Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tâp

Được đăng lên bởi Hoa Bồ Công Anh
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1230 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Báo Cáo Thực Tập

GVHD: Ths.Nguyễn Đức Thắng

LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………
PHẦN I: KẾT QUẢ THỰC TẬP:……………………………………...…
I- BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP……………………………..……..
1 Thời gian thực tập……………………………………………………….
2. Địa điểm thực tập………………………………………………………
3. Kế hoạch thực tập:………………………………………………………
4. Những việc đã làm trong thời gian thực tập……………………………
5. Kết quả thu nhận được trong thời gian thực tập………………………
PHẦN II: NỘI DUNG
I. GIỚI THIỆU VỀ NƠI THỰC TẬP:……………………………..…
1. Giới thiệu chung về huyện Ngọc Lặc, Thanh hóa………………………
2. Đội ngũ cán bộ, công chức phòng Lao động – thương binh và xã hội huyện
Ngọc Lặc…………………………………………………………………
3. Tổng quát:
4. Chế độ làm việc và các chế độ khác với cán bộ công chức và quan hệ chức
năng nhiệm vụ của Phòng Lao Động- Thương binh và Xã hội.
II-THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI
CÁCH MẠNG CỦA PHÒNG LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
HUYỆN NGỌC LẶC, THANH HÓA………………………………………..
1.Căn cứ pháp lý…………………………………………………….…
2. Các đối tượng thuộc diện chính sách ưu đãi:………………….
3. Các chính sách ưu đãi với người có công được thực hiện trên địa bàn
Huyện:…
4. Những kết quả đạt được:………………………………………….
5. Vướng mắc cần khắc phục………………………………………….
6. Nguyên nhân:………………………………………………………
SVTT: Phạm Thị Hoa

Học Viện Hành Chính Quốc Gia

Lớp: KH12-CSC

1

Báo Cáo Thực Tập

GVHD: Ths.Nguyễn Đức Thắng

7..Giải pháp và kiến nghị………………………………………………
PHẦN III: Một số đề xuất và kiến nghị sau đợt thực tập:………………
1.Kiến nghị với cơ quan nơi thực tập:…………………………………
2. Kiến nghị với Học viện hành chính……………………………………
PHẦN IV: KẾT LUẬN…………………………………………………
TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT………………………………………………………

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
SVTT: Phạm Thị Hoa

Học Viện Hành Chính Quốc Gia

Lớp: KH12-CSC

2

Báo Cáo Thực Tập
NCC
BHXH
CĐHH
UBND
LĐ-TB&XH
HĐND

GVHD: Ths.Nguyễn Đức Thắng
Người có công
Bảo hiểm xã hội
Chất độc hóa học
Ủy ban nhân dân
Lao động-Thương binh và xã hội
Hội đồng nhân dân

LỜI MỞ ĐẦU
Trong sự nghiệp xây dựng đất nước công nghiệp hoá - hiện đại hoá ngày
nay, xã hội ta ngày một phát triển đi lên. Cùng với đó là quá trình không ngừng
nâng cao hiểu biết về trình độ và khả năng chuyên môn đây được xem là tiền đề
điều không thể thiếu ở mỗi người. Tuy nhiên, đã có nhiều bạn trẻ hiện nay quá chú
trọng vào việc học lí thuyết ở nhà trường mà đôi khi quên mất phải thực hành , một
điều hết sức quan trọng, như ông cha ta đã nói “Học đi đôi với hành”. Học là hoạt
SVTT: Phạm Thị Hoa

Học Viện Hành Chính Quốc Gia

Lớp: KH12...
Báo Cáo Thực Tập GVHD: Ths.Nguyễn Đức Thắng
LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………
PHẦN I: KẾT QUẢ THỰC TẬP:……………………………………...…
I- BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP……………………………..……..
1 Thời gian thực tập……………………………………………………….
2. Địa điểm thực tập………………………………………………………
3. Kế hoạch thực tập:………………………………………………………
4. Những việc đã làm trong thời gian thực tập……………………………
5. Kết quả thu nhận được trong thời gian thực tập………………………
PHẦN II: NỘI DUNG
I. GIỚI THIỆU VỀ NƠI THỰC TẬP:……………………………..…
1. Giới thiệu chung về huyện Ngọc Lặc, Thanh hóa………………………
2. Đội ngũ cán bộ, công chức phòng Lao động thương binh hội huyện
Ngọc Lặc…………………………………………………………………
3. Tổng quát:
4. Chế độ làm việc các chế độ khác với cán bộ công chức quan hệ chức
năng nhiệm vụ của Phòng Lao Động- Thương binh và Xã hội.
II-THỰC HIỆN CHÍNH CH ƯU ĐÃI CHO NGƯỜI CÔNG VỚI
CÁCH MẠNG CỦA PHÒNG LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH HỘI
HUYỆN NGỌC LẶC, THANH HÓA………………………………………..
1.Căn cứ pháp lý…………………………………………………….…
2. Các đối tượng thuộc diện chính sách ưu đãi:………………….
3. Các chính sách ưu đãi với người công được thực hiện trên địa bàn
Huyện:…
4. Những kết quả đạt được:………………………………………….
5. Vướng mắc cần khắc phục………………………………………….
6. Nguyên nhân:………………………………………………………
SVTT: Phạm Thị Hoa Học Viện Hành Chính Quốc Gia Lớp: KH12-CSC 1
Báo cáo thực tâp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tâp - Người đăng: Hoa Bồ Công Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Báo cáo thực tâp 9 10 741