Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo kiến tập ngành quản trị nhân lực

Được đăng lên bởi daoducanh78
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1858 lần   |   Lượt tải: 5 lần
LỜI CẢM ƠN
Là sinh viên ngành Quản trị nhân lực hơn ai hết em phải nỗ lực học tập, trau dồi
vốn sống để chung tay góp sức vào sự nghiệp phát triển của đất nước. Qua học tập, tìm
hiểu và nghiên cứu, em đã lựa chọn chuyên đề báo cáo của mình là “Thực trạng công
tác bố trí, sắp xếp nhân lực tại Uỷ ban nhân dân huyện Mang Yang”.
Thông qua đợt kiến tập ngành nghề do Trường Đại học Nội vụ Hà Nội – Cơ sở
Miền trung tổ chức em đã có cơ hội được quan sát môi trường làm việc và tích lũy
kinh nghiệm thực tế trên cơ sở vận dụng những kiến thức được học tại trường để kiến
tập tại cơ quan.
Qua đây em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu Trường Đại học
Nội Vụ Hà Nội, các Thầy, Cô giáo trong Khoa Quản trị nhân lực, đặc biệt là thầy
Nguyễn Văn Tạo đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em thực hiện báo cáo này.
Xin được gửi lời cảm ơn tới các cô, chú, anh, chị trong phòng Nội vụ đã tạo
mọi điều kiện thuận lợi nhất và giúp đỡ em trong quá trình thu thập tài liệu, giới thiệu
về nghiệp vụ cũng như kỹ năng chuyên môn để em có thể hoàn thành báo cáo.
Với khoảng thời gian kiến tập ngắn nên không tránh khỏi những thiếu sót và
hạn chế nhất định. Chính vì vậy, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, nhận
xét từ quý thầy, cô trong Nhà trường, đặc biệt các thầy, cô trong Khoa Quản trị nhân
lực cùng sự đóng góp ý kiến của các cô, chú, anh, chị trong Cơ quan để bài báo cáo
của em hoàn chỉnh hơn và có được những bài học thiết thực cùng những kinh nghiệm
quý báu cho quá trình công tác sau này./.
Em xin chân thành cảm ơn!
Mang Yang, ngày 3 tháng 6 năm 2014
Sinh viên

ĐỀ CƯƠNG KIẾN TẬP
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
2. Lịch sử nghiên cứu
2.Phạm vi nghiên cứu:
3. Vấn đề nghiên cứu:
4. Phương pháp nghiên cứu:
5. Kết cấu đề tài: Gồm 3 phần
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, CƠ CẤU TỔ
CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN Ở UBND HUYỆN MANG
YANG
1.1. Khái quát về huyện Mang Yang và tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn, cơ cấu tổ chức của UBND huyện Mang Yang
1.1.1. Vài nét khái quát về huyện Mang Yang – tỉnh Gia Lai
1.1.2. Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của
UBND huyện Mang Yang
1.1.2.1. Chức năng của UBND huyện Mang Yang
1.1.2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn cơ bản của UBND huyện Mang Yang
1.2. Những vấn đề chung về cơ cấu tổ chức Phòng Nội vụ huyện Mang Yang
1.2.1. Vị trí và chức năng
1.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1.2.3. Cơ cấu tổ chức
1.2.4. Trình độ đội ngũ cán bộ, công chức và điều kiện cơ sở vật chất
1.2.4.1. Về trình ...
LỜI CẢM ƠN
 
!!"#$%&'()#*"+,-./
#&"0$"12)')'*/“Thực trạng công
tác bố trí, sắp xếp nhân lực tại Uỷ ban nhân dân huyện Mang Yang”.
345"671'3,89:;<=>;<?@A
B1C&"0%<",65)4,8(DE$
7(A=F7&",6:,8"#7
:5.
"$GH8"IJ)(3,89:
;<K=>;<)3L$@4)''M'"N2(L$
;$OKP3:'"0/,-QR"S(2)')'$.
T",6H8-)4R'U;<="0:'
"17(6+R"S'5)/(-(
1(=E,7VP$4"#%#'2)')'.
K-7'87W74)7XF%
:+".@D/$+'",6FY7"%%
GZ[5YL$4';,8"N2()L$4'M'
\"%%Y7*)4R'@5"#22)')'
*']%",6F2\F7(
5Y2)'5)/4)$.^.
_G`
Mang Yang, ngày 3 tháng 6 năm 2014
Sinh viên
Báo cáo kiến tập ngành quản trị nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo kiến tập ngành quản trị nhân lực - Người đăng: daoducanh78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Báo cáo kiến tập ngành quản trị nhân lực 9 10 876