Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi quang tong
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1533 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tìm hiểu những quy định của pháp luật về hợp tác xã
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Sự phát triển kinh tế là một yếu tố rất quan trọng trong việc phát triển xã
hội, nó quyết định sự bền vững và giàu mạnh của một quốc gia, sự tồn vong của
nền chính trị. Khi một quốc gia có một nền kinh tế phát triển mạnh thì sẽ thúc đẩy
cả hệ thống chính trị phát triển. Đối với Việt Nam của chúng ta, là một nước đang
phát triển, bên cạnh đó xuất phát điểm của Việt Nam là một nước nông nghiệp lạc
hậu, nên gặp rất nhiều khó khăn, chính vì lẽ đó việc phát triển kinh tế là không thể
xem nhẹ. Trong khi đó, quá trình hội nhập kinh tế thế giới, các nước đòi hỏi Việt
Nam phải có một nền kinh tế thị trường, cho nên, việc cấp thiết mà Nhà nước ta
cần làm ngay là tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, từng bước xóa bỏ độc quyền
Nhà nước trên nhiều lĩnh vực, xây dựng một nền pháp lý minh bạch, hợp lý để từ
đó tạo điều kiện cho các nền kinh tế phát triển về quy mô, cũng như tiềm lực về tài
chính. “Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chu nghĩa. Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần với các hình thức tổ
chức sản xuất, kinh doanh đa dạng dựa trên chế độ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể,
sở hữu tư nhân trong đó sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể là nền tảng”1[1]. Chính
vì vậy, nên hợp tác xã sẽ đóng một vai trò quan trọng trong phát triền kinh tế của
đất nước.
Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, tạo điều kiện bằng
nhiều chủ trương, đường lối, chính sách để tạo điều kiện cho hợp tác xã phát triển,
phù hợp với điều kiện tình hình mới. Tuy nhiên, việc áp dụng, thực thi các chính
sách của Đảng, Nhà nước về hợp tác xã còn gặp nhiều khó khăn. Hiệu quả về mặt
kinh tế của hợp tác xã trong thời gian qua mang lại chưa cao, năng lực cạnh tranh
của hợp tác xã so với các loại hình doanh nghiệp còn hạn chế, nhiều hợp tác xã làm
ăn còn kém hiệu quả. Mặt khác, nền pháp lý về hợp tác xã vẫn còn nhiều bất cập,
vướng mắc chưa được tháo gỡ. Hiện nay, chúng ta đã từng bước hoàn thiện hệ
thống pháp lý về hợp tác xã (Luật hợp tác xã năm 2003) và Chính phủ cũng đã có
nhiều văn bản đề ra những chính sách, hoạch định đường lối phát triển thành phần
kinh tế này. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu và hoàn
thiện nhằm tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế hợp tác xã phát triển một cách tương
xứng với vị trí mà Đảng và Nhà nước ta định ra.
Thêm vào đó, do bản thân xuất thân trong một gia đình nông dân, chuyên
canh tác lúa nước với quy mô nhỏ và t...

 !"#$
%&'()*+,
-./01,213/4/+/*5/
26718.9,,:2368.;*
</&=237201/:8>?@
A53<//&#3BC5 ?6,2DB
/69E:74C5 ,2DBF5:
6EG/4070H6<>75/01,0F
IJ&/*076/2011B6DBKLC5
A7201/DM6*E6541, ,DB
N,,:*F/DM:/,:6O9DB79L2
,DB/EP.6Q).2(9:6(O
7:*05*01/F6RD.,
<&S ,DB.54<8/01/DM
DB2P&TU401,NBVW
V8A460)*):)./E128X*,)Q68X6
8XDQ/*78X*,)Q,8X,AY
%
Z%[&T<
6E8>72/K/+/*/01
4DB&
M6#A, ,DBFQ6:*059\
/DU6DM36<8:*05*/6
]B05B&E65)^6.<
8#A6 ,DBKG070H&5AG
01/*M:D*6H.:/
8*B*:)*5K:16,
HK0_5A&!G06(`K946
DBaDD*b&56?O9DB*,55
3(c'Hdeefg,T<R7
H9A/<86*:DM3/,N
01,&E6`K2834N1^EV,*,
5\:*05?@01/2DU
VB/<,#A, ,DB/&
E,*76)*9AQ4Q/*2F)Q6E
?DBBFL,4DN/+F0
1/4NBDMF)Q6:*05*,9A
Q72BM5:&OEN76?
@F+,SY&
d&!^<EV
 \/hH0(,,0
)*&i76D/_6F
,4AA5,<8**:01
,&
%
báo cáo thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập - Người đăng: quang tong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
báo cáo thực tập 9 10 810