Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT: LÝ LUẬN, THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN

Được đăng lên bởi Bxchung Vuong
Số trang: 128 trang   |   Lượt xem: 3531 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
----------------------

HUỲNH VĂN LIỄM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT:
LÝ LUẬN, THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG
HƯỚNG HOÀN THIỆN

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

TP. Hồ Chí Minh – Năm 2008

2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
----------------------

HUỲNH VĂN LIỄM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT:
LÝ LUẬN, THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG
HƯỚNG HOÀN THIỆN
Chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán
Mã số: 60.34.30

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS,TS. BÙI VĂN DƯƠNG
TP. Hồ Chí Minh – Năm 2008

3

LỜI CAM ĐOAN
“Báo cáo tài chính hợp nhất: Lý luận, thực trạng và phương hướng hoàn
thiện” là công trình nghiên cứu khoa học, độc lập của tôi. Đây là đề tài của luận văn
Thạc sỹ kinh tế, chuyên ngành kế toán – kiểm toán. Luận văn này chưa được ai
công bố dưới bất kỳ hình thức nào.
Tác giả: Huỳnh Văn Liễm

4

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN VỀ BÁO CÁO
TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ------------------------------------------------------------------- 1
1.1 Tổng quan báo cáo tài chính hợp nhất------------------------------------------------- 1
1.1.1 Khái niệm ------------------------------------------------------------------------------- 1
1.1.2 Bản chất --------------------------------------------------------------------------------- 1
1.1.3 Mục đích báo cáo tài chính hợp nhất ------------------------------------------------ 1
1.1.4 Nội dung báo cáo tài chính hợp nhất ------------------------------------------------ 2
1.1.4.1 Hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất ---------------------------------------------- 2
1.1.4.2 Chuẩn mực kế toán Việt Nam liên quan ----------------------------------------- 2
1.1.5 Trách nhiệm lập báo cáo tai chính hợp nhất---------------------------------------- 3
1.2 Các vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính hợp nhất ------------------------------- 4
1.2.1 Mô hình công ty mẹ - công ty con--------------------------------------------------- 4
1.2.1.1 Khái niệm ----------------------------------------------------------------------------- 4
1.2.1.2 Xác định quyền kiểm soát và lợi ích của công ty mẹ đối với công ty con -- 6
1.2.1.2.1 Xác định quyền kiểm soát của công ty mẹ với công ty con ----------------- 6
1.2.1.2.2 Xác định phần lợi ích của công ty mẹ với công ty con----------------------- 8
1.2.2 Các vấn đề chung về hợp nhất kinh doanh ----------------------------------------- 8
1.2.2.1 Khái niệm --------------------------------------------------------...
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
----------------------
HUỲNH VĂN LIỄM
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT:
LÝ LUẬN, THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG
HƯỚNG HOÀN THIỆN
LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ
TP. Hồ Chí Minh Năm 2008
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT: LÝ LUẬN, THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT: LÝ LUẬN, THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN - Người đăng: Bxchung Vuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
128 Vietnamese
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT: LÝ LUẬN, THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN 9 10 478