Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi duoc-bka
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 195 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Pump1
pressure

RM
1

b

Pump2
pressure

RM
2

b

Total P/V

PRF

Core

M12

a
b

Mold
Open/Close

M8

Mold Fast

M9

a
b
a
b

Carriage

M7

a
b

Injection
/Charge

M6

INJ.
Drain
/Suck-Back

M5

a
b
a
b

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

1

1

2

2

RET, Mold thick

Retr
act
eject
or

AVD. Mold Thik

Adv
ance
Ejec
tor

Recycle time

Core out
Shock

2

Low speed

1

High speed

High press

Low press

High speed

Low speed

Part

Mold Open

Low speed

Charge
Holding
Pressure

Core out

Injection

Cooling

Cooling time
Retract Carriage

Injection time

Manual

Suck Back

Mold Close

Advance arriage

Core in

Semi/ Full auto cycle time
Core in

working

BackPressure

PR2

Ejector

M10

a
b

Mold thick

M11

a
b

Air Core

AM4

a

Air Ejector

AM5

a

Gate (A)

-S10

Gate (B)

-S11, -S12

...
working
Part
Semi/ Full auto cycle time Manual
Core in
Mold Close
Core in
Advance arriage
Injection time Cooling time
Recycle time
AVD. Mold Thik
RET, Mold thick
Injection
Holding
Pressure
Charge
Suck Back
Retract Carriage
Cooling
Core out
Mold Open
Core out
Adv
ance
Ejec
tor
Retr
act
eject
or
Low speed
High speed
Low press
High press
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3
Low speed
High speed
Low speed
Shock
1 2 1 2
Pump1
pressure
RM
1
b
Pump2
pressure
RM
2
b
Total P/V PRF
Core M12 a
b
Mold
Open/Close
M8 a
b
Mold Fast M9 a
b
Carriage M7 a
b
Injection
/Charge
M6 a
b
INJ.
Drain
/Suck-Back
M5 a
b
Báo cáo thực tập - Trang 2
Báo cáo thực tập - Người đăng: duoc-bka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Báo cáo thực tập 9 10 326