Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thí nghiệm thông tin số & truyền số liệu

Được đăng lên bởi tuan-master
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 10160 lần   |   Lượt tải: 70 lần
Báo cáo thí nghiệm thông tin số & truyền số liệu

BÀI BÁO CÁO THÍ NGHIỆM
THÔNG TIN SỐ VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU
I. Mục đích của bài thí nghiệm.
• Tìm hiểu một hệ thống truyền thông cơ bản.
• Làm quen với phần mềm matlab bổ trợ cho các chương trình mô phỏng liên quan
đến ngành học.
• Nghiên cứu tín hiệu truyền trong thông tin di động khi ảnh hưởng bởi nhiễu.
• Tìm hiểu mã hóa, giải mã hóa, điều chế , giải diều chế tín hiệu trong thông tin di
động.
• Các bước xử lý tín hiệu .
• Tìm hiểu mối quan hệ giữa tỉ số tín hiệu trên nhiễu SNR với xác suất lỗi BER.
II. Yêu cầu của bài thí nghiệm.
Thực hiện bằng phần mềm Matlab, tạo và truyền một tín hiệu tin trên đường truyền có
nhiễu bằng cách điều chế tín hiệu đó sau khi đã được mã hóa hoặc không mã hóa. Tại
bên thu sẽ thực hiện công việc giải điều chế, giải mã và tiến hành sữa lỗi tín hiệu. Từ tín
hiệu thu được, tính tỉ lệ bit lỗi, tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu cũng như mối quan hệ giữa hai đại
lượng trên bằng đồ thị. Từ đó rút ra nhận xét cho hai trường hợp truyền tín hiệu khi có
mã hóa và khi không có mã hóa.
III. Nội dung bài thí nghiệm.
1. Cho sơ đồ khối sau:
Sending

Channel

Message

Modulator

Encoder
AWGN

Receiver
Message

-

Channel

Channel

Decoder

Demodulator

Đây là sơ đồ khối của một hệ thống truyền thông cơ bản. Ta có thể sử dụng
Matlab để mô phỏng cho hệ thống này.
1

Báo cáo thí nghiệm thông tin số & truyền số liệu
2. Các bước thực hiện mô phỏng sơ đồ trên.
-

Tạo một chuỗi N bit tin ngẫu nhiên bằng cách sử dụng hàm randn trong
matlab.

-

Tạo một chuỗi N bit nhiễu ngẫu nhiên bằng cách tương tự.

-

Điều chế chuỗi N bit tin bằng phương pháp BPSK, sau đó truyền tín hệu đi
qua kênh truyền có nhiễu vừa tạo. Tại đây nhiễu sẽ được cộng vào với tín hiệu
để truyền tới bên thu.

-

Tại bên thu ta sẽ thu được tín hiệu có nhiễu. Giải điều chế tín hiệu thu theo
trình tự đã được điều chế để khôi phục lại chuỗi tín hiệu phát ban đầu.

-

Kiểm tra xem chuỗi nhận được có giống với chuỗi phát ban đầu hay không?
Đối với mỗi giá trị của A và N, tính toán các giá trị của SNR và BER.

-

Cũng từ chuỗi bit tin vừa tạo ở trên, ta tiến hành mã hóa bằng mã Hamming
trước khi đưa qua kênh truyền có nhiễu.

-

Thực hiện các bước còn lại giống như khi không được mã hóa. Vẽ đồ thị biễu
diễn SNR và BER, đưa ra lời nhận xét cho cả 2 trường hợp.

3. Phần code chương trình Matlab và giải thích các dòng lệnh.
%clc; close all;
N=[20,1000,10000,50000,100000,200000];%so bit
A=[0.5, 1/sqrt(2), 1, sqrt(2), 2, 2*sqrt(2), 4, 4*sqrt(2)];%bien do
%KH...
Báo cáo thí nghiệm thông tin số & truyền số liệu
BÀI BÁO CÁO THÍ NGHIỆM
THÔNG TIN SỐ VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU
I. Mục đích của bài thí nghiệm.
Tìm hiểu một hệ thống truyền thông cơ bản.
Làm quen với phần mềm matlab bổ trợ cho các chương trình phỏng liên quan
đến ngành học.
Nghiên cứu tín hiệu truyền trong thông tin di động khi ảnh hưởng bởi nhiễu.
Tìm hiểu hóa, giải mã hóa, điều chế , giải diều chế tín hiệu trong thông tin di
động.
Các bước xử lý tín hiệu .
Tìm hiểu mối quan hệ giữa tỉ số tín hiệu trên nhiễu SNR với xác suất lỗi BER.
II. Yêu cầu của bài thí nghiệm.
Thực hiện bằng phần mềm Matlab, tạo và truyền một tín hiệu tin trên đường truyền có
nhiễu bằng cách điều chế tín hiệu đó sau khi đã được hóa hoặc không hóa. Tại
bên thu sẽ thực hiện công việc giải điều chế, giải mã và tiến hành sữa lỗi tín hiệu. Từ tín
hiệu thu được, tính tỉ lệ bit lỗi, tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu cũng như mối quan hệ giữa hai đại
lượng trên bằng đồ thị. Từ đó rút ra nhận xét cho hai trường hợp truyền tín hiệu khi
mã hóa và khi không có mã hóa.
III. Nội dung bài thí nghiệm.
1. Cho sơ đồ khối sau:
- Đây đồ khối của một hệ thống truyền thông bản. Ta thể sử dụng
Matlab để mô phỏng cho hệ thống này.
1
Sending
Message
Channel
Encoder
Channel
Decoder
Receiver
Message
Modulator
AWGN Channel
Demodulator
Báo cáo thí nghiệm thông tin số & truyền số liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thí nghiệm thông tin số & truyền số liệu - Người đăng: tuan-master
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Báo cáo thí nghiệm thông tin số & truyền số liệu 9 10 201