Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo quảng cáo qua mạng interneu của các doanh nghiệp lữ hành hà nội thực trạng và giải pháp

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 544 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ADVERTISING VIA THE INTERNET OF TOUR OPERATORS IN HANOI:

SITUATIONS AND SOLUTIONS
Currently, tourism advertising via the Internet is becoming increasingly
important due to the need of information searching. With many of advantages,
information could be easily updated and users are able to look for information
whenever and wherever they are. In addition, friendly, attractive and vivid interface
together with diverse contents, this kind of advertising has expressed its significant
spill0ver effects. Also, it is one type of promotional tools that offers remarkable
success to the firm. Many tour operators in Hanoi have utilized the advertising via the
internet and achieved substantial results. However, there are still companies which
have not exploited the potential of this advertising.
This article, at first, synthesizes a number of theories of advertising via the
internet. Then, based on overall assessments of customers and experts towards
advertising through the website of tour operators in Hanoi, this article examines,
analyzes and evaluates such advertising activities through two major forms: ads on
website of tour operators in Hanoi and ads through other sites. Finally, several
solutions contributing to the development of advertising via the internet to
international tourists until 2015 are suggested.
QUẢNG CÁO QUA MẠNG INTERNET CỦA CÁC DOANH NGHIỆP LỮ
HÀNH HÀ NỘI: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Nguyễn Viết Thái 1
Kiều Thu Hương 2
Ngày nay, quảng cáo du lịch qua mạng internet ngày càng có vai trò quan
trọng. Do nhu cầu tìm kiếm thông tin du lịch, khách hàng thường ở xa so với điểm đến
du lịch. Với nhiều tiện ích, thông tin có thể dễ dàng cập nhật, thay đổi, người dùng tin
có thể tìm kiếm thông tin mọi lúc, mọi nơi. Với việc cung cấp một giao diện thân thiện,
hấp dẫn, sinh động cùng phương thức sử dụng đơn giản, tiện lợi, thông tin vô cùng
phong phú, loại hình quảng cáo này có sức lan tỏa ngày càng mạnh và cho thấy đây là
một trong những công cụ xúc tiến đem lại thành công lớn cho doanh nghiệp. Trong
thời gian qua, nhiều doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội đã tiến hành quảng cáo qua
mạng internet và thu được một số kết quả đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều doanh
nghiệp lữ hành chưa khai thác hết tiềm năng của loại hình quảng cáo này.
1
2

TS. Trường Đại học Thương mại
Ths, Trường Đại học Thương mại

239

Trong bài viết, chúng tôi đã tổng hợp một số lý thuyết về quảng cáo qua mạng
internet. Trên cơ sở tổng hợp đánh giá ý kiến của khách hàng và các chuyên gia về
hoạ...
239
A
DVERTISING VIA THE INTERNET OF TOUR OPERATORS IN HANOI:
SITUATIONS AND SOLUTIONS
Currently, tourism advertising via the Internet is becoming increasingly
important due to the need of information searching. With many of advantages,
information could be easily updated and users are able to look for information
whenever and wherever they are. In addition, friendly, attractive and vivid interface
together with diverse contents, this kind of advertising has expressed its significant
spill0ver effects. Also, it is one type of promotional tools that offers remarkable
success to the firm. Many tour operators in Hanoi have utilized the advertising via the
internet and achieved substantial results. However, there are still companies which
have not exploited the potential of this advertising.
This article, at first, synthesizes a number of theories of advertising via the
internet. Then, based on overall assessments of customers and experts towards
advertising through the website of tour operators in Hanoi, this article examines,
analyzes and evaluates such advertising activities through two major forms: ads on
website of tour operators in Hanoi and ads through other sites. Finally, several
solutions contributing to the development of advertising via the internet to
international tourists until 2015 are suggested.
QUẢNG CÁO QUA MẠNG INTERNET CỦA CÁC DOANH NGHIỆP LỮ
HÀNH HÀ NỘI: THC TRNG VÀ GII PHÁP
Nguyn Viết Thái
1
Kiu Thu Hương
2
Ngày nay, quảng o du lịch qua mạng internet ngày càng vai trò quan
trọng. Do nhu cầu tìm kiếm thông tin du lịch, khách hàng thường xa so với điểm đến
du lịch. Vi nhiu tin ích, thông tin th d dàng cp nht, thay đổi, người dùng tin
có th tìm kiếm thông tin mi lúc, mi nơi. Vi vic cung cp mt giao din thân thin,
hp dn, sinh động cùng phương thc s dng đơn gin, tin li, thông tin cùng
phong phú, loại hình quảng cáo y có sức lan tỏa ngày càng mạnh và cho thấy đây là
một trong những công cụ xúc tiến đem li thành công ln cho doanh nghip. Trong
thời gian qua, nhiều doanh nghiệp lữ hành tại Nội đã tiến hành quảng cáo qua
mạng internet thu được một số kết quả đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều doanh
nghiệp lữ hành chưa khai thác hết tiềm năng của loại hình quảng cáo này.
1
TS. Trường Đại hc Thương mi
2
Ths, Trường Đại hc Thương mi
Báo cáo quảng cáo qua mạng interneu của các doanh nghiệp lữ hành hà nội thực trạng và giải pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo quảng cáo qua mạng interneu của các doanh nghiệp lữ hành hà nội thực trạng và giải pháp - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Báo cáo quảng cáo qua mạng interneu của các doanh nghiệp lữ hành hà nội thực trạng và giải pháp 9 10 272