Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo khoa học QUAN HỆ CỦA NHẬT BẢN VỚI PHILIPPINES THẾ KỶ XVI XVII

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 215 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUAN HỆ CỦA NHẬT BẢN VỚI PHILIPPINES
THẾ KỶ XVI - XVII
PGS.TS Nguyễn Văn Kim
1. Vào thế kỷ XVI - XVII, Philippines là một thị trường và địa bàn giữ vị trí đặc biệt
quan trọng trong quan hệ của Nhật Bản với các nước Đông Nam Á. Philippines còn được coi
là một trong những cửa ngõ trọng yếu của Nhật Bản để có thể tiếp cận với thị trường Trung
Quốc và mở rộng quan hệ với các nước phương Tây.
Với tư cách là nước chiếm đóng Philippines, Tây Ban Nha đã thâu tóm toàn bộ mọi
quan hệ đối ngoại của nước này trong đó có Nhật Bản. Ngoài các hoạt động thương mại, từ
Philippines nhiều giáo sĩ Tây Ban Nha đã đến Nhật Bản, tiến hành các hoạt động truyền
giáo(1). Do vậy, khi Mạc phủ Edo thực hiện chính sách toả quốc, quan hệ giữa Nhật Bản với
Philippines cũng bị tác động nghiêm trọng.
Trên thực tế, quan hệ của Nhật Bản với Philippines được xác lập từ trước năm 1565,
khi chiếc tàu Tây Ban Nha đầu tiên có tên là Conquistadores do Miguel de Legaspi cập vào
quần đảo. Vào thế kỷ XV - XVI, thuyền buôn của vương quốc Ryukyu, một bộ phận của lãnh
thổ Nhật Bản ngày nay, cũng đã đến các thương cảng Việt Nam và nhiều nước Đông Nam Á
khác để tiến hành các hoạt động thương mại. Theo Miguel Lopez de Legaspi thì từ năm 1567,
hàng năm thuyền buôn Trung Quốc và Nhật Bản đã đến trao đổi hàng hoá ở đảo Luzon và
Mindanao(2).
Trong lịch sử Nhật Bản, thế kỷ XVI là một giai đoạn bản lề, chuyển giao giữa hai thời
kỳ trung thế và cận thế. Trong thời gian đó, sau một quá trình vận động, liên kết lực lượng,
nhờ tài thao lược của các võ tướng Oda Nobunaga (1534 - 1582) và Toyotomi Hideyoshi
(1536 - 1598) mà Nhật Bản đã tiến nhanh đến quá trình thống nhất đất nước, căn bản chấm
dứt gần một thế kỷ nội chiến giữa các tập đoàn phong kiến. Về đối ngoại, để nhanh chóng
khôi phục nền kinh tế trong nước, mở rộng ảnh hưởng đối với các quốc gia trong khu vực...
giới cầm quyền Nhật Bản đã chủ trương mở rộng quan hệ quốc tế, cử nhiều đoàn thuyền buôn
đến giao thương với các nước khu vực.
Mặc dù tương đối gần gũi với Philippines về vị trí địa lý nhưng so với Trung Quốc và
Triều Tiên, quan hệ giữa Nhật Bản với đảo quốc này diễn ra tương đối muộn. Nhưng, trong
tương quan với các nước Đông Nam Á, Philippines lại là một trong những vùng đất mà người
Nhật phát hiện sớm nhất. Theo dấu các đoàn thuyền buôn Trung Hoa, từ thế kỷ XV các toán
cướp biển từ Kyushu đã đến hoạt động ở vùng biển Philippines và mặc nhiên nhiều thuyền
buôn của các nước châu Á đã trở thành nạn nhân của bọn cướp biển(3). Những thương
thuyền đó thường...
QUAN H CA NHT BN VI PHILIPPINES
TH K XVI - XVII
PGS.TS Nguyn Văn Kim
1. Vào thế k XVI - XVII, Philippines mt th trường địa bàn gi v trí đặc bit
quan trng trong quan h ca Nht Bn vi các nước Đông Nam Á. Philippines n được coi
mt trong nhng ca ngõ trng yếu ca Nht Bn để th tiếp cn vi th trường Trung
Quc và m rng quan h vi các nước phương Tây.
