Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thí nghiệm Công nghệ hóa dầu

Được đăng lên bởi nongthanhtiep10-gmail-com
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 2151 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Báo cáo thí nghiệm: Công nghệ hóa dầu

GVHD: ThS. Nguyễn Ngọc Tuân

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .............................................................................................................3
TỔNG QUAN VỀ BIODIESEL ......................................................................4
I. Khái niệm nhiên liệu sinh học và biodiesel. ......................................................... 4
II. Các đặc tính hóa lý của biodiesel. .........................................................................4
1.
2.
3.
4.
5.

Chỉ số cetan. .......................................................................................................... 4
Điểm đục. .............................................................................................................. 5
Điểm chảy. ............................................................................................................. 5
Điểm chớp cháy. .................................................................................................... 5
Độ nhớt. ............................................................................................................... 5

III. So sánh ưu, nhược điểm của biodiesel và diesel khoáng. ....................................6
1. Ưu điểm của biodiesel............................................................................................ 7
2. Nhược điểm của biodiesel. ..................................................................................... 8

IV. Nguyên liệu sản xuất biodiesel. .............................................................................9
1. Dầu thực vật. .......................................................................................................... 9
2. Mỡ động vật. ........................................................................................................ 17
3. Dầu hạt cao su...................................................................................................... 17

V. Giới thiệu các phương pháp tổng hợp biodiesel từ dầu thực vật. ...................... 18
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Phương pháp sấy nóng. ........................................................................................ 18
Phương pháp pha loãng. ....................................................................................... 18
Phương pháp cracking. ......................................................................................... 19
Phương pháp nhũ tương hóa.............................................................
o cáo t nghim: ng nghệ hóa dầu GVHD: ThS. Nguyễn Ngọc Tuân
SVTH: Nông Thanh Tip Lp :10H5 Trang 1
MỤC LỤC
M ĐẦU ............................................................................................................. 3
TNG QUAN V BIODIESEL ...................................................................... 4
I. Khái nim nhiên liu sinh hc biodiesel. ......................................................... 4
II. c tính hóa lý ca biodiesel. ......................................................................... 4
1. Ch s cetan. .......................................................................................................... 4
2. c. .............................................................................................................. 5
3. m chy. ............................................................................................................. 5
4. m chp cháy. .................................................................................................... 5
5.  nht. ............................................................................................................... 5
III. m ca biodiesel diesel khoáng. .................................... 6
1. m ca biodiesel. ........................................................................................... 7
2. m ca biodiesel. ..................................................................................... 8
IV. Nguyên liu sn xut biodiesel. ............................................................................. 9
1. Du thc vt. .......................................................................................................... 9
2. M ng vt. ........................................................................................................ 17
3. Du ht cao su. ..................................................................................................... 17
V. Gii thing hp biodiesel t du thc vt. ...................... 18
1. y nóng. ........................................................................................ 18
2. P ....................................................................................... 18
3.  ......................................................................................... 19
4. ................................................................................ 19
5. i hn. .................................................................................... 19
6.  .................................................................................. 19
VI. Tng hp biodiesel t du da b .................... 20
1. Tác nhân phn ng. .............................................................................................. 21
2. Xúc tác cho phn ng tng hp biodiesel. ............................................................ 23
3. Quá tnh tng h .................................................. 25
4. Các yu t n quá trình tng hp biodiesel........................................ 27
5. m ni bt ca biodiesel sn xut t du da.............................................. 28
6. Các thông s quan trng c dng biodiesel. ................................ 30
THÍ NGHIM .................................................................................................. 31
I. Chun b dng c và hóa cht. ............................................................................. 31
1. Dng c. ............................................................................................................. 31
Báo cáo thí nghiệm Công nghệ hóa dầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thí nghiệm Công nghệ hóa dầu - Người đăng: nongthanhtiep10-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Báo cáo thí nghiệm Công nghệ hóa dầu 9 10 652