Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo môn Khoa học môi trường - Ô nhiễm nước và hậu quả của nó

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 10978 lần   |   Lượt tải: 41 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
BÀI BÁO CÁO:
KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

Ô NHIỄM NƯỚC VÀ
HẬU QUẢ CỦA NÓ
GVHD: Lê Quốc Tuấn
Thực hiện: Nhóm 6- DH08DL
1. Lê Thị Thủy
2. Lê Thị Thu
3. Lê Thị Ngọc Diệp
4. Hồ Thị Hoàng Oanh
5. Phan Thị Diễm Thùy
6. Nguyễn Thị Ngoãn
7. Nguyễn Thị Thu Cúc
8. Nguyễn Thị Thiên Thanh
9. Nguyễn Thị Hồng Diễm
10. Trịnh Văn Khôi
11. Nguyễn Đăng Khoa
12. Nguyễn Minh Tuấn
13. Mai Huỳnh Đức Dũng
Tháng 11-2009

Ô nhiễm nước và hậu quả của nó

LỜI NÓI ĐẦU
Nước - nguồn tài nguyên vô cùng quý giá nhưng không phải vô tận. Mặc dù
lượng nước chiếm hơn 97% bề mặt trái đất nhưng lượng nước có thể dùng cho sinh
hoạt và sản xuất rất ít, chỉ chiếm khoảng 3%. Nhưng hiện nay nguồn nước này đang
bị ô nhiễm trầm trọng do nhiều nguyên nhân mà nguyên nhân chính là do hoạt động
sản xuất và ý thức của con người.
Việc khan hiếm nguồn nước ngọt đã và đang gây ra hậu quả hết sức nghiêm
trọng đến môi trường, hệ sinh thái, các loài sinh vật, trong đó có con người ,tiềm ẩn
nguy cơ chiến tranh….Do vậy đề tài “ô nhiễm nguồn nước và hậu quả” với mục
tiêu giới thiệu sơ lược về hiện trạng ô nhiễm nước ở trên thế giới và ở nước ta, cũng
như hậu quả mà nó gây ra. Từ đó đề ra biện pháp giải quyết, kêu gọi mọi người
chung tay bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá này, cũng chính là bảo vệ chúng ta và
thế hệ mai sau.

DH08DL- NHÓM 6

Trang 2 /52

Ô nhiễm nước và hậu quả của nó

MỤC LỤC
I.

TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ .............................................5
I.1.
TÀI NGUYÊN NƯỚC CỦA TRÁI ĐẤT ................................................5
I.2.
VAI TRÒ CỦA NƯỚC .............................................................................6
1. Vai trò của nước với sức khỏe con người .................................................6
2. Vai trò của nước đối với con người trong nền kinh tế quốc dân .............7
II. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC .................................................................7
II.1. KHÁI NIỆM Ô NHIỄM NƯỚC ..............................................................7
II.2. NGUỒN GỐC, CÁC TÁC NHÂN GÂY Ô NHIỄM NƯỚC.................8
1. Nguồn gốc ...................................................................................................8
a)
Ô nhiễm tự nhiên: ................................................................................8
b)
Ô nhiễm nhân tạo ................................................................................8
i. Từ sinh hoạt: ....................................................
TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG LÂM TP. H CHÍ MINH
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
BÀI BÁO CÁO:
KHOA HC MÔI TRƯỜNG
Ô NHIM NƯỚC VÀ
HU QU CA NÓ
GVHD: Lê Quc Tun
Thc hin: Nhóm 6- DH08DL
1. Lê Th Thy
2. Lê Th Thu
3. Lê Th Ngc Dip
4. H Th Hoàng Oanh
5. Phan Th Dim Thùy
6. Nguyn Th Ngoãn
7. Nguyn Th Thu Cúc
8. Nguyn Th Thiên Thanh
9. Nguyn Th Hng Dim
10. Trnh Văn Khôi
11. Nguyn Đăng Khoa
12. Nguyn Minh Tun
13. Mai Hunh Đức Dũng
Tháng 11-2009
Báo cáo môn Khoa học môi trường - Ô nhiễm nước và hậu quả của nó - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo môn Khoa học môi trường - Ô nhiễm nước và hậu quả của nó - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Báo cáo môn Khoa học môi trường - Ô nhiễm nước và hậu quả của nó 9 10 163