Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Thể tài du ký nửa đầu thế kỷ XX và đôi điều về bài học quản lý, kinh doanh

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 518 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRAVELERS’ NOTE IN THE HALF OF 20TH CENTURY
AND THE LINK WITH BUSINESS MANAGEMENT

Travelers’ note is one kind of literature works related to the need of travelling.
This rapidly developed in the half of 20th century. Through the analysis of Travelers’
notes during this period, the author withdrew experience related to the business
management and organization in the tourism sector.

THỂ TÀI DU KÝ NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX
VÀ ĐÔI ĐIỀU VỀ BÀI HỌC QUẢN LÝ, KINH DOANH
Nguyễn Hữu Sơn1

1. Khi nói đến “thể tài du ký” cần nhấn mạnh hơn ở phía đề tài, phía nội dung
và cảm hứng nghệ thuật người viết, chứ không phải ở phía thể loại. Thu hút vào địa
hạt du ký có các sáng tác chủ yếu bằng bài văn xuôi theo phong cách ký, ký sự, ghi
chép, hồi ức về các chuyến du ngoạn, các điểm du lịch, di tích lịch sử, danh lam thắng
cảnh và còn liên quan tới nhiều phương diện văn hóa học, xã hội học, dân tộc học khác
nữa… Tuy nhiên, trên thực tế, các tác phẩm du ký thường có sự đan xen, giao thoa
giữa những quan sát, thưởng ngoạn trực tiếp với những phác thảo, tổng thuật, tường
thuật về các nhân vật, sự kiện lịch sử có liên quan; thường có cả những ghi chép với
những đoạn trữ tình ngoại đề, có cả văn xuôi và thơ ca, cả cảm xúc, hồi ức, kỷ niệm và
những liên hệ, so sánh với các điểm di tích và các vùng miền văn hóa khác(1)… Cùng
với quá trình hiện đại hóa nền văn học dân tộc nửa đầu thế kỷ XX, thể tài du ký cũng
ngày càng phát triển. Điều khác biệt so với nhiều thể tài và thể loại văn học khác là du
ký thường gắn với nhu cầu xê dịch ĐI và XEM, gắn với các chuyến du ngoạn, du lịch
và nghiêng hẳn về phía vị nghệ thuật, góp phần thỏa mãn nhu cầu giải trí, ham hiểu
1

TS, Viện Văn học

185

biết, ham chơi, ham vui của những người thuộc tầng lớp trên, nói chung là có của ăn
của để. Đọc qua các tác phẩm du ký nửa đầu thế kỷ XX có thể thấy được phần nào
cách thức tổ chức, quản lý, kinh doanh của ngành “công nghiệp không khói” đang dần
định hình và phát triển.
2. Liên quan đến vấn đề tổ chức, kinh doanh và hoạt động du lịch nói chung hồi
đầu thế kỷ có thể tìm hiểu trên ba phương diện chính: Tính mục đích của chủ thể các
chuyến du ngoạn – Cách thức tổ chức, quản lý, kinh doanh và những điều quan sát –
Kết quả và những đánh giá của chủ thể du khách.
2.1. Trên thực tế, các chuyến dã ngoại - du ngoạn - du lịch hồi đầu thế kỷ chưa
có tính tổ chức và tính mục đích cao, chủ yếu xuất phát từ một cá nhân, một nhóm
người kết hợp công việc sự vụ với việc thăm thú các di tích lịch sử, nơi danh lam
thắng cảnh và...
185
TRAVELERS’ NOTE IN THE HALF OF 20
TH
CENTURY
AND THE LINK WITH BUSINESS MANAGEMENT
Travelersnote is one kind of literature works related to the need of travelling.
This rapidly developed in the half of 20
th
century. Through the analysis of Travelers
notes during this period, the author withdrew experience related to the business
management and organization in the tourism sector.
TH TÀI DU KÝ NA ĐU TH K XX
ĐÔI ĐIU V BÀI HC QUN LÝ, KINH DOANH
Nguyn Hu Sơn
1
1. Khi nói đến “th tài du ký” cn nhn mnh hơn phía đề tài, phía ni dung
cm hng ngh thut người viết, ch không phi phía th loi. Thu hút vào địa
ht du các sáng tác ch yếu bng bài văn xuôi theo phong ch ký, ký s, ghi
chép, hi c v c chuyến du ngon, các đim du lch, di tích lch s, danh lam thng
cnh và còn liên quan ti nhiu phương din văn hóa hc, hi hc, dân tc hc khác
na… Tuy nhiên, trên thc tế, các tác phm du thường s đan xen, giao thoa
gia nhng quan sát, thưởng ngon trc tiếp vi nhng phác tho, tng thut, tường
thut v các nhân vt, s kin lch s có liên quan; thường có c nhng ghi chép vi
nhng đon tr tình ngoi đề, có c văn xuôi và thơ ca, c cm xúc, hi c, k nim và
nhng liên h, so sánh vi các đim di ch các vùng min văn hóa khác
(1)
Cùng
vi quá trình hin đại hóa nn văn hc dân tc na đầu thế k XX, th i du cũng
ngày càng phát trin. Điu khác bit so vi nhiu th tài th loi văn hc khác là du
thường gn vi nhu cu dch ĐI và XEM, gn vi c chuyến du ngon, du lch
nghiêng hn v phía v ngh thut, góp phn tha mãn nhu cu gii trí, ham hiu
1
TS, Vin Văn hc
Báo cáo Thể tài du ký nửa đầu thế kỷ XX và đôi điều về bài học quản lý, kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Thể tài du ký nửa đầu thế kỷ XX và đôi điều về bài học quản lý, kinh doanh - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Báo cáo Thể tài du ký nửa đầu thế kỷ XX và đôi điều về bài học quản lý, kinh doanh 9 10 996