Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập bệnh viện

Được đăng lên bởi nguyenthithau4293
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 11594 lần   |   Lượt tải: 37 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP ĐÔNG NAM Á


KHOA DƯỢC

BÁO CÁO
MÔN THỰC TẬP THỰC TẾ
TẠI CƠ SỞ: TRẠM Ý TẾ PHƯỜNG 3, QUẬN GÒ VẤP

Người Thực hiện: Nguyễn Thị Thau
Lớp: 12TP01
MSSV: 51100026
Khóa: V

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NĂM 2014

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP ĐÔNG NAM Á


KHOA DƯỢC

BÁO CÁO
MÔN THỰC TẬP THỰC TẾ
TẠI CƠ SỞ: Bệnh Viện 115

Giáo viên hướng dẫn: TS. Dương Thị Mai Trang
G
iáo viên hướng dẫn tại cơ sở: TS. Huỳnh Hiền Trung
Nhóm thực hiện: Nhóm 3
Lớp: 12TP01
Khóa: VI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NĂM 2014

MỤC LỤC
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP
1.1 Tên và địa chỉ đơn vị thực tập...............................................................................
1.2 Chức năng, nhiệm vụ và quy mô tổ chức của đơn vị thực tập.............................
1.3 Yêu cầu, chức trách nhiệm vụ của dược sĩ kho cấp phát.....................................
1.4 Yêu cầu chức trách nhiệm vụ của cán bộ thống kê dược.....................................
1.5 Yêu cầu, chức trách nhiệm vụ của dược sĩ làm công tác nghiệp vụ dược...........
1.6 Yêu cầu chức trách nhiệm vụ của Dược sĩ làm công tác dược lâm sàng.............
1.7 Yêu cầu chức trách nhiệm vụ của dược sĩ phụ trách pha chế thuốc....................
1.8 Quy định về quản lý dược.....................................................................................
PHẦN II: SƠ ĐỒ CÁC KHO
Sơ đồ tổ chức hệ thống kho dược và sơ đồ hệ thống kho dược..................................
PHẦN III: CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CÁC KHO
3.1 Kho chẵn.................................................................................................................
3.2 Kho lẻ.....................................................................................................................
3.3 Kho lẻ 2..................................................................................................................
3.4 Kho lẻ 3..................................................................................................................
PHẦN IV: PHA CHẾ
4.1 Bảng phân công công việc.....................................................................................
4.2 Công thức pha chế..................................................................................................
PHẦN V: NHÀ THUỐC
5.1 Sơ đồ tổ chức nhà thuốc.........................................................................................
5.2 Quy trình bán thuốc tại nhà thuố...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP ĐÔNG NAM Á

KHOA DƯỢC
BÁO CÁO
MÔN THỰC TẬP THỰC TẾ
TẠI CƠ SỞ: TRẠM Ý TẾ PHƯỜNG 3, QUẬN GÒ VẤP
Người Thực hiện: Nguyễn Thị Thau
Lớp: 12TP01
MSSV: 51100026
Khóa: V
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NĂM 2014
Báo cáo thực tập bệnh viện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập bệnh viện - Người đăng: nguyenthithau4293
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Báo cáo thực tập bệnh viện 9 10 914