Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập bệnh viện

Được đăng lên bởi nghiadiem
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1087 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CAO HỌC DƯỢC KHÓA 15
HỌC VIỆN QUÂN Y

Nghiªn cøu ho¹t ®éng cung øng thuèc t¹i
bÖnh viÖn ®a khoa tØnh nam ®Þnh
giai ®o¹n 2005 - 2007

Ng­êi­thùc­hiÖn:

DS ph¹m v¨n trêng

H­íng­dÉn­khoa­häc:

TS NguyÔn thÞ song hµ

Néi dung b¸o c¸o
§Æt vÊn ®Ò
1. Tæng quan
2. §èi tîng vµ ph¬ng ph¸p n/ c
3. KÕt qu¶ nghiªn cøu vµ bµn luËn
* Nghiªn cøu ho¹t ®éng lùa chän thuèc
* Nghiªn cøu ho¹t ®éng mua thuèc
* Nghiªn cøu ho¹t ®éng cÊp ph¸t thuèc
* Gi¸m s¸t sö dông thuèc

4. KÕt luËn vµ ®Ò xuÊt

ĐẶT VẤN ĐỀ
Thuốc đóng vai trò quyết định trong công tác chăm
sóc, bảo vệ, duy trì và phục hồi sức khỏe cho nhân dân.
Trong những năm qua ngành dược luôn được đổi mới,
nhiều công nghệ mới đã được ứng dụng để tạo ra các
sản phẩm thuốc có chất lượng, có hiệu quả trong điều
trị.
Số lượng các mặt hàng thuốc ngày càng nhiều, phong
phú và đa dạng về dạng bào chế.
Song thực tế lại có rất nhiều loại thuốc có tác dụng
tương tự nhau được cung ứng cho bệnh viện.
Số lượng thuốc cung ứng thì nhiều nhưng chất lượng
thuốc lại chưa cao, hiệu quả điều trị thấp.

§Æt vÊn ®Ò
Gi¸ mét sè thuèc l¹i qu¸ cao kh«ng ®óng víi gi¸ trÞ thùc
cña nã.
Tríc thùc tr¹ng ®ã chóng t«i thùc hiÖn ®Ò tµi.
Nghiªn cøu ho¹t ®éng cung øng thuèc t¹i
bÖnh viÖn ®a khoa tØnh nam ®Þnh
giai ®o¹n 2005 - 2007
Môc
tiªu
1. Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng lùa chän vµ mua s¾m thuèc t¹i bÖnh viÖn ®a
khoa tØnh Nam §Þnh giai ®o¹n 2005 – 2007.
2. Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ viÖc cÊp ph¸t thuèc vµ gi¸m s¸t sö dông thuèc t¹i bÖnh

viÖn ®a khoa tØnh Nam §Þnh giai ®o¹n 2005 – 2007.

1.Tæng quan
1.1 Một số khái niệm, thuật ngữ liên quan đến lĩnh vực
nghiên cứu của đề tài.
 * MHBT của một xã hội, một cộng đồng, một quốc gia
nào đó là tập hợp tất cả những tình trạng mất cân bằng về
tinh thần, thể xác dưới tác động của những yếu tố khác nhau
xuất hiện trong cộng đồng đó, xã hội đó, trong một khoảng
thời gian nhất định.
 * Phác đồ điều trị là sự tổng kết và đúc kết kinh nghiệm
của các nhà điều trị nó được làm cơ sở để điều trị từng loại
bệnh cụ thể. Mỗi loại bệnh có thể có nhiều phác đồ điều trị
khác nhau, song tất cả các phác đồ đó đều phải được bảo
đảm hợp lý, an toàn, hiệu quả, kinh tế

Tæng quan
DMTTY là danh mục những loại thuốc thỏa mãn nhu cầu
chăm sóc sức khỏe cho đa số nhân dân. Những loại thuốc
luôn có sẵn bất cứ lúc nào với số lượng cần thiết, chất lượng
tốt, dạng bào chế thích hợp, giá cả hợp lý.
DMTCY là DM được sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh.
Căn cứ vào DM này, căn cứ vào MHBT,kinh phí của BV để
lựa chọn tên th...
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CAO HỌC DƯỢC KHÓA 15
HỌC VIỆN QUÂN Y
Nghiªn cøu ho¹t ®éng cung øng thuèc t¹i
bÖnh viÖn ®a khoa tØnh nam ®Þnh
giai ®o¹n 2005 - 2007
Ngêithùc hiÖn: DS ph¹m v¨n tr êng
HíngdÉnkhoahäc: TS NguyÔn thÞ song hµ
Báo cáo thực tập bệnh viện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập bệnh viện - Người đăng: nghiadiem
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Báo cáo thực tập bệnh viện 9 10 741