Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP

Được đăng lên bởi Văn Phạm
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1577 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG
*******************

BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GIÁO
DỤC TẠI XÃ SƠN TRUNG, HUYỆN SƠN HÀ, TỈNH
QUẢNG NGÃI
……………

Giáo viên hướng dẫn:

TS; Ninh Thị Thu Thủy

Sinh viên thực hiện:

Đinh Văn Bách

Thời gian thực tập:

Từ ngày …../…./2014 đến …/…/2014

Lớp:

32K4B-QN

Niên khóa:

2009 - 2014

1

A. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Đất nước ta đang bước vào giai đoạn hết sức quan trọng và mang tính quyết định,
giai đoạn đổi mới giáo dục phổ thông. Chất lượng và hiệu quả vừa là mục tiêu phấn đấu
vừa là cơ sở để đánh giá kết quả hoạt động. Một vấn đề đặt ra là làm thế nào để nâng cao
chất lượng và hiệu quả công tác quản lý, để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ là vấn đề bức
xúc được đặt ra cho những người làm công tác quản lý để đảm bảo cho đổi mới giáo dục
thành công. Chính vì thế tìm ra biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục hiện nay là
công việc hết sức quan trọng đặt ra đối với các nhà trường.
Đối với ngành giáo dục đào tạo, NQTƯ II khóa VIII đặt ra cho ngành và trường
học là phải đổi mới sự nghiệp giáo dục để đáp ứng nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn
mới: ngành giáo dục và trường học phải nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục-đào
tạo phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước nhằm đạt mục tiêu xã hội công bằng, dân
chủ, văn minh và giàu mạnh.
Xuất phát từ thực trạng công tác quản lý trường Tiểu học Sơn Trung từ những năm
học qua thực hiện cải tiến công tác quản lý. Do nhận thức và xác định rõ vai trò, nhiệm
vụ công tác quản lý trong trường học nên trường Tiểu họúngơn Trung đã chú trọng đổi
mới, cải cách công tác quản lý trường học từ khâu xây dựng kế hoạch đến thực hiện kế
hoạch.
Mặc dù trường còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và đóng trên địa bàn là một
địa phương kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, đội ngũ giáo viên tay nghề không đồng đều
đa số là lớn tuổi. Tuy vậy trong những năm gần đây do thực hiện khá tốt công tác cải tiến
quản lý nên nhà trường đã thu được một số thành công nhất định.
Xuất phát từ những nguyên nhân trên chúng tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài nghiên
cứu “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường Tiểu học Sơn Trung trong
giai đoạn hiện nay.”
2

2. Đối tượng nghiên cứu:
Nghiên cứu về biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường học, đối tượng
chính là giáo viên, nhân viên , học sinh của trường THCS xã Sơn Trung trong những
năm gần đây.
3. Phạm vi nghiên cứu:
Do điều kiện công tác và năng lực có hạn, tôi xin trao đổi trong phạm vi trường
học tôi đang công tác đó là trường TH...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG
*******************
BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GIÁO
DỤC TẠI XÃ SƠN TRUNG, HUYỆN SƠN HÀ, TỈNH
QUẢNG NGÃI
……………
Giáo viên hướng dẫn: TS; Ninh Thị Thu Thủy
Sinh viên thực hiện: Đinh Văn Bách
Thời gian thực tập: Từ ngày …../…./2014 đến …/…/2014
Lớp: 32K4B-QN
Niên khóa: 2009 - 2014
1
BÁO CÁO THỰC TẬP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THỰC TẬP - Người đăng: Văn Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP 9 10 774