Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ hợp tác giáo dục Đào tạo Việt Nam Lào (19542006) Thành tựu và triển vọng

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 358 lần   |   Lượt tải: 1 lần
2007

ASEAN – 40 NĂM NHÌN LẠI VÀ HƯỚNG TỚI

NH×N L¹I CHÆNG ®-êNG H¬N NöA THÕ Kû HîP T¸C GI¸O DôC - ®µo
T¹o ViÖT NAM - Lµo (1954 - 2006): THµNH TùU Vµ TRIÓN VäNG
TS. Lª

§×nh ChØnh

Tr-êng §¹i häc KHXH&NV, §HQGHN

Quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong nhiều thập kỷ qua
là công sức của nhiều thế hệ cách mạng ở hai nước. Mối quan hệ chiến lược hai chiều
này do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxỏn Phômvihẳn đặt nền móng và sau đó
được các thế hệ lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước không ngừng
củng cố, phát triển thành tài sản vô giá của hai dân tộc. Có thể thấy, trải qua những
tháng năm đấu tranh lâu dài, gian khổ trong cách mạng dân tộc và quá trình 20 năm đổi
mới đất nước, mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam- Lào không chỉ góp
phần làm nên những thắng lợi chung ở hai nước, mở ra kỷ nguyên mới của độc lập, tự
do, mà còn tiếp tục đưa hai nước bước vào giai đoạn mới- giai đoạn công nghiệp hoá
và hiện đại hoá, cùng hợp tác, phát triển và hội nhập với các nước trong khu vực và
trên thế giới.
Chặng đường hơn nửa thế kỷ qua, lịch sử đã chứng kiến sự gắn bó chặt chẽ
giữa hai dân tộc trong đấu tranh và xây dựng, trong đó, ngành giáo dục đào tạo Việt
Nam theo yêu cầu của cách mạng Lào đã góp phần vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo
của Lào “ Đưa giáo dục đi trước một bước, phát triển mạnh về số lượng, tích cực nâng
cao hơn nữa chất lượng giáo dục… mở đường cho cách mạng tiến lên nhanh chóng và
vững chắc”.1
Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ qua có thể thấy, quan hệ hợp tác Việt
Nam- Lào trong lĩnh vực giáo dục đào tạo gồm những nội dung chủ yếu sau:

1

Xỉ Xạ Nạ Xỉ Xản (chủ biên) Cayxỏn Phômvihẳn- người con của nhân dân, Uỷ ban Khoa học Xã hội nhà nước, 1991, tr.98 bản tiếng Lào

1

ASEAN – 40 NĂM NHÌN LẠI VÀ HƯỚNG TỚI

2007

1. Giai đoạn 1954-1975
Giai đoạn 1954-1975- giai đoạn cả hai nước Việt Nam và Lào cùng tiến hành
cuộc cách mạng dân tộc vì mục tiêu chung là giành độc lập, tự do cho nhân dân hai
nước. Trước những thử thách đầy cam go, ác liệt của cuộc chiến, để từng bước hoàn
thành mục tiêu của cuộc kháng chiến, Đảng Lao động Việt Nam và Đảng Nhân dân
Lào đã sớm nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ cho
cách mạng Lào, coi đó là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược mang tính sống còn, quyết
định sự tồn tại và phát triển của cách mạng Lào. Khi đề cập đến công tác cán bộ của
Lào trong cách mạng dân tộc, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihẳn khẳng định: “ Để hoàn
thành thắng lợi mọi nhiệm vụ cách m...
ASEAN 40 NĂM NHÌN LẠI HƯỚNG TỚI
2007
1
NH×N L¹I CHÆNG ®-êNG H¬N NöA THÕ Kû HîP T¸C GI¸O DôC - ®µo
T¹o ViÖT NAM - Lµo (1954 - 2006): THµNH TùU Vµ TRIÓN VäNG
TS. Lª §×nh ChØnh
Tr-êng §¹i häc KHXH&NV, §HQGHN
Quan hệ đặc biệt hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong nhiều thập kqua
công sức của nhiều thế hệ cách mạng hai nước. Mối quan hệ chiến lược hai chiều
này do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxỏn Phômvihẳn đặt nền móng và sau đó
được các thế hệ lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước nhân dân hai nước không ngừng
củng cố, phát triển thành tài sản giá của hai dân tộc. thể thấy, trải qua những
tháng năm đấu tranh lâu dài, gian khổ trong cách mạng dân tộc và quá trình 20 năm đổi
mới đất nước, mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam- Lào không chỉ góp
phần làm nên những thắng lợi chung hai nước, mở ra knguyên mới của độc lập, tự
do, còn tiếp tục đưa hai nước bước vào giai đoạn mới- giai đoạn công nghiệp hoá
hiện đại hoá, cùng hợp tác, phát triển hội nhập với các nước trong khu vực
trên thế giới.
Chặng đường hơn nửa thế kỷ qua, lịch sử đã chứng kiến sự gắn chặt chẽ
giữa hai dân tộc trong đấu tranh y dựng, trong đó, ngành giáo dục đào tạo Việt
Nam theo yêu cầu của cách mạng Lào đã góp phần vào sự nghiệp giáo dục đào tạo
của Lào Đưa giáo dục đi trước một bước, phát triển mạnh về số lượng, tích cực nâng
cao hơn nữa chất lượng giáo dục… mđường cho cách mạng tiến lên nhanh chóng và
vững chắc”.
1
Nhìn lại chặng đường n nửa thế kỷ qua có thể thấy, quan hệ hợp tác Việt
Nam- Lào trong lĩnh vực giáo dục đào tạo gồm những nội dung chủ yếu sau:
1
Xỉ Xạ Nạ Xỉ Xản (chủ biên) Cayxỏn Phômvihẳn- người con của nhân dân, Uỷ ban Khoa học Xã hội nhà nước, 1991, tr.98 bản tiếng Lào
Báo cáo Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ hợp tác giáo dục Đào tạo Việt Nam Lào (19542006) Thành tựu và triển vọng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ hợp tác giáo dục Đào tạo Việt Nam Lào (19542006) Thành tựu và triển vọng - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Báo cáo Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ hợp tác giáo dục Đào tạo Việt Nam Lào (19542006) Thành tựu và triển vọng 9 10 108