh là một chủ đề quan trọng
trong những nghiên cứu của chuyên ngành
Hồ Chí Minh học. Bản thân những giá trị to
lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh - những giá trị
sức sống trường tồn, được thực tiễn cách
mạng Việt Nam kiểm nghiệm, đã nói lên
rằng, với tầm vóc của một học thuyết cách
________
*
ĐT: 84-4-8588173
E-mail: khanhlq@vnu.edu.vn
mạng, tưởng Hồ Chí Minh được xây dựng
trên một nền tảng thế giới quan phương
pháp luận triết học rất vững chắc. Nhưng thế
giới quan và phương pháp luận triết học ấy là
gì? Đây chính là vấn đề mà những người
nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh phải làm
nếu muốn hiểu thấu đáo tưởng của
Người.
Những nghiên cứu về phương pháp luận
triết học của Hồ Chí Minh đã đạt được những
kết quả bước đầu rất quan trọng. Cố Thủ
Báo cáo Góp phần nghiên cứu phương pháp luận triết học của Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Góp phần nghiên cứu phương pháp luận triết học của Hồ Chí Minh - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Báo cáo Góp phần nghiên cứu phương pháp luận triết học của Hồ Chí Minh 9 10 812