Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Mấy vấn đề về nghiên cứu liên ngành trong khoa học xã hội và nhân văn hiện nay

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 317 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẤY VẤN ĐỀ VỀ NGHIÊN CỨU LIÊN NGÀNH
TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HIỆN NAY

GS.TS. ĐỖ QUANG HƯNG
Bộ môn Khoa học chính trị, Trường Đại học
KHXHVNV
Đại học Quốc gia Hà Nội

I. Đặt vấn đề
Mới đây, tháng 12/2009 Trường ĐHKHXH&NV của chúng ta đã tổ chức
Hội thảo quốc tế với chủ đề Nghiên cứu liên ngành trong Khoa học Xã hội và Nhân
văn: Kinh nghiệm và triển vọng. Trong phát biểu khai mạc Hội thảo GS.TS. Nguyễn
Văn Khánh, Hiệu trưởng nhà trường có nói rằng: “Trong điều kiện hiện nay, mỗi
nhà khoa học cũng như mỗi ngành học cụ thể vừa cần chuyên môn hóa, tăng cường
mở mang các hiểu biết bằng các phương pháp nghiên cứu chuyên biệt của mình,
đồng thời vừa phải chú trọng và mở rộng liên kết, thâm nhập và hợp tác chặt chẽ với
các ngành khoa học khác. Chính sự phát triển đến trình độ cao, chuyên sâu của mỗi
ngành, chuyên ngành sẽ đảm bảo cơ sở vững chắc để phát triển nghiên cứu liên
ngành hoặc các ngành liên ngành. Nghiên cứu liên ngành chỉ thực sự đạt được
những thành tựu nghiên cứu mới trên cơ sở kế thừa và khai thác được thế mạnh của
các ngành khoa học khác”1.
Trong cuộc hội thảo này, chủ yếu là cuộc đối thoại giữa các GS, các nhà
nghiên cứu Trường ĐHKHXH&NV và một số Trường đại học của Pháp, xoay
quanh nhiều chủ đề có liên quan như: Lịch sử, Văn minh và văn hóa; Kinh tế và
quản lý; Ngôn ngữ học và Văn học; Tâm lý học, Xã hội học và Khoa học giáo dục.
Phần lớn các tham luận đi vào những chiều kích cụ thể của “tính liên ngành”thể hiện
qua mỗi chuyên ngành, gợi ra nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu và đào tạo.
Trở lại với vấn đề này, tham luận của chúng tôi muốn tiếp cận ở góc độ khác.
Trên cơ sở đưa ra một cái nhìn bao quát hơn về “tính lý thuyết”của phương pháp
1

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Nghiên cứu liên ngành trong Khoa học xã hội và nhân văn: Kinh nghiệm và triển
vọng, Trường ĐHKHXH&NV, Hà Nội 12/2009, tr.7.

nghiên cứu liên ngành, đối chiếu với thực tại của Trường chúng ta (cả bình diện
nghiên cứu và đào tạo), để có thể rút ra một số nhận định có tính phương pháp, tính
thực tiễn sát hợp hơn, thúc đẩy đường hướng nghiên cứu đúng đắn này trong điều
kiện cụ thể của Nhà trường.
Để đạt mục tiêu đó, tham luận của chúng tôi đề cập 2 vấn đề sau đây:
- Thứ nhất, bàn thêm về “lý thuyết nghiên cứu liên ngành”đối với Khoa học
xã hội và nhân văn ở nước ta hiện nay.
- Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh phương pháp nghiên cứu liên ngành ở Trường
Đại học KHXH&NV chúng ta hiện nay.

II. Nội dung
II.1. Bàn thêm về “lý thuyết nghiên cứu liên ngành”và những liên hệ cần
thiết
Cho đến h...
MẤY VẤN ĐỀ VỀ NGHIÊN CỨU LIÊN NGÀNH
TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HIỆN NAY
GS.TS. ĐỖ QUANG HƯNG
Bộ môn Khoa học chính trị, Trường Đại học
KHXHVNV
Đại học Quốc gia Hà Nội
I. Đặt vấn đề
Mới đây, tháng 12/2009 Trường ĐHKHXH&NV của chúng ta đã tổ chức
Hội thảo quốc tế với chủ đề Nghiên cứu liên ngành trong Khoa học hội và Nhân
văn: Kinh nghiệm và triển vọng. Trong phát biểu khai mạc Hội thảo GS.TS. Nguyễn
Văn Khánh, Hiệu trưởng nhà trường nói rằng: “Trong điều kiện hiện nay, mỗi
nhà khoa học cũng như mỗi ngành học cụ thể vừa cần chuyên môn hóa, tăng cường
mở mang các hiểu biết bằng các phương pháp nghiên cứu chuyên biệt của mình,
đồng thời vừa phải chú trọng và mở rộng liên kết, thâm nhập và hợp tác chặt chẽ với
các ngành khoa học khác. Chính sự phát triển đến trình độ cao, chuyên sâu của mỗi
ngành, chuyên ngành sẽ đảm bảo sở vững chắc để phát triển nghiên cứu liên
ngành hoặc các ngành liên ngành. Nghiên cứu liên ngành chỉ thực sự đạt được
những thành tựu nghiên cứu mới trên sở kế thừa khai thác được thế mạnh của
các ngành khoa học khác”
1
.
Trong cuộc hội thảo này, chủ yếu cuộc đối thoại giữa các GS, các nhà
nghiên cứu Trường ĐHKHXH&NV một số Trường đại học của Pháp, xoay
quanh nhiều ch đề liên quan như: Lịch sử, Văn minh văn hóa; Kinh tế
quản lý; Ngôn ngữ học Văn học; Tâm học, hội học Khoa học giáo dục.
Phần lớn các tham luận đi vào những chiều kích cụ thể của “tính liên ngành”thể hiện
qua mỗi chuyên ngành, gợi ra nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu và đào tạo.
Trở lại với vấn đề này, tham luận của chúng tôi muốn tiếp cận ở góc độ khác.
Trên cơ sở đưa ra một cái nhìn bao quát hơn về “tính thuyết”của phương pháp
1
Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Nghiên cứu liên ngành trong Khoa học xã hội và nhân văn: Kinh nghiệm và triển
vọng, Trường ĐHKHXH&NV, Hà Nội 12/2009, tr.7.
Báo cáo Mấy vấn đề về nghiên cứu liên ngành trong khoa học xã hội và nhân văn hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Mấy vấn đề về nghiên cứu liên ngành trong khoa học xã hội và nhân văn hiện nay - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Báo cáo Mấy vấn đề về nghiên cứu liên ngành trong khoa học xã hội và nhân văn hiện nay 9 10 183