Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Mối quan hệ giữa nhãn hiệu và tên thương mại

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 585 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÃN HIỆU VÀ TÊN THƯƠNG MẠI1
Trần Hải Linh2
1. Tổng quan về bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại
Nhãn hiệu và tên thương mại là hai đối tượng độc lập của quyền sở hữu công
nghiệp, Luật sở hữu trí tuệ (SHTT) định nghĩa: “Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để
phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau”, “Tên thương
mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt
chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh
vực và khu vực kinh doanh”.
Ngoài tên thương mại như Luật SHTT vừa định nghĩa thì còn có một thuật
ngữ nữa có nghĩa tương đương, đó là tên doanh nghiệp theo định nghĩa của Luật
doanh nghiệp. Về tiêu chí của tên doanh nghiệp, điều 24.1. Luật doanh nghiệp 1999
quy định: Tên của doanh nghiệp phải bảo đảm: a) Không trùng hoặc gây nhầm lẫn
với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký kinh doanh; d) ... phải viết rõ loại hình
doanh nghiệp: công ty trách nhiệm hữu hạn, cụm từ "trách nhiệm hữu hạn" viết tắt
là "TNHH"; công ty cổ phần, từ “cổ phần” viết tắt là “Cp”; công ty hợp danh, từ
“hợp danh” viết tắt là “HD”; doanh nghiệp tư nhân, từ “tư nhân” viết tắt là “TN”.
Nghị định 109/2004/NĐ-CP hướng dẫn về đăng ký kinh doanh đã quy định chi tiết
hơn về tên doanh nghiệp, theo đó tên phải có ít nhất hai thành tố đó là “loại hình
doanh nghiệp” và “tên riêng”. Bên cạnh đó doanh nghiệp còn có thể sử dụng
“ngành nghề kinh doanh hay phụ trợ khác để cấu thành tên doanh nghiệp” 3. Cách
quy định như vậy, nên trong thực tế có thể có nhiều doanh nghiệp trùng tên nhau,
có tên tương tự như nhau.
Mặt khác, việc quản lý tên thương mại ở Việt Nam hiện nay không có sự
thống nhất vì có quá nhiều cơ quan cùng tham gia quản lý lĩnh vực này, xin đơn cử
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (mà thực tế là Sở Kế họach và Đầu tư cấp tỉnh) quản lý tên
Bài đã đăng trên Tạp chí Thông tin KH&CN Nghệ An, số 3.2010
Bút danh của Trần Văn Hải, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội
3 Xin tham khảo thêm: Phạm Chí Công, Tìm lời giải cho doanh nghiệp trùng tên,

1
2

1

thương mại của các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp; Bộ
Tài chính quản lý tên thương mại của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
bảo hiểm; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quản lý tên thương mại của các doanh
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán... Do đó đây lại là một nguyên nhân
dẫn đến khả năng có nhiều doanh nghiệp trùng tên nhau, có tên tương tự như nhau.
Việc...
MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÃN HIỆU VÀ TÊN THƯƠNG MẠI
1
Trần Hải Linh
2
1. Tổng quan về bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại
Nhãn hiệu và tên thương mại là hai đối tượng độc lập của quyền sở hữu công
nghiệp, Luật sở hữu trí tuệ (SHTT) định nghĩa: “Nhãn hiệu dấu hiệu dùng để
phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, nhân khác nhau”, “Tên thương
mại tên gọi của tổ chức, nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt
chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh
vực và khu vực kinh doanh”.
Ngoài tên thương mại như Luật SHTT vừa định nghĩa thì còn một thuật
ngữ nữa nghĩa tương đương, đó tên doanh nghiệp theo định nghĩa của Luật
doanh nghiệp. Về tiêu chí của tên doanh nghiệp, điều 24.1. Luật doanh nghiệp 1999
quy định: Tên của doanh nghiệp phải bảo đảm: a) Không trùng hoặc gây nhầm lẫn
với tên của doanh nghiệp khác đã đăng kinh doanh; d) ... phải viết loại hình
doanh nghiệp: công ty trách nhiệm hữu hạn, cụm từ "trách nhiệm hữu hạn" viết tắt
"TNHH"; công ty cổ phần, từ “cổ phần” viết tắt “Cp”; công ty hợp danh, từ
“hợp danh” viết tắt “HD”; doanh nghiệp nhân, từ “tư nhân” viết tắt “TN”.
Nghị định 109/2004/NĐ-CP hướng dẫn về đăng ký kinh doanh đã quy định chi tiết
hơn về tên doanh nghiệp, theo đó tên phải ít nhất hai thành tố đó “loại hình
doanh nghiệp” “tên riêng”. Bên cạnh đó doanh nghiệp còn thể sử dụng
“ngành nghề kinh doanh hay phụ trợ khác để cấu thành tên doanh nghiệp”
3
. Cách
quy định như vậy, nên trong thực tế thể nhiều doanh nghiệp trùng tên nhau,
có tên tương tự như nhau.
Mặt khác, việc quản tên thương mại Việt Nam hiện nay không sự
thống nhất vìquá nhiều cơ quan cùng tham gia quản lý lĩnh vực này, xin đơn cử
Bộ Kế hoạch Đầu tư (mà thực tế là Sở Kế họach và Đầucấp tỉnh) quảntên
1
Bài đã đăng trên Tạp chí Thông tin KH&CN Nghệ An, số 3.2010
2
Bút danh của Trần Văn Hải, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội
3
Xin tham khảo thêm: Phạm Chí Công, Tìm lời giải cho doanh nghiệp trùng tên,
http://www.thesaigontimes.vn/Home/doanhnghiep/phapluat/16095/
1
Báo cáo Mối quan hệ giữa nhãn hiệu và tên thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Mối quan hệ giữa nhãn hiệu và tên thương mại - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Báo cáo Mối quan hệ giữa nhãn hiệu và tên thương mại 9 10 404