Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi minhnhutcmi
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1393 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục lục
1.Mô tả phạm vi bài toán............................................................................................................................... 2
2.Mô tả chức năng ......................................................................................................................................... 2
2.1.Yêu cầu chức năng hệ thống ............................................................................................................... 2
2.2.Yêu cầu chức năng quản lý danh mục ................................................................................................. 3
2.3.Yêu cầu nghiệp vụ ............................................................................................................................... 3
2.4.Yêu cầu thốngkê-báo cáo .................................................................................................................... 3
Mô tả lớp đối tượng....................................................................................................................................... 4
I.Mô hình lớp các đối tượng ...................................................................................................................... 4
II.Danh sách các lớp đối tượng chính và quan hệ ..................................................................................... 4
1.Mô tả các lớp đối tượng ..................................................................................................................... 4
2.Mô tả quan hệ giữa các lớp................................................................................................................ 5
Mô hình dữ liệu ............................................................................................................................................. 6
1.Danh sách các quan hệ .......................................................................................................................... 7
2.Mô tả chi tiết các quan hệ....................................................................................................................... 8
2.1.Quan hệ NHANVIEN(Nhân viên) .................................................................................................... 8
2.2.Quan hệ DUAN(Dự án)................................................................................................................... 8
2.3.Quan hệ THANHPHO(Thành phố) ................................................................................................. 9...
Mc lc
1.Mô t phm vi bài toán ............................................................................................................................... 2
2.Mô t chức năng ......................................................................................................................................... 2
2.1.Yêu cu chc năng hệ thng ............................................................................................................... 2
2.2.Yêu cu chức năng quản lý danh mc ................................................................................................. 3
2.3.Yêu cu nghip v ............................................................................................................................... 3
2.4.Yêu cu thngkê-báo cáo .................................................................................................................... 3
....................................................................................................................................... 4 Mô t lớp đối tượng
I.Mô hình lớp các đối tượng ...................................................................................................................... 4
II.Danh sách các lớp đối tưng chính và quan h ..................................................................................... 4
1.Mô t các lớp đối tượng ..................................................................................................................... 4
2.Mô t quan h gia các lp ................................................................................................................ 5
Mô hình d liu ............................................................................................................................................. 6
1.Danh sách các quan h .......................................................................................................................... 7
2.Mô t chi tiết các quan h....................................................................................................................... 8
2.1.Quan h NHANVIEN(Nhân viên) .................................................................................................... 8
2.2.Quan h DUAN(D án) ................................................................................................................... 8
2.3.Quan h THANHPHO(Thành ph) ................................................................................................. 9
2.4.Quan h KYNANG(K năng) ........................................................................................................... 9
2.5.Quan h CONGVIEC(Công vic).................................................................................................... 9
2.6.Quan h PHONGBAN(Phòng ban) ................................................................................................. 9
2.7.Quan h NHACUNGCAP(Nhà cung cp) ..................................................................................... 10
2.8.Quan h CHITIETDUAN(Chi tiết d án) ...................................................................................... 10
2.9.Quan h CHITIETKYNANG(Chi tiết k năng) .............................................................................. 10
2.10.Quan h CHITIET_CUNGCAPTHIETBI(Chi tiết cung cp thiết b) ......................................... 11
III.Ràng buc toàn vn ............................................................................................................................ 11
IV.Các giao tác ........................................................................................................................................ 12
1.Các Store Procedure ........................................................................................................................ 12
Mô phng các Store Procedure .................................................................................................. 13
2.Các Trigger ....................................................................................................................................... 26
Mô t các Trigger ....................................................................................................................... 26
3.Xem View ........................................................................................................................................ 27
Mô t View .................................................................................................................................. 28
4.To Function .................................................................................................................................... 29
Mô t các Function .................................................................................................................... 29
5.Phân quyền người dùng .................................................................................................................... 30
Mô phng phân quyn User ....................................................................................................... 30
Báo cáo hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Người đăng: minhnhutcmi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Báo cáo hệ quản trị cơ sở dữ liệu 9 10 603