Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo hoạch định

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 404 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I Giôùi thieäu veà ñieån cöùu
I.1 Giôùi thieäu cititzens
Citizens laø 1 toå chöùc cho vay vaø göûi tieàn tieát kieäm. Toå chöùc ñöôïc thaønh laäp
naêm 1907 ôû Salisbury, Baéc Calorina. Muïc ñích thaønh laäp toå chöùc laø hoaït ñoäng nhö
moät quyõ göûi tieàn tieát kieäm vaø laø nguoàn voán cho vay cuûa ñòa phöông.
Salisbury laø 1 coäng ñoàng nhoû trong khu vöïc ngoaïi thaønh giöõa Triad vaø
Charlotte. Ngaønh coâng nghieäp laø lao ñoäng th coâng, chuû yeáu döïa treân ngaønh deät. Neàn
kinh teá theo chu kyø; toác ñoä phaùt trieån, thu nhaäp bình quaân cuûa ñòa phöông thaáp hôn so
vôùi bình quaân lieân bang.
I.2 Dòch vuï göûi tieàn tieát kieäm tröôùc naêm 1980
Tröôùc khi luaät xoaù bnhöõng haïn cheá ngaân haøng ñöôïc ban haønh vaøo naêm 1980
vaø 1982, S & L hoaït ñoäng trong 1 laõnh vöïc töông ñoái thoaûi maùi laø cho vay theá chaáp vaø
göûi tieàn tieát kieäm. Laõi suaát cho vay vaø tieát kieäm do luaät phaùp quy ñònh. Do phaàn lôùn
Citizens S & L khoâng phaûi lnhöõng coâng ty coå phaàn maø chuû yeáu laø hoã trôï hoaït ñoäng
cuûa ñòa phöông neân lôïi nhuaän khoâng nhieàu, trong khi ñoù thì nhöõng ñoái th caïnh tranh
cuûa S & L laïi raát maïnh. Do laõi suaát ngaân haøng luaät phaùp ñieàu chænh neân hoaït ñoäng
chuû yeáu nhaèm thu ñöôïc lôïi nhuaän laø giaûm chi phí quaûn lyù.
Do ï thieát laäp laõi suaát cuûa luaät phaùp m tieàn coâng vaø löông traû trong ngaønh
dòch vuï ngaân haøng thaáp hôn caùc ngaønh ngheà khaùc. Coâng taùc quaûn lyù ngaân haøng khoâng
ñöôïc roõ raøng, saâu saéc. Hoaït ñoäng tieáp thò haïn cheá ûi nhieàu nguyeân nhaân cuûa x
hoäi... Nhöõng nguyeân nhaân naøy kieàm haõm söï phaùt trieån cuûa hoaït ñoäng ngaân haøng.
I.3 Dòch vuï göûi tieàn tieát kieäm vôùi luaät ñieàu chænh naêm 1980
Vôùi luaät ñieàu chænh naøy, S & L ñoái maët vôùi caûhoäi vaø ruûi ro. Moät maët hoï c
theå môû roäng caùc dòch v cuûa mình nhö thay ñoåi laõi suaát, laäp taøi khoaûn, th tín duïng,
cho vay thöông maïi… Maët khaùc, hoï gaëp phaûi nhöõng ñoái thuû caïnh tranh töø caùc laõnh vöïc
maø hoï ñöôïc pheùp tham gia.
Vaøo thôøi ñieåm ñoù, laõi suaát taêng cao kyû luïc. S & L gaëp phaûi khoù khaên laø tieàn
cho vay thì laõi suaát thaáp vaø coá ñònh nhöng vôùi tieànûi tieát kieäm, laõi suaát laïi leo thang.
Vì vaäy doøng tieàn bò aâm vaø löôïng tieàn lôùn bò thua loã, voán cuûa S & L bò giaûm suùt vaø ñöa
ñeán thaát baïi trong moät soá döï aùn ñaàu tö.
Nhieàu ngaân haøng ñoái phoù vôùi tình traïng naøy baèng caùch laøm giaûm giaù trò cuûa taøi
saûn kgöûi thoâng qua vieäc mua ñi baùn laïi taøi saûn ñoù, töø ñoù doøng ngaân löu roøng seõ taêng
leân do taøi saûn kyù göûi cuûa khaùc haøng bò giaûm xuoáng.
Tuy nhieân, ñeå traùnh caùc ngaân haøng thöïc hieän vieäc giaûm giaù trò taøi saûn, hoäi
ñoàng ngaân haøng lieân bang(FHLBB) ñ ñöa ra luaät keá toaùn ñieàu chænh (RAP), theo ñoù,
taøi saûn chæ c theå bò giaûm giaù trò daàn daàn theo tuoåi thoï cuûa noù maø thoâi. Trong tröôøng
1
Báo cáo hoạch định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo hoạch định - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Báo cáo hoạch định 9 10 669