Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo phát triển du lịch dựa vào cộng đồng nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo ở sơn la

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 423 lần   |   Lượt tải: 0 lần
COMMINITY BASED TOURISM DEVELOPMENT
ORDER TO CONTRIBUTE TO POVERTY REDUCTION IN SON LA
Being the third largest in Vietnam, Son La province has a great potential for
tourism development. But until now Son La is still one of the poorest provinces in the
country, GDP per capita is only one sixth the national average. Tourism accounts for
more than 3% of GDP of the province. It is necessary to implement appropriate
measures to develop tourism for promoting the existing potentials, contributing to
economic restructuring, reducing poverty, improving living standards and improving
spirit of the community. Those measures are development of tourist products; human
resource development and community capacity building, protection of the
environment, and tourism promotion.... Hopefully, the potential exploitation of nature
and culture to attract tourists will contribute to poverty reduction, improving living
standards of the minority communities in Son La.

PHÁT TRIỂN DU LỊCH DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG NHẰM GÓP PHẦN XÓA
ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở SƠN LA
Trần Đức Thanh1
Nguyễn Thị Hạnh2
1. Đặt vấn đề
Là một tỉnh miền núi, Sơn La có diện tích lớn thứ 3 trong cả nước. Trên 60%
diện tích tự nhiên của tỉnh là đất rừng, địa hình chia cắt mạnh, quỹ đất nông nghiệp ở
đây rất hạn chế, trung bình chỉ có khoảng 0,2ha/đầu người. Đại đa số cư dân sống ở
nông thôn, do vậy đời sống của đồng bào ở đây còn gặp rất nhiều khó khăn. GDP của
toàn tỉnh năm 2009 chỉ đạt khoảng 4600 tỷ đồng, GDP bình quân đầu người là
212đôla, chỉ bằng hơn 1/6 GDP bình quân đầu người cả nước.

1
2

Khoa Du lịch học, trường ĐHKHXH và NV, ĐHQGHN
Khoa Văn hóa Du lịch Trường Cao đẳng Sơn La

224

Phát triển du lịch có ý nghĩa đặc biệt đối với một địa phương miền núi Sơn La nơi tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ lĩnh vực nông nghiệp
sang lĩnh vực dịch vụ sẽ góp phần giúp cho người dân địa phương tăng thêm thu nhập,
xóa đói giảm nghèo. Sơn La có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch bao gồm tài
nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn. Trong những năm qua, Sơn La
đã bước đầu khai thác những tiềm năng để phát triển du lịch và đã đạt được những kết
quả nhất định. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, Sơn La gặp không ít khó khăn
trong việc phát huy các giá trị của tài nguyên tự nhiên và nhân văn cũng như chưa thu
hút được đông đảo cộng đồng tham gia vào hoạt động du lịch nên hiệu quả kinh tế
chưa cao, chưa thực sự góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nhất là đối với những
cộng đồng chịu ảnh hưởng...
224
COMMINITY BASED TOURISM DEVELOPMENT
ORDER TO CONTRIBUTE TO POVERTY REDUCTION IN SON LA
Being the third largest in Vietnam, Son La province has a great potential for
tourism development. But until now Son La is still one of the poorest provinces in the
country, GDP per capita is only one sixth the national average. Tourism accounts for
more than 3% of GDP of the province. It is necessary to implement appropriate
measures to develop tourism for promoting the existing potentials, contributing to
economic restructuring, reducing poverty, improving living standards and improving
spirit of the community. Those measures are development of tourist products; human
resource development and community capacity building, protection of the
environment, and tourism promotion.... Hopefully, the potential exploitation of nature
and culture to attract tourists will contribute to poverty reduction, improving living
standards of the minority communities in Son La.
PHÁT TRIN DU LCH DA VÀO CNG ĐNG NHM GÓP PHN XÓA
ĐÓI GIM NGHÈO SƠN LA
Trn Đức Thanh
1
Nguyn Th Hnh
2
1. Đt vn đ
mt tnh min i, Sơn La có din tích ln th 3 trong c nước. Trên 60%
din tích t nhiên ca tnh đt rng, địa hình chia ct mnh, qu đất nông nghip
đây rt hn chế, trung bình ch khong 0,2ha/đầu người. Đại đa s cư dân sng
nông thôn, do vy đời sng ca đồng bào đây còn gp rt nhiu kkhăn. GDP ca
toàn tnh năm 2009 ch đạt khong 4600 t đồng, GDP bình quân đầu người là
212đôla, ch bng hơn 1/6 GDP bình quân đầu người c nưc.
1
Khoa Du lch hc, trường ĐHKHXH và NV, ĐHQGHN
2
Khoa Văn hóa Du lch Trường Cao đẳng Sơn La
Báo cáo phát triển du lịch dựa vào cộng đồng nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo ở sơn la - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo phát triển du lịch dựa vào cộng đồng nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo ở sơn la - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Báo cáo phát triển du lịch dựa vào cộng đồng nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo ở sơn la 9 10 246