Vi tư cách nước chiếm đóng Philippines, Tây Ban Nha đã thâu tóm toàn b mi
quan h đối ngoi ca nước y trong đó Nht Bn. Ngoài c hot động thương mi, t
Philippines nhiu giáo sĩ Tây Ban Nha đã đến Nht Bn, tiến hành các hot động truyn
giáo(1). Do vy, khi Mc ph Edo thc hin chính ch to quc, quan h gia Nht Bn vi
Philippines cũng bc động nghiêm trng.
Trên thc tế, quan h ca Nht Bn vi Philippines được xác lp t trước năm 1565,
khi chiếc tàu Tây Ban Nha đu tiên n Conquistadores do Miguel de Legaspi cp vào
qun đảo. Vào thế k XV - XVI, thuyn buôn ca vương quc Ryukyu, mt b phn ca lãnh
th Nht Bn ngày nay, cũng đã đến các thương cng Vit Nam nhiu nước Đông Nam Á
khác để tiến hành các hot động thương mi. Theo Miguel Lopez de Legaspi thì t năm 1567,
hàng năm thuyn buôn Trung Quc Nht Bn đã đến trao đổi hàng hoá đảo Luzon
Mindanao(2).
Trong lch s Nht Bn, thế k XVI là mt giai đon bn l, chuyn giao gia hai thi
k trung thế cn thế. Trong thi gian đó, sau mt quá trình vn động, liên kết lc lượng,
nh tài thao lược ca các tướng Oda Nobunaga (1534 - 1582) Toyotomi Hideyoshi
(1536 - 1598) Nht Bn đã tiến nhanh đến quá trình thng nht đất nước, căn bn chm
dt gn mt thế k ni chiến gia c tp đoàn phong kiến. V đối ngoi, để nhanh chóng
khôi phc nn kinh tế trong nước, m rng nh hưởng đối vi các quc gia trong khu vc...
gii cm quyn Nht Bn đã ch trương m rng quan h quc tế, c nhiu đoàn thuyn buôn
đến giao thương vi các nước khu vc.
Mc tương đối gn gũi vi Philippines v v trí địa lý nhưng so vi Trung Quc
Triu Tiên, quan h gia Nht Bn vi đảo quc này din ra tương đối mun. Nhưng, trong
tương quan vi các nước Đông Nam Á, Philippines li là mt trong nhng vùng đất mà người
Nht phát hin sm nht. Theo du các đoàn thuyn buôn Trung Hoa, t thế k XV các toán
cướp bin t Kyushu đã đến hot động vùng bin Philippines mc nhiên nhiu thuyn
buôn ca các nước châu Á đã tr thành nn nhân ca bn cướp bin(3). Nhng thương
thuyn đó thường ch tơ la, gm s thuc cha bnh t Trung Quc đến Manila mt
s thương cng khác Đông Bc Á.
Trước thc trng đó, nhà Minh mt mt tìm cách tiêu dit bn cướp bin, tiến hành
phong to b bin, kêu gi các nước trong khu vc cùng phi hp tiu tr hi tc... mt khác,
ch trương hướng các hot động kinh tế đối ngoi đến khu vc Đông Nam Á. Nh các
bin pháp đó Trung Quc đã phn nào hn chế được nhng hu qu nghiêm trng do bn
cướp bin gây ra, m rng được nh hưởng ca mình đến khu vc Đông Nam Á.
Nhưng, ngoài nhng hành đng cướp bóc trên bin, t thế k XVI mt s thương
thuyn Nht Bn cũng đã đến buôn bán Philippines. Cùng vi các Hoa thương, người Nht
đã đem tơ la, len d, chuông đồng, gm s, hương liu, st, thiếc vi bông hoa đến bán
Báo cáo khoa học QUAN HỆ CỦA NHẬT BẢN VỚI PHILIPPINES THẾ KỶ XVI XVII - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo khoa học QUAN HỆ CỦA NHẬT BẢN VỚI PHILIPPINES THẾ KỶ XVI XVII - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Báo cáo khoa học QUAN HỆ CỦA NHẬT BẢN VỚI PHILIPPINES THẾ KỶ XVI XVII 9 10 20