Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực hành trắc địa công trình

Được đăng lên bởi Thiện Hoàng
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 841 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Báo Cáo Thực Tập Trắc Địa
Th.S:Lê Thị Hà

BÁO CÁO THỰC TẬP TRẮC ĐỊA

MỞ ĐẦU
Thực tập trắc địa trong xây dựng công trình xây dựng dân d ụng và công
nghiệp là môn học mang tính thực tế rất cao. Vì v ậy, ngoài vi ệc n ắm đ ược
lý thuyết cơ bản còn phải vận dụng lý thuyết cũng như tiến hành công
việc đo ngoài thực địa một cách thành thạo. Thực tập trắc địa đáp ứng yêu
cầu đó. Sau đợt thực tập ngoài việc sử dụng thành thạo dụng cụ đo, đo
đạc các yếu tố cơ bản, thực hiện hầu hết các công tác tr ắc đ ịa trong xây
dựng công trình giao thông. Ngoài ra, đợt th ực tập này còn giúp sinh viên
củng cố lại những gì đã học trên lớp, thực tế hóa những gì đã h ọc. Không
những thế,đợt thực tập còn giúp sinh viên biết cách tổ ch ức làm vi ệc theo
nhóm để hoàn thành công việc chung.
Thực hiện kế hoạch của bộ môn Trắc địa, lớp Xây dựng dân dụng và
công nghiệp 1 K54 đã tiến hành đi thực tập ngoài hiện tr ường t ừ ngày
10/8/2015 đến 24/8/2015.
Nhóm IV.4 gồm:
Nhóm IV-1
Lớp :XDDD1-K54

1

Báo Cáo Thực Tập Trắc Địa
Th.S:Lê Thị Hà
1

NGUYỄN THIỆN HOÀNG

5451101036

2

VÕ VĂN NHẤT

5451101070

Địa điểm thực tập kí túc xá đại học giao thông vận tải cơ sở 2 .
Nội dung thực tập :
- Thành lập lưới khống chế đo vẽ
- Đo vẽ bình đồ khu vực
- Bố trí và đo vẽ mặt cắt.
Trong đợt thực tập này nhóm II chúng em cũng xin chân thành c ảm ơn
thầy, cô trong bộ môn đã tận tâm theo sát ,h ướng d ẫn đ ể chúng em hoàn
thành tốt bài báo cáo này .

PHẦN I: ĐO VẼ BÌNH ĐỒ KHU VỰC.
I.
Thành lập lưới khống chế mặt bằng và lưới khống chế độ
cao đo vẽ.
Lưới khống chế đo vẽ mặt bằng được thành lập dưới dạng đ ường
chuyền khép kín gồm 4 đỉnh, chiều dài cạnh từ 20m đến 80m. Các đi ểm
của đường chuyền được chọn tại các vị trí ổn định sao cho có th ể bảo
quản trong suốt thời gian thực tập và thuận tiện cho công tác đo đ ạc l ưới
khống chế cũng như khi đo vẽ bình đồ khu v ực. Các đi ểm đ ường chuy ền
sau khi chọn, được đánh dấu bằng sơn đỏ hoặc bút xóa n ếu ở trên n ền
đất hoặc bằng cọc gỗ có đóng đinh trên đỉnh nếu ở trên nền đ ất.

Nhóm IV-1
Lớp :XDDD1-K54

2

Báo Cáo Thực Tập Trắc Địa
Sơ đồ đường chuyền khép kín.

Th.S:Lê Thị Hà

1. Đo đạc các yếu tố đường chuyền.

a. Đo góc.
- Dụng cụ đo : Máy kinh vĩ , cọc tiêu.
- Phương pháp đo : Đo góc theo phương pháp đo đ ơn gi ản v ới máy kinh vĩ
có độ chính xác t = 30” ( máy kinh vĩ điện t ử ) . Sai s ố cho phép gi ữa hai n ửa
lần đo là ±2t.
- Tiến hành : Đo tất cả các góc của đường chuyền , cụ th ể tại góc (I II III)
như sau :
+ Tiến hành định tâm và cân máy kinh vĩ tại đ...
Báo Cáo Th c T p Tr c Đ a
Th.S:Lê Thị Hà
O CÁO TH C T P TR C Đ A
M Đ U
Th c t p tr c đ a trong xây d ng công trìnhy d ng dân d ng và công
nghi p là môn h c mang tính th c t r t cao. Vì v y, ngoài vi c n m đ c ế ượ
lý thuy t c b n còn ph i v n d ng thuy t cũng nh ti n hành côngế ơ ế ư ế
vi c đo ngoài th c đ a m t cách thành th o. Th c t p tr c đ a đáp ng yêu
c u đó. Sau đ t th c t p ngoài vi c s d ng thành th o d ng c đo, đo
đ c các y u t c b n, th c hi n h u h t các công tác tr c đ a trong y ế ơ ế
d ng công trình giao thông. Ngoài ra, đ t th c t p y n giúp sinh viên
c ng c l i nh ng đã h c trên l p, th c t hóa nh ng đã h c. Không ế
nh ng th t th c t p còn giúp sinh viên bi t cách t ch c làm vi c theo ế ế
nhóm đ hoàn thành công vi c chung.
Th c hi n k ho ch c a b môn Tr c đ a, l p y d ng dân d ng ế
công nghi p 1 K54 đã ti n hành đi th c t p ngoài hi n tr ng t ngày ế ườ
10/8/2015 đ n 24/8/2015.ế
Nhóm IV.4 g m:
Nhóm IV-1
L p :XDDD1-K54 1
Báo cáo thực hành trắc địa công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực hành trắc địa công trình - Người đăng: Thiện Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Báo cáo thực hành trắc địa công trình 9 10 762