Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Sản phẩm du lịch văn hoá và vai trò của văn hoá quản lý du lịch ở Việt Nam

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 444 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CULTURAL TOURISM PRODUCTS
AND THE ROLE OF MANAGING CULTURE IN VIETNAM TOURISM

The article concentrates on two issues:
The first part is Literature Review, presenting the definition and terms related
to: Cultural tourism, Tourism products, Cultural tourism products, Culture of Tourism,
and Culture of tourism management.
Next, the second part shows the author’s viewpoint towards the general
assessment of cultural tourism products in Vietnam, the advantages and disadvantages
of such products in the sustainable development of cultural tourism products.
The most important part is “The role of managing culture in the development of
cultural tourism products in Vietnam”. In particular, the author mainly mentions the
managing culture of traveling and the ways to reduce and solve relevant problems.

SẢN PHẨM DU LỊCH VĂN HOÁ
VÀ VAI TRÒ CỦA VĂN HOÁ QUẢN LÝ DU LỊCH Ở VIỆT NAM
Ths. Trịnh Lê Anh1
Du lịch văn hoá
“Du lịch văn hoá” được hiểu là một loại hình du lịch có mức độ phổ biến vào
loại rộng rãi nhất. Dễ thấy, “du lịch văn hoá đang trở thành xu thế chủ đạo trong
chiến lược phát triển của ngành du lịch thế giới” và xu hướng đó cũng được thể hiện
rõ ở Việt Nam trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII.2

1

Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Cụ thể: “… Phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng du lịch to lớn của đất nước theo hướng du lịch văn hoá,
sinh thái, môi trường. Xây dựng các chương trình và các điểm du lịch hấp dẫn về văn hoá, di tích lịch sử và khu
danh lam thắng cảnh.”
2

2

Nhằm làm rõ “du lịch văn hoá”, Nguyễn Văn Bình3 phân biệt “du lịch văn hoá”
với “văn hoá du lịch”. Theo đó, “khái niệm thứ nhất là nền du lịch dựa trên nguồn tài
nguyên văn hoá; trong khi khái niệm thứ hai là nói đến mối quan hệ giữa văn hoá
trong hoạt động du lịch với những nội hàm văn hoá cuảt toàn bộ hệ thống sản phẩm
du lịch…” 4
Nhấn mạnh phân tích môi trường văn hoá-xã hội, môi trường nhân văn, tài
nguyên nhân văn, Đinh Trung Kiên5, Nguyễn Thái Bình6, Vũ Khắc Liên7 đều khẳng
định đây là điều kiện cho phát triển loại hình du lịch văn hoá và sự khác biệt về văn
hoá là yếu tố quan trọng bậc nhất hấp dẫn du khách, từ đó cho thấy rõ ràng nội dung
của loại hình du lịch văn hoá.
Như vậy, quan niệm về “du lịch văn hoá” cơ bản không có sự khác biệt theo
hướng xung đột (conflictly defining a concept). Tựu chung, Du lịch văn hoá là một
loại hình du lịch lấy tài nguyên du lịch nhân văn làm đối tượng khai thác nhằm phục
vụ nhu cầu hiểu biết, thưởng thức, trải ngh...
2
CULTURAL TOURISM PRODUCTS
AND THE ROLE OF MANAGING CULTURE IN VIETNAM TOURISM
The article concentrates on two issues:
The first part is Literature Review, presenting the definition and terms related
to: Cultural tourism, Tourism products, Cultural tourism products, Culture of Tourism,
and Culture of tourism management.
Next, the second part shows the author’s viewpoint towards the general
assessment of cultural tourism products in Vietnam, the advantages and disadvantages
of such products in the sustainable development of cultural tourism products.
The most important part is The role of managing culture in the development of
cultural tourism products in Vietnam”. In particular, the author mainly mentions the
managing culture of traveling and the ways to reduce and solve relevant problems.
SN PHM DU LCH VĂN HOÁ
VAI TRÒ CA VĂN HOÁ QUN LÝ DU LCH VIT NAM
Ths. Trnh Lê Anh
1
Du lch văn hoá
“Du lch văn hoá” được hiu mt loi hình du lch mc đ ph biến vào
loi rng rãi nht. D thy, “du lch văn hoá đang tr thành xu thế ch đạo trong
chiến lược phát trin ca ngành du lch thế gii” xu hướng đó cũng được th hin
Vit Nam trong Ngh quyết Đại hi Đảng ln th VIII.
2
1
Khoa Du lch hc, Trường Đại hc Khoa hc Xã hi và Nhân văn
2
C th: “… Phát trin du lch tương xng vi tim năng du lch to ln ca đt nước theo hướng du lch văn hoá,
sinh thái, môi trưng. Xây dng các chương trình và các đim du lch hp dn v văn hoá, di tích lch s khu
danh lam thng cnh.”
Báo cáo Sản phẩm du lịch văn hoá và vai trò của văn hoá quản lý du lịch ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Sản phẩm du lịch văn hoá và vai trò của văn hoá quản lý du lịch ở Việt Nam - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Báo cáo Sản phẩm du lịch văn hoá và vai trò của văn hoá quản lý du lịch ở Việt Nam 9 10 374