Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Những thách thức của việc kết hợp nghiên cứu với đào tạo khoa học xã hội và nhân văn

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 334 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHỮNG THÁCH THỨC CỦA VIỆC KẾT HỢP
NGHIÊN CỨU VỚI ĐÀO TẠO KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

TS. TRẦN VĂN HẢI
Khoa Khoa học quản lý, Trường Đại học KHXH&NV
Đại học Quốc gia Hà Nội

1. Lý do nghiên cứu
Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã và đang trở thành lực lượng sản xuất
trực tiếp và là nhân tố quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia, việc đào tạo
gắn kết với nghiên cứu khoa học là một xu thế, một biện pháp tích cực của nền giáo
dục năng động và sáng tạo.
Quan niệm lạc hậu cho rằng trường đại học chỉ là nơi đào tạo đã bị thực tiễn
loại bỏ, quan niệm hiện đại cho rằng trường đại học có hai chức năng song hành là
đào tạo và nghiên cứu khoa học, hai chức năng này luôn hỗ trợ, bổ sung cho nhau để
nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu. Nghiên cứu khoa học nhằm trang bị cho
người học một lượng kiến thức cơ bản cần thiết, phương pháp luận để sau khi tốt
nghiệp người học có thể tiếp tục học tập, có khả năng giải quyết những vấn đề do
thực tế đề ra. Đào tạo qua nghiên cứu là nguyên tắc quán triệt xuyên suốt toàn bộ
quá trình học tập.
Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII) về KH&CN đã chỉ rõ tầm quan trọng
của Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) đối với sự nghiệp công nghiệp
hóa và hiện đại hóa đất nước. Nhận thức được tầm quan trọng này, các trường đại
học thuộc khối KHXH đã có những bước tiến đáng kể trong việc kết hợp nghiên cứu
với đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Nghị quyết số 05- NQ/BCSĐ ngày
06.01.2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ rõ đổi mới cơ quan
quản lý và triển khai nghiên cứu khoa học ở các trường đại học, cao đẳng, hình
thành cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Vụ Giáo dục đại học và Vụ Khoa học, Công

nghệ và Môi trường để hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ xã hội trở thành
nhiệm vụ thường xuyên của các cơ sở đào tạo đại học.
Tuy nhiên, công tác kết hợp nghiên cứu với đào tạo cũng đã bộc lộ những
mặt yếu kém nhất định thể hiện trên các mặt nhân lực KH&CN, kinh phí chi cho
nghiên cứu khoa học, khả năng ứng dụng trong thực tế các nghiên cứu về
KHXH&NV do các trường đại học tiến hành…
Bởi vậy, việc nghiên cứu Những thách thức của việc kết hợp nghiên cứu với
đào tạo KHXH&NV là cần thiết.
Trong bài tham luận này, chúng tôi sử dụng:
- Các văn bản quy định có liên quan đến đào tạo và nghiên cứu khoa học;
- Các số liệu được khảo sát tại Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc
gia Hà Nội.
- Các số liệu khác.
- Bài tham luận không khảo sát về nhân lực KH&CN vì nó đã được các tham
luận khác trong Hội thảo đề cập.
1. Cơ sở lý thuyết củ...
NHỮNG THÁCH THỨC CỦA VIỆC KẾT HỢP
NGHIÊN CỨU VỚI ĐÀO TẠO KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
TS. TRẦN VĂN HẢI
Khoa Khoa học quản lý, Trường Đại học KHXH&NV
Đại học Quốc gia Hà Nội
1. Lý do nghiên cứu
Khoa học Công nghệ (KH&CN) đã đang trở thành lực lượng sản xuất
trực tiếp và là nhân tố quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia, việc đào tạo
gắn kết với nghiên cứu khoa học một xu thế, một biện pháp tích cực của nền giáo
dục năng động và sáng tạo.
Quan niệm lạc hậu cho rằng trường đại học chỉ nơi đào tạo đã bị thực tiễn
loại bỏ, quan niệm hiện đại cho rằng trường đại học hai chức năng song hành
đào tạo và nghiên cứu khoa học, hai chức năng này luôn hỗ trợ, bổ sung cho nhau để
nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu. Nghiên cứu khoa học nhằm trang bị cho
người học một lượng kiến thức cơ bản cần thiết, phương pháp luận để sau khi tốt
nghiệp người học thể tiếp tục học tập, khả năng giải quyết những vấn đề do
thực tế đề ra. Đào tạo qua nghiên cứu nguyên tắc quán triệt xuyên suốt toàn bộ
quá trình học tập.
Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII) về KH&CN đã chỉ tầm quan trọng
của Khoa học hội Nhân văn (KHXH&NV) đối với sự nghiệp công nghiệp
hóa hiện đại hóa đất nước. Nhận thức được tầm quan trọng này, các trường đại
học thuộc khối KHXH đã có những bước tiến đáng kể trong việc kết hợp nghiên cứu
với đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Nghị quyết s 05- NQ/BCSĐ ngày
06.01.2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ rõ đổi mới cơ quan
quản triển khai nghiên cứu khoa học c trường đại học, cao đẳng, hình
thành chế phối hợp chặt chẽ giữa Vụ Giáo dục đại học và Vụ Khoa học, Công
Báo cáo Những thách thức của việc kết hợp nghiên cứu với đào tạo khoa học xã hội và nhân văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Những thách thức của việc kết hợp nghiên cứu với đào tạo khoa học xã hội và nhân văn - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Báo cáo Những thách thức của việc kết hợp nghiên cứu với đào tạo khoa học xã hội và nhân văn 9 10 316