Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo quản lý bán hàng

Được đăng lên bởi Trần Thị Tư
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1688 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
MỤC LỤC.......................................................................................................................................................................1
LỜI NÓI ĐẦU.................................................................................................................................................................2
CHƯƠNG 1 KHẢO SÁT NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ BÁN HÀNG TRONG CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ CƠ KHÍ CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN.......................................................................3
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................................................3

1.1.1. Mục đích khảo sát hiện trạng.............................................................................3
1.1.2. Cơ cấu tổ chức....................................................................................................4
1.1.3. Quy trình hoạt động............................................................................................7
1.2. Đánh giá ưu, nhược điểm của hệ thống hiện tại.........................................................................10
1.3. Xác định phạm vi và mục tiêu xây dựng hệ thống mới................................................................11
1.3. Sơ lược về ngôn ngữ lập trình C#............................................................................................11
1.4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsof SQL Sever.............................................................................15
CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG:...................................................................................................16
2.1. Mô tả bài toán.........................................................................................................................16
2.2. Phân tích và thiết kế hệ thống..................................................................................................17

2.2.1. Sơ đồ phân cấp chức năng................................................................................17
................................................................................................................................... 18
2.2.3. Phân tích hệ thống về dữ liệu...........................................................................19
3.2.3.1. Xác định các thực thể và các thuộc tính cho thực thể.....................................................19
3.2.3.2. Thiết kế cơ sở dữ li...
MỤC LỤC
MỤC LỤC.......................................................................................................................................................................1
LỜI NÓI ĐẦU.................................................................................................................................................................2
CHƯƠNG 1 KHẢO SÁT NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ BÁN HÀNG TRONG CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ CƠ KHÍ CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN.......................................................................3
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................................................3
1.1.1. Mục đích khảo sát hiện trạng.............................................................................3
1.1.2. Cơ cấu tổ chức....................................................................................................4
1.1.3. Quy trình hoạt động............................................................................................7
1.2. Đánh giá ưu, nhược điểm của hệ thống hiện tại.........................................................................10
1.3. Xác định phạm vi và mục tiêu xây dựng hệ thống mới................................................................11
1.3. Sơ lược về ngôn ngữ lập trình C#............................................................................................11
1.4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsof SQL Sever.............................................................................15
CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG:...................................................................................................16
2.1. Mô tả bài toán.........................................................................................................................16
2.2. Phân tích và thiết kế hệ thống..................................................................................................17
2.2.1. Sơ đồ phân cấp chức năng................................................................................17
...................................................................................................................................18
2.2.3. Phân tích hệ thống về dữ liệu...........................................................................19
3.2.3.1. Xác định các thực thể và các thuộc tính cho thực thể.....................................................19
3.2.3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu..................................................................................................20
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DEMO QUẢN LÝ BÁN HÀNG.......................................................23
3.1. Xây dựng chương trình demo....................................................................................................23
KẾT LUẬN.................................................................................................................27
Những kết quả đạt được.................................................................................................................27
Hướng phát triển............................................................................................................................27
TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................................................................................28
1
báo cáo quản lý bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo quản lý bán hàng - Người đăng: Trần Thị Tư
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
báo cáo quản lý bán hàng 9 10 36