Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Được đăng lên bởi Kiến Ca'ng
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 582 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn vị báo cáo: Công ty CP phát triển giải pháp trực tuyến Moore
Địa chỉ:Số 22, Lô 10A, Khu đô thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa,
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

(Ban hàn

Ngày 1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
ngày 31 tháng 12 năm2013
TÀI SẢN

Mã số

A

B
100
110
120
121
129
130
131
132
138
139
140
141
149
150
151
152
158
200
210
211
212
213
220
221
222
230
231
239
240

A – TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)

I. Tiền và các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Đầu tư tài chính ngắn hạn
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn (*)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn
1. Phải thu khách hàng
2.Trả trước cho người bán
3. Các khoản phải thu khác
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)
IV. Hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)
V. Tài sản ngắn hạn khác
1. Thuế GTGT được khấu trừ
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
3. Tài sản ngắn hạn khác
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240)
I. Tài sản cố định
1. Nguyên giá
2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
II. Bất động sản đầu tư
1. Nguyên giá
2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư tài chính dài hạn
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)
IV. Tài sản dài hạn khác

1. Phải thu dài hạn
2. Tài sản dài hạn khác
3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250 = 100 + 200)
NGUỒN VỐN
A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)
I. Nợ ngắn hạn
1. Vay ngắn hạn
2. Phải trả người bán
3. Người mua trả tiền trước
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
5. Phải trả người lao động
6. Chi phí phải trả
7. Các khoản phải trả ngắn hạn khác
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn
II. Nợ dài hạn
1. Vay và nợ dài hạn
2. Qũy dự phòng trợ cấp mất việc làm
3. Phải trả, phải nộp dài hạn khác
4. Dự phòng phải trả dài hạn
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)
I. Vốn chủ sở hữu
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Vốn khác của chủ sở hữu
4. Cổ phiếu quỹ (*)
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
6. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)

241
248
249
250
300
310
311
312
313
314
315
316
318
319
320
321
322
328
329
400
410
411
412
413
414
415
416
417
430
440

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
CHỈ TIÊU
1. Tài sản thuê ngoài
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
4. Nợ khó đòi đã xử lý
5. Ngoại tệ các loại

Số cuối năm

Người lập biểu
(Ký, họ t...
Đơn vị báo cáo: Công ty CP phát triển giải pháp trực tuyến Moore
Mẫu số B 01 – DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
ngày 31 tháng 12 năm2013
TÀI SẢN Mã số
A B
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)
100
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120
1. Đầu tư tài chính ngắn hạn 121
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn (*) 129
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130
1. Phải thu khách hàng 131
2.Trả trước cho người bán 132
3. Các khoản phải thu khác 138
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139
IV. Hàng tồn kho 140
1. Hàng tồn kho 141
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149
V. Tài sản ngắn hạn khác 150
1. Thuế GTGT được khấu trừ 151
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 152
3. Tài sản ngắn hạn khác 158
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240) 200
I. Tài sản cố định 210
1. Nguyên giá 211
2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 212
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 213
II. Bất động sản đầu tư 220
1. Nguyên giá 221
2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 222
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 230
1. Đầu tư tài chính dài hạn 231
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 239
IV. Tài sản dài hạn khác 240
Địa chỉ:Số 22, Lô 10A, Khu đô thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa,
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
BÁO CÁO TÀI CHÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO TÀI CHÍNH - Người đăng: Kiến Ca'ng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9 10 607