Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Thấy gì qua việc nhãn hiệu do các doanh nghiệp nghệ an đề nghị được bảo hộ hoặc bị từ chối bảo hộ

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 303 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THẤY GÌ QUA VIỆC NHÃN HIỆU DO CÁC DOANH NGHIỆP NGHỆ AN
ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC BẢO HỘ HOẶC BỊ TỪ CHỐI BẢO HỘ?1
Trần Văn Hải
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội
1. Dẫn nhập
Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, khi mà Việt Nam đã trở thành thành
viên của Tổ chức Thương mại thế giới WTO thì các doanh nghiệp không những chỉ
phải quan tâm đến công tác tổ chức sản xuất, kinh doanh mà còn phải quan tâm đến
việc xây dựng và phát triển nhãn hiệu (trước đây gọi là nhãn hiệu hàng hóa). Nhãn
hiệu là một trong những yếu tố làm nên giá trị của một doanh nghiệp, trong nhiều
trường hợp người tiêu dùng không quan tâm đến tên doanh nghiệp mà chỉ biết đến sản
phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp thông qua nhãn hiệu, ví dụ người tiêu dùng chỉ
biết đến nhãn hiệu Clear, OMO, Lipton… chứ không cần biết đến tên doanh nghiệp
Unilever, nhưng trách nhiệm của doanh nghiệp với tư cách là chủ sở hữu nhãn hiệu là
phải tổ chức sản xuất, kinh doanh để làm nên giá trị của hàng hóa/dịch vụ mang nhãn
hiệu, mặt khác doanh nghiệp còn có quyền chống lại mọi sự xâm phạm đến nhãn hiệu
của mình do các chủ thể khác thực hiện.
Vậy trên thực tế, các doanh nghiệp Nghệ An (cụm từ “doanh nghiệp Nghệ An”
dùng để chỉ doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An) đã làm như thế nào để
xây dựng và phát triển nhãn hiệu của mình? Bài nghiên cứu này sẽ phân tích một số
trường hợp các doanh nghiệp Nghệ An nộp đơn đề nghị bảo hộ nhãn hiệu đã được Cục
Sở hữu trí tuệ (SHTT) chấp nhận bảo hộ hoặc đã bị từ chối bảo hộ, trên cơ sở đó đưa
ra một số khuyến nghị để các doanh nghiệp có thể tự xây dựng và phát triển nhãn hiệu
của mình.
2. Tổng quan về việc bảo hộ nhãn hiệu cho các doanh nghiệp Nghệ An
1

Bài đã đăng trên Tạp chí Thông tin KH&CN Nghệ An, số 3.2010

1

Theo số liệu do Cục SHTT quản lý cập nhật đến 19.3.2010 thì các doanh nghiệp
Nghệ An đã có 330 đơn đề nghị được bảo hộ nhãn hiệu, trong đó đã có 158 Giấy
Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được cấp, tỷ lệ thành công là 47,8% (tỷ lệ này ở Hà
Tĩnh là 47,4%). So sánh số Giấy Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do Cục SHTT đã cấp
cho doanh nghiệp các tỉnh khác (không kể các doanh nghiệp thuộc địa bàn Thành phố
Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) thì số lượng nhãn hiệu được bảo hộ cho các doanh
nghiệp Nghệ An thuộc tốp trên, nhưng tỷ lệ thành công của nhãn hiệu được bảo hộ/số
đơn đề nghị thì thuộc tốp trung bình. Bảng số liệu sau đây minh họa cho nhận định
này, chúng tôi chọn Hà Tĩnh làm đối chứng vì Hà Tĩnh và Nghệ An đều tách ra từ tỉnh
Nghệ Tĩnh cũ...
THẤY GÌ QUA VIỆC NHÃN HIỆU DO CÁC DOANH NGHIỆP NGHỆ AN
ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC BẢO HỘ HOẶC BỊ TỪ CHỐI BẢO HỘ?
1
Trần Văn Hải
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội
1. Dẫn nhập
Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, khi Việt Nam đã trở thành thành
viên của Tổ chức Thương mại thế giới WTO thì các doanh nghiệp không những chỉ
phải quan tâm đến công tác tổ chức sản xuất, kinh doanh còn phải quan tâm đến
việc xây dựng phát triển nhãn hiệu (trước đây gọi nhãn hiệu hàng hóa). Nhãn
hiệu một trong những yếu tố làm nên giá trị của một doanh nghiệp, trong nhiều
trường hợp người tiêu ng không quan tâm đến n doanh nghiệpchỉ biết đến sản
phẩm hoặc dịch v của doanh nghiệp thông qua nhãn hiệu, ví dụ người tiêu dùng chỉ
biết đến nhãn hiệu Clear, OMO, Lipton… chứ không cần biết đến tên doanh nghiệp
Unilever, nhưng trách nhiệm của doanh nghiệp với cách chủ sở hữu nhãn hiệu
phải tổ chức sản xuất, kinh doanh để làm nên giá trị của hàng hóa/dịch vụ mang nhãn
hiệu, mặt khác doanh nghiệp còn có quyền chống lại mọi sự xâm phạm đến nhãn hiệu
của mình do các chủ thể khác thực hiện.
Vậy trên thực tế, các doanh nghiệp Nghệ An (cụm từ “doanh nghiệp Nghệ An”
dùng để chỉ doanh nghiệp trụ sở trên đa bàn tỉnh Nghệ An) đã làm như thế nào để
xây dựng phát triển nhãn hiệu của mình? i nghiên cứu này sẽ phân tích một số
trường hợp các doanh nghiệp Nghệ An nộp đơn đề nghị bảo hộ nhãn hiệu đã được Cục
Sở hữu trí tuệ (SHTT) chấp nhận bảo hộ hoặc đã bị từ chối bảo hộ, trên sở đó đưa
ra một số khuyến nghị để các doanh nghiệp có thể tự xây dựng và phát triển nhãn hiệu
của mình.
2. Tổng quan về việc bảo hộ nhãn hiệu cho các doanh nghiệp Nghệ An
1
Bài đã đăng trên Tạp chí Thông tin KH&CN Nghệ An, số 3.2010
1
Báo cáo Thấy gì qua việc nhãn hiệu do các doanh nghiệp nghệ an đề nghị được bảo hộ hoặc bị từ chối bảo hộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Thấy gì qua việc nhãn hiệu do các doanh nghiệp nghệ an đề nghị được bảo hộ hoặc bị từ chối bảo hộ - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Báo cáo Thấy gì qua việc nhãn hiệu do các doanh nghiệp nghệ an đề nghị được bảo hộ hoặc bị từ chối bảo hộ 9 10 